dijous, 30 de juny del 2016

MOCIÓ SOBRE LES TITULITZACIONS DE LES HIPOTEQUES I ELS DESNONAMENTS QUE PROMOUEN ELS BANCS EXECUTANT HIPOTEQUES QUE VAN SER TRANSFERIDES A FONS DE TITULITZACIÓ


El Sr. Miguel Angel Perín Tienda, com a portaveu del grup municipal del PSC de Calafell, exposa,

El procés de titulització es va iniciar a Espanya amb la Llei sobre Règim de Societats i Fons de Titulizació Hipotecària (Llei 19/1992 de 7 de juliol) i va aconseguir el seu major auge l’any 2007, any en el qual les titulitzacions van sumar al voltant de 140.000 milions d'euros.

Com a conseqüència del procés de titulització que bancs i caixes han aplicat a tot tipus de crèdits, especialment a les hipoteques, s’ha generat una greu confusió i per tant absoluta indefensió per part dels hipotecats.

Les titulitzacions són processos que suposen la sortida del patrimoni de l’entitat bancària dels crèdits signats entre ells i els seus clients. A través dels mecanismes financers els bancs transfereixen aquests préstecs hipotecaris, però segueixen actuant com a titulars dels mateixos, tant en la seva relació amb els clients com en via judicial. Titulitzar és una forma de finançament que suposa la transmissió dels drets de crèdit a tercers amb tots els riscos per als inversors, però són les entitats financeres que van subscriure l’escriptura de préstec hipotecari les que inicien execucions hipotecàries com si fossin la part creditora de la relació contractual, mancant, no obstant, de legitimació activa per a això. Assumeixen una aparença de legalitat, com és la inscripció registral, però hi ha una manca de validesa quan ja s’ha transmès el crèdit. La funció dels bancs o caixes ha passat a ser la de mers administradors dels cobraments que origina el préstec, tal com consta en els fullets d’emissió: cobrar quotes mensuals i transferir-les al fons de titulització, obviant que el nou creditor és el titular del bo.

Així mateix, la Llei permet que no hi hagi publicitat registral sobre la transferència d'aquestes inscripcions en el registre de la propietat, en mancar els fons de titulitzacions de personalitat jurídica, extrem que han utilitzat les entitats financeres per ocultar aquesta dada, que malgrat ser absolutament real és difícil de demostrar per l’opacitat de la tramitació d’aquest procediment, de manera que simulen continuar sent els legítims creditors dels préstecs, així com inicien en el seu propi nom els procediments d’execució hipotecària.

Al març del 2015 el Director del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions del Banc d'Espanya, va manifestar “que la titulització és un procés financer per mitjà del qual es transformen uns actius líquids (crèdits/préstecs) en títols o valors negociables, mitjançant la seva cessió a un fons de titulització, qui al seu torn emet uns bons de titulització per a la seva col·locació entre inversors institucionals.

D’aquesta manera, les entitats venen tot o part dels seus riscos per obtenir un finançament amb les quals seguir desenvolupant el seu negoci sense necessitat d’emprar altres vies, com a ampliacions de capital. De conformitat amb la Llei 19/1992, sobre règim de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulització hipotecària, la titulització d’un préstec suposa que l’entitat que va concedir el mateix deixa de ser la creditora del préstec, encara que conservi per Llei la titularitat registral i segueixi mantenint, excepte pacte en contrari, la seva administració…”.

També al març de 2015, el dia 6, el Jutjat de Primera Instància nº 1 de Fuenlabrada va acordar deixar sense efecte una execució hipotecària despatxada, considerant la falta del legitimació de l’entitat financera executant que va alienar el crèdit a un fons de titulització.

Així mateix, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Còrdova, va suspendre a l’octubre del 2015 un procediment d’execució fins a conèixer la titularitat del préstec. Igual ocorre amb dos procediments més en el Jutjat d’Instància número 2 de Puente Genil.

S’ha obert doncs una nova via de defensa davant els procediments d’execució hipotecària que segueixen amenaçant de desnonament a famílies que no poden fer front a les quotes de la hipoteca; però aquestes famílies, per poder disposar d’aquesta defensa, necessiten conèixer si la seva hipoteca va ser titulitzada o no, i necessiten que jutges, autoritats i la societat en general sàpiga el què passa en tot aquest assumpte, tan lligat a la bombolla immobiliària d’ahir i a l’emergència habitacional d’avui.

És per tot això que des del Grup Municipal Socialista proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que funcioni el més aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i annexos d’actius titulitzats a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma clara i accessible la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons.

Segon.- Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin al seu web, al costat del full i l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que componen aquest fons de titulització.

Tercer.- Comunicar aquests acords al Jutjat deganat del Vendrell per a què, analitzat cada cas, pugui acordar la suspensió dels procediments d'execució fins que cada entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titulitzat o no.

Quart.- Enviar còpia d'aquesta moció a les oficines centrals de les entitats financeres amb sucursals al nostre municipi, Parlament de Catalunya, formacions polítiques, sindicats, associacions veïnals i plataformes contra els desnonaments i per la defensa del dret a l'habitatge digne.


Cinquè.- Incloure a la pàgina web municipal un apartat amb informació sobre el problema de les titulitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si el seu préstec hipotecari ha estat titulitzat o no per la seva entitat financera i les mesures d’actuació i protecció, així com promoure des de l’Oficina Local d’Habitatge sessions informatives i d’orientació gratuïtes.

Sisè.- Que l’Ajuntament de Calafell insti la Diputació de Tarragona, en les seves competències en matèria de consum, així com la Generalitat de Catalunya, a través del servei específic d’OFIDEUTE, perquè atenguin les sol·licituds que no s’estan atenent dels ciutadans que es trobin en una situació de llançament hipotecari.

Calafell, 30 de juny de 2016

Miguel Angel Perín Tienda

Portaveu del grup municipal del PSC de Calafell

dimarts, 14 de juny del 2016

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda s'ha celebrat una sessió plenària extraordinària per a demanar una subvenció als fons FEDER europeus per a la rehabilitació de la Masia de Cal Rion. El projecte valorat en 1.715.889,20€ més IVA, inclou la rehabilitació de la masia, la ubicació d'una nova oficina de turisme al nucli antic, la seu de l'OAM (Organisme Autònom Municipal) Fundació Castell de Calafell, un espai per a l'anàlisi i exposició del patrimoni històric de Calafell, l'oficina comarcal d'habitatge, l'oficina comarcal d'atenció al consumidor, el servei integral d'atenció a la dona (SIAD) i aules i espais de formació per a adults i altres cursos de formació per a aturats.

En definitiva, un projecte que posarà en valor el nucli històric i donarà contingut a una masia que, recentment, ha passat a ser patrimoni de l'ajuntament. La votació ha estat de 10 vots a favor (PSC, PP, UAM i C's) i 10 abstencions (CiU, CUP, ERC i RNA). Alguns grups de l'oposició no s'han sumat als vots a favor, excusant-se en què no han pogut participar en el projecte. L'equip de govern ho ha justificat pel poc marge de temps de què s'ha disposat (la sol·licitud s'ha de presentar abans del dimecres).

dimarts, 7 de juny del 2016

Resum de la sessió plenària d'ahir


Aquesta nit s'ha celebrat la sessió ordinària del ple de l'ajuntament de Calafell, corresponent al mes de juny. El primer punt de debat ha estat l'aprovació d'un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), per unanimitat de tots els grups, després de mesos d'intens debat i d'un procés participatiu obert a la ciutadania per a redactar el document definitiu. El nou ROM s'exposarà al públic durant 30 dies i s'aprovarà definitivament, un cop resoltes les possibles al·legacions que hi puguin haver. El nou ROM pretén donar més participació a la ciutadania i els regidors en el ple municipal, afavorir la transparència i la presa de decisions de manera col·legiada, ser un instrument modern i que contempli la pluralitat política del Consistori, obrir els plens a les noves tecnologies i afavorir el debat polític i ciutadà. En definitiva, un bon exemple per a altres ajuntaments que busquin millorar el seu grau de transparència i de participació ciutadana.

També s'ha aprovat, per unanimitat, la resolució de contracte de concessió d'una parada del Mercat municipal pels reiterats incompliments d’horari per part dels titulars. S'ha aprovat un reconeixement de crèdit per a pagar a proveïdors per 287 mil euros i la rectificació d'un error material del Ple de 27 de febrer del 2014 on es derogava una taxa. A més, s'ha passat una modificació de crèdit per import de 4.300 euros per a adquirir unes màquines d'aire acondicionat per un edifici municipal. S'ha donat compte dels informes habituals d'execució trimestrals i del pla d'ajust, també.

Un altre punt d'interès del ple ha estat l'aprovació de l'inventari de béns mobles i immobles que l'ajuntament venia fent, des de l'any 2010, després d'un procés previ laboriós que havia intentat posar al dia les propietats municipals, escripturant i/o registrant terrenys i finques que no estaven encara a nom de l'ajuntament. Aquest inventari s'ha donat per bo, tot i que, en els propers mesos, l'alcalde ha anunciat una revisió a de les incidències detectades.

Dins dels temes urbanístics, s'han aprovat, per primer cop, unes bases per tal de regular i concedir les subvencions a les associacions de veïns del municipi i les urbanitzacions per tal de dur a terme activitats de caràcter festiu en els seus nuclis. També s'ha modificat el planejament per a protegir la Masia de la Font, deixant que la rehabiliti la iniciativa privada per a fer un lloc de cata de vins i es redueixi l'edificabilitat en el sector. Finalment, s'han suspès llicències urbanístiques en l'àmbit que es va modificar l'alineació posterior de les finques compreses entre la C-31, la via del ferrocarril, la rotonda de l'avinguda França i la Renault de Segur.

Pel què fa a les mocions presentades pels grups municipals, cal dir que s'han aprovat la que proposava dinamitzar el nucli de Calafell Poble, la que proposava crear unes bases generals per a la contractació de personal per part de l'ajuntament, la que donava suport a la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica, i de mesures municipals enfront de l’emergència energètica i habitacional, la que donava suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC, la que revocava el títol d'alcalde honorífic a Francisco Franco i la moció del PSC per a l'eliminació de qualsevol referència a la família Pujol-Ferrusola en el municipi de Calafell.

Els Precs i Preguntes del Públic han estat nombrosos i alguns d'ells no els reproduirem pel seu caràcter marcadament polític i partidista. S'ha preguntat pel carril de convivència del Passeig Marítim entre bicicletes i vianants, pel càmping El Buen Vino, per la fibra òptica, per la llar d'infants del Petit Príncep, pel camí entre Calafell Parc i Valldemar, per les cartes romàntiques,...

dijous, 2 de juny del 2016

MOCIÓ PER A L’ELIMINACIÓ DE QUALSEVOL REFERÈNCIA EN EL MUNICIPI DE LA FAMÍLIA PUJOL-FERRUSSOLA


L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley, es va autoinculpar d’haver comès frau fiscal continuat durant 34 anys, dels quals vint-i-tres n’era el President de la Generalitat. Una de les raons que esgrimia en el comunicat d’autoinculpació era que no havia trobat el moment oportú per declarar els diners, tot i les tres regulacions fiscals que hi hagut a l’estat espanyol en aquest darrers anys.

En molts discursos des de la tribuna del Parlament, actes públics i mítings, Jordi Pujol i Soley, sempre intentava donar lliçons d’ètica i moral a tothom, mentre ell estava amagant un delicte fiscal.

Actualment, el procés judicial es troba molt més avançat que en aquell moment, i la situació processal del senyor Jordi Pujol i Soley, així com també de la seva dona i diversos dels seus fills, és ara la d’imputats. També ha avançat en el sentit de concretar que se li imputa un delicte de blanqueig de capitals. Així mateix, el jutge del cas va emetre valoracions força significatives com ara que “la família actuava com una organització” i que considera acreditat que un dels comptes a Andorra pertanyia a l’expresident i va arribar a contenir més d’un milió d’euros. Aquestes se sumen a les valoracions de la Fiscalia Anticorrupció, que considera que “La família Pujol-Ferrusola (pares i fills) ha actuat conjuntament sota la direcció i gestió de l'imputat Jordi Pujol Ferrusola desenvolupant nombrosos negocis econòmics, així com diferents actuacions dirigides a aconseguir el blanqueig dels capitals obtinguts.”, i a les de l’anterior jutge que portava el cas, que considerava que “Jordi Pujol va ser el titular a l’ombra dels comptes a Andorra” i que sospitava que els diners podrien provenir “d’abusos en la funció pública desenvolupada com a màxim responsable de l’administració catalana durant més de vint anys” i que es podria tractar d’un “circuit financer encaminat a dissimular el possible origen delictiu”.

Donat que Jordi Pujol i Soley, en la seva època de President de la Generalitat de Catalunya va visitar diverses vegades el municipi de Calafell per a inaugurar equipaments, destapant plaques commemoratives i signant al llibre d’honor de l’Ajuntament.

Vista la quantitat de presumptes fraus fiscals de la família Pujol-Ferrusola i donat que l’esposa de l’expresident Pujol, Marta Ferrusola, va ser nomenada pel Ple de l’ajuntament com a “padrina d’Honor” del Bot Salvavides de Calafell quan va ser retornat a la Platja, després de ser restaurat, a primers de juliol de 1989. Després de més de 25 anys en què el Bot Salvavides s’ha convertit en un dels símbols de la nostra localitat i forma part del nostre patrimoni històric i cultural.

Tenint en compte que en molts municipis de Catalunya s’han aprovat mocions similars de retirada d’honors, distincions i plaques a la família Pujol-Ferrusola, presentades per diferents partits polítics catalans, inclòs CiU.

És per tot això que proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell els següents

ACORDS

1. Substituir totes les plaques commemoratives que puguin haver en els equipaments municipals on aparegui el nom de Jordi Pujol i Soley, per plaques commemoratives amb el mateix text però sense aparèixer cap referència a la seva figura.

2. Esmenar el missatge institucional i la signatura de l’expresident Jordi Pujol i Soley, al llibre d’honor de l’Ajuntament de Calafell.

3. Retirar tota mena d’honor i distincions que hagi aprovat el Ple de l’ajuntament de Calafell a la persona de Jordi Pujol i Soley.

4. Retirar el títol de “padrina d’Honor” del Bot Salvavides a Marta Ferrusola, esposa de l’expresident Jordi Pujol.

5. Retirar totes les referències en les planes web i xarxes socials de l’ajuntament a la família Pujol-Ferrusola, especialment en aquelles on aparegui el Bot Salvavides de Calafell.


Calafell, 1 de juny de 2016.