dimecres, 15 d’agost de 2012

Unanimitat per demanar la supressió dels peatges


El Grup Municipal del PSC va impulsar una moció que es va debatir en el passat ple municipal per tal de demanar a la Generalitat la bonificació dels peatges de la C-32 pels ciutadans del Baix Penedès. En la Junta de Portaveus, prèvia al Ple, l'equip de govern va plantejar un redactat modificat per tal de poder arribar a un acord de tots els grups que conformen el Consistori i que es pogués aprovar la moció. Per part nostra no vam posar inconvenient, ja que el nou text mantenia el concepte i les propostes de la moció original.

Aquest és el redactat definitiu de la moció:

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS AMB REPRESENTACIÓ A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER DEMANAR LA GRATUÏTAT DELS PEATGES DE LES AUTOPISTES QUE PASSEN PER LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS


EXPOSEN:

Atès que en sessió plenària celebrada a l'Ajuntament de Calafell en data 30 d'octubre de 2008 es va aprovar, per unanimitat, la proposta d'al·legacions al Pla Parcial Territorial del Camp de Tarragona i al seu catàleg paisatgístic en el que es sol·licitava la gratuïtat del peatge de la C-32.

Atès que en data 22 de setembre de 2011 els alcaldes de la comarca van sol·licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat que traslladés al Ministeri de Foment la demanda dels municipis del Baix Penedès de gratuïtat de peatges de l'AP-7 al seu pas per la comarca.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 29 de març de 2001 una resolució en la que s'instava al Govern a adoptar un programa d'actuació sobre els peatges a Catalunya, fent una estimació d'objectius i tenint en compte les característiques físiques, territorials, tècniques i econòmiques i de criteris de gestió de mobilitat sostenible per assolir l'homogeneïtzació i la reducció de peatges així com el cost del rescat o la supressió, total o parcial, dels peatges en trams amb una gran incidència en el territori.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 14 de juny una resolució que insta el Govern a negociar amb les concessionàries per a que aquestes es facin càrrec del sistema de bonificacions mentre duri la greu situació econòmica i d’atur.

Atesa la necessitat de dotar a Catalunya d’una política de peatges basada en el diàleg amb el territori, la negociació amb els municipis i el comportament socialment responsable de les concessionàries que articuli un sistema de bonificació socialment justa i una gestió ambientalment sostenible.

Donada la crisi econòmica, especialment virulenta a la comarca del Baix Penedès, l’augment de preus de l’autopista decretat per la Generalitat ha esdevingut un factor de pèrdua de competitivitat econòmica per al territori i ha provocat un impacte molt negatiu en les economies familiars residents al Baix Penedès.

Ja que la comarca del Baix Penedès, amb l’índex d’atur més elevat de la Província de Tarragona, és una de les comarques més perjudicades per la pujada de preus dels peatges, passant a pagar, gairebé 20 euros per anar i tornar del Baix Penedès a Barcelona.

Afegit a que no hi ha cap més alternativa de mobilitat diària mitjançant autovia lliure de peatge que permeti efectuar els desplaçaments fora de la comarca sense haver de passar per carreteres que passen per nuclis urbans o per autopista.


Donat que la comarca fa temps que espera la construcció del tram que manca l’A-7 exempta de peatges al seu pas pel Baix Penedès i que suposaria una alternativa a l’actual AP-7, convertint-se en part importantíssima del corredor del Mediterrani.

Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Calafell


PROPOSEN:


PRIMER. Instar a les institucions competents a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta, i que no tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la mobilitat. Així mateix que també s’adopti una homogeneïtzació a la baixa dels imports que abonen els usuaris actualment mentre durin les actuals concessions fins a l’eventual rescat.


SEGON. Donar suport a la proposta de resolució presentada pel PSC en el Parlament de Catalunya per tal d’aconseguir les bonificacions de fins el 100% del cost dels peatges de l’autopista Pau Casals pels residents a la comarca del Baix Penedès.


TERCER. Traslladar aquest acord al President del Govern, al President del Govern espanyol, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, al President del Congrés dels Diputats, al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministre de Foment, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels Diputats.


Proposta que es trasllada pel seu anàlisi i discussió al proper Ple de l’Ajuntament de Calafell.


Calafell, a 9 d'AGOST del 2012
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari