dilluns, 22 de març del 2021

Una altra municipalització: la brossa

 

 

El passat 15 de març, Calafell va recuperar el servei de recollida de la brossa, que durant una dècada havia estat delegat en el consell comarcal, via l’empresa mixta Ecobp. És una gran fita dins del procés de municipalització de serveis que estaven externalitzats, per la quantia econòmica implicada, però també perquè permet un amplíssim marge de millora.

En definitiva, com en tots els serveis anteriorment municipalitzats, que ja en són 14, l’estalvi és un argument important. Però no l’únic. La gestió directa d’un servei permet una gran flexibilitat i adaptabilitat, no limitada per la rigidesa d’un contracte. Això darrer val tant per a stiuacions puntuals que poden sorgir en un moment donat, però també per als canvis de més abast que poden sorgir al llarg dels anys.

La pandèmia ens ha donat una gran lliçó en aquest sentit. Al servei de neteja d’edificis i equipaments hi hem hagut d’implantar un munt de nous protocols. Però, a la vegada, en els primers dies vam haver d’improvisar solucions sobre la marxa, davant d’una situació que cap contracte podia preveure. Creiem que ens n’hem sortit bé. Però hauria estat molt més difícil estan subjectes a un operador extern.

Pel que fa al servei de la brossa, com ja va passar en el de la neteja viària municipalitzat fa poques setmanes, tenim una oportunitat de fer un servei ja no més barat, sinó adaptat a la realitat actual del municipi i més sostenible ambientalment. No és només recollir i netejar, sinó com recollim i netegem: amb quina mena de vehicles ho fem, quines emissions contaminants tenen, si fan molt o poc soroll... Sense oblidar unes condicions laborals dignes per als treballadors, lluny de la precarietat freqüent en empreses subcontractades.

En el cas concret de la recollida de residus tenim l’oportunitat de revertir una trista situació. La nostra comarca, i per tant Calafell, està a la cua de Catalunya en recollida selectiva. La qual cosa representa una penalització econòmica, cada any més important en el tractament i eliminació. Una dècada de col·laboració comarcal, i de les economies d’escala que s’haurien d’haver produït, no ha estat capaç de canviar-ho. Ara podem canviar-ho i la nostra gestió anirà encaminada a aconseguir-ho.

Hem patit tota mena de pressions i traves per tirar endavant aquesta municipalització, com sabrà tothom que segueixi els mitjans de comunicació. Algunes actituds han estat del tot incomprensibles. Semblava que algú volgués demostrar que no érem capaços d’assumir un servei com aquest. I ens hem vist obligats a cobrir-nos, prenent mesures que no haurien d’haver estat necessàries, com llogar vehicles i maquinària pel que pogués ser.

Tanmateix, i afortunadament, ens hem fet amb el control de la situació des del primer dia i el servei ha funcionat sense cap incidència destacable. Hi haurà, lògicament, un període de transició fins que comptem amb la maquinària definitiva. Però de moment, les coses van bé. I un bon indicador és que ens hem trobat amb un personal motivat i amb ganes de fer feina.

 

Imatge: Els vehicles que l'Ajuntament ha hagut de llogar per curar-se en salut i poder garantir la continuïtat del servei.

dijous, 4 de març del 2021

Les dones necessitem governs feministes (Manifest del PSC amb motiu del Dia Internacional dels Drets de les Dones)

 

De nou, el 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones. Una data d’homenatge al moviment feminista i també de reivindicació: hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim les dones només pel fet de ser dones.

El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món de la covid-19”, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una vegada més, afecten de diferent manera dones i homes no només des de l’àmbit de la salut, sinó també en l’àmbit econòmic i social (més atur, més precarietat, menys conciliació...), tot visualitzant la fonamental contribució de les dones en sectors precaris, però essencials com són el de cures o neteges, i les càrregues de feina desproporcionades que suporten.

És necessari reivindicar la política com l’eina vital per transformar la realitat i assolir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, que neixin i creixin en igualtat d’oportunitats, en plena fraternitat i respecte. Això només serà possible amb governs feministes. Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades en cap àmbit (educació, ocupació, política, mitjans de comunicació, cultura...). I de cap manera, cap, podem permetre que una sola dona pateixi violència masclista.

Les dones necessitem governs feministes. Governs que prioritzin acabar amb la violència masclista. Les dades són esfereïdores: des que es comptabilitzen (any 2003) han estat assassinades 1.081 dones a Espanya, 169 a Catalunya (Dades en data 17 de febrer 2021). Aquests assassinats han deixat més de 800 menors orfes per violència masclista des de 2002. A més, des de 2013, els pares maltractadors han assassinat 37 menors (4 a Catalunya). I recordem que les dades oficials són només la punta de l’iceberg.

A Catalunya, l’any 2020 es varen presentar 9.252 denúncies per violència de gènere (6.377 a Barcelona,1.085 a Girona, 637 a Lleida i 1.153 a Tarragona). I tot i això, Catalunya segueix sent la comunitat autònoma amb el percentatge més baix d’ordres de protecció concedides (46 % de mitjana) i, més alt de denegades (54 %). La mitjana a Espanya és del 65 % de concedides i només 35 % de denegades. Als centres penitenciaris un 93 % de les persones internes són homes, mentre a les oficines d’atenció a la víctima del delicte el 85 % de les persones ateses són dones.

Necessitem governs feministes amb voluntat de lluita contra la feminització de la pobresa i el sostre de vidre que ja és de formigó armat: a Catalunya, les dones titulades són majoria en qualsevol dels tipus d’estudis universitaris en un 57,2 % dels casos, però l’any 2020 teníem només 1.579.300 de dones ocupades (182.000 menys que homes) i cobrant amb una mitjana de 23 % menys que ells, arribant al 40% a les pensions. A més, la crisi de la covid-19 també ha causat un fort impacte, agreujant la situació de les dones, ocupades sistemàticament en un mercat laboral desigual, segregat, feminitzat i més precaritzat que en el cas dels homes.

Necessitem governs feministes que treballin realment per a la conciliació, la corresponsabilitat i els nous models de masculinitat. Les dones dediquen gairebé el doble de temps a tasques domèstiques i un 85 % de les persones que demanen excedència per tenir cura de filles, fills o d’altres familiars són dones. En ple s. XXI encara hi ha homes que es creuen amb dret a comprar o llogar el cos de les dones. És senzillament inacceptable. Necessitem un govern feminista, per tant, abolicionista!

Tenim molts reptes al davant i un serà no fer cap pas enrere en la defensa dels drets de les dones, encara més ara que al Parlament ens trobarem un partit que té el masclisme i el negacionisme de la violència masclista a la base ideològica del seu discurs. Hem estat el partit amb més suport de les dones en aquestes darreres eleccions, i això ha estat possible gràcies al nostre compromís amb el feminisme, en defensa dels drets de les dones, i per la nostra constant reivindicació que no hi ha res més transgressor que lluitar contra el patriarcat i el neoliberalisme que treballen conjuntament per transformar les dones en objectes de mercat sense drets.

Des del PSC reivindiquem que el masclisme és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat reals. El feminisme està en el nostre ADN socialista. Som un partit transformador de la societat. Som l’esquerra que sap que no hi ha més revolució que la que es tradueix en fets, en compromisos i en realitat. Som el partit dels Fets, no només Paraules.

El PSC és l’únic partit que ha prioritzat sempre, i per damunt de tot, les polítiques feministes, per sobre de banderes, per sobre de guerres nacionalistes. I reivindiquem amb orgull que les dones només han avançat en drets amb governs socialistes, a l’Estat, als Ajuntaments, i ho tornarem a fer a la Generalitat.

En l’àmbit intern, el nostre compromís amb la plena igualtat queda recollit al III Pla d’Igualtat de partit per garantir la plena participació política de les dones i el foment de nous models masculins a la política, i el Protocol contra l’assetjament sexual o per raó de sexe. En l’àmbit institucional, fa anys que apliquem les llistes cremallera, hem tingut paritat a caps de llista al Parlament i tenim un grup parlamentari amb més dones que homes.

Des del PSC volem fer de la coeducació el motor vital transformador de la societat per impulsar un nou contracte social lliure de masclisme, que prioritzi la tolerància zero envers les violències masclistes (psicològica, física, sexual, laboral i institucional), aprovarem el Pacte català contra la violència masclista amb 50M€, fomentarem la corresponsabilitat entre dones i homes per implementar polítiques de conciliació de la vida familiar, laboral, social i personal.

Volem garantir la igualtat laboral real, amb publicitat de les taules salarials i més inspeccions laborals per evitar situacions de bretxa salarial, polítiques contra la segregació vertical i horitzontal, i garantir la participació de les dones professionals en els espais de presa de decisió. Volem lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (prostitució, pornografia, ventres de lloguer...).

Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar, els objectius per assolir. Per això, en el marc del 8 de març, des del PSC reivindiquem la necessitat d’unir forces i apel·lem a la gran aliança de totes les dones progressistes i del moviment feminista.

Les dones necessiten governs feministes que prioritzin la defensa dels seus drets. Perquè sense drets no hi ha igualtat. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat, les dones necessitem governs feministes, JA!


-------------


De nuevo, el 8 de marzo conmemoraremos el día internacional de los Derechos de las Mujeres. Una fecha de homenaje al movimiento feminista y también de reivindicación: tenemos que continuar denunciando las discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres.

El lema de Naciones Unidas para este día es “Por un futuro igualitario al mundo de la Covid-19”, porque justamente esta pandemia ha puesto de relieve cómo las crisis, una vez más, afectan de diferente forma a mujeres y hombres no solo desde el ámbito de la salud, sino también en el nivel económico y social (más paro, más precariedad, menos conciliación...), visualizando la fundamental contribución de las mujeres en sectores precarios pero esenciales como son el de cuidados o limpieza, y las cargas de trabajo desproporcionadas que soportan.

Es necesario reivindicar la política como la herramienta vital para transformar la realidad y lograr una sociedad de ciudadanas y ciudadanos libres, que nazcan y crezcan en igualdad de oportunidades, en plena fraternidad y respeto. Esto solo será posible con gobiernos feministas.

Una sociedad que aspira a ser realmente democrática y socialmente justa no se puede permitir que la mitad de la población, las mujeres, sean discriminadas en ningún ámbito (educación, ocupación, política, medios de comunicación, cultura...). Y de ninguna forma, ninguna, podemos permitir que una sola mujer sufra violencia machista.

Las mujeres necesitamos gobiernos feministas. Gobiernos que prioricen acabar con la violencia machista. Los datos son aterradores: desde que se contabilizan (año 2003) han sido asesinadas 1.080 mujeres a España, 169 en Cataluña. Estos asesinatos han dejado más de 800 menores huérfanos por violencia machista desde 2002. Además, desde 2013, los padres maltratadores han asesinado 37 menores (4 en Cataluña). Y recordamos que los datos oficiales son solo la punta del iceberg.

En Cataluña, en 2020 se presentaron 9.252 denuncias por violencia de género (6.377 en Barcelona , 1.085 a Girona, 637 en Lleida y 1.153 a Tarragona). Y aun así, Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con el porcentaje más bajo de órdenes de protección concedidas (46% de media) y, más alto de denegadas (54%). La media en España es del 65% concedidas y solo 35% denegadas. En los centros penitenciarios un 93% de personas internas son hombres, mientras que en las oficinas de atención a la víctima del delito el 85% de las personas atendidas son mujeres.

Necesitamos gobiernos feministas con voluntad de luchar contra la feminización de la pobreza y el techo de cristal que ya es de hormigón armado: en Cataluña, las mujeres tituladas son mayoría en cualquier de los tipos de estudios universitarios en un 57,2% de los casos, pero en 2020 teníamos solo 1.579.300 de mujeres ocupadas (182.000 menos que hombres) y cobrando con una media de 23% menos que ellos, llegando al 40% a las pensiones. Además, la crisis de la COVID-19 también ha causado un fuerte impacto, agravando la situación de las mujeres, ocupadas sistemáticamente en un mercado laboral desigual, segregado, feminizado y más precario que en el caso de los hombres.

Necesitamos gobiernos feministas que trabajen realmente para la conciliación, la corresponsabilidad y los nuevos modelos de masculinidad. Las mujeres dedican casi el doble de tiempo a tareas domésticas y un 85% de las personas que piden excedencia para tener cura de hijas, hijos u otros familiares son mujeres. En pleno s.XXI todavía hay hombres que se creen con derecho a comprar o alquilar el cuerpo de las mujeres. Es sencillamente inaceptable. ¡Necesitamos un gobierno feminista, por lo tanto, abolicionista!

Tenemos muchos retos por adelantado y uno será no hacer ningún paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres, todavía más ahora que en el Parlamento nos encontraremos un partido que tiene el machismo y el negacionismo de la violencia machista en la base ideológica de su discurso. Hemos sido el partido con más apoyo de las mujeres en estas últimas elecciones, y esto ha sido posible gracias a nuestro compromiso con el feminismo, en defensa de los derechos de las mujeres, y por nuestra constante reivindicación que no hay nada más transgresor que luchar contra el patriarcado y el neoliberalismo que trabajan conjuntamente para transformar las mujeres en objetos de mercado sin derechos.

Desde el PSC reivindicamos que el machismo es incompatible con la democracia, la libertad y la igualdad reales. El feminismo está en nuestro ADN socialista. Somos un partido transformador de la sociedad. Somos la izquierda que sabe que no hay más revolución que la que se traduce en hechos, en compromisos y en realidad. Somos el partido de los Hechos, No solo Palabras. El PSC es el único partido que ha priorizado siempre, y por encima de todo, las políticas feministas, por encima de banderas, por encima de guerras nacionalistas.

Y reivindicamos con orgullo que las mujeres solo han avanzado en derechos con gobiernos socialistas, en el Estado, en los Ayuntamientos, ¡y lo volveremos a hacer en la Generalitat!

A nivel interno, nuestro compromiso con la plena igualdad queda recogido en el III Plan de Igualdad de partido para garantizar la plena participación política de las mujeres y el fomento de nuevos modelos masculinos a la política, y el Protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo. A nivel institucional, llevamos años aplicando las listas cremallera, hemos tenido paridad en cabezas de lista en el Parlamento y tenemos un grupo parlamentario con más mujeres que hombres.

Desde el PSC queremos hacer de la coeducación el motor vital transformador de la sociedad para impulsar un nuevo contrato social libre de machismo, que priorice la tolerancia cero hacia las violencias machistas (psicológica, física, sexual, laboral e institucional), aprobaremos el Pacto catalán contra la violencia machista con 50M€, fomentaremos la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para implementar políticas de conciliación de la vida familiar, laboral, social y personal.

Queremos garantizar la igualdad laboral real, con publicidad de las mesas salariales y más inspecciones laborales para evitar situaciones de brecha salarial, políticas contra la segregación vertical y horizontal, y garantizar la participación de las mujeres profesionales en los espacios de toma de decisión.

Queremos luchar contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres (prostitución, pornografía, vientres de alquiler...).

Son muchas aún las discriminaciones, prejuicios y obstáculos a superar, los objetivos para lograr. Por eso, en el marco del 8 de marzo, desde el PSC reivindicamos la necesidad de unir fuerzas y apelamos a la gran alianza de todas las mujeres progresistas y del movimiento feminista.

Las mujeres necesitan gobiernos feministas que prioricen la defensa de sus derechos. Porque sin derechos no hay igualdad. ¡Porque sin igualdad no hay libertad, las mujeres necesitamos gobiernos feministas YA!