dilluns, 27 de febrer del 2017

El sofà de l’alcalde i els resultats tangibles

El sofà que treu periòdicament al carrer el nostre alcalde, Ramon Ferré, ha demostrat ser una fórmula de participació més que vàlida. I no és per l'elevat nombre de ciutadans que ja s'hi han assegut, més de 400 camí dels 500, sinó per l'elevat índex de resolució dels problemes que s'hi han plantejat.

Números canten. Un 60% de les qüestions que han arribat al sofà ja han estat resoltes. Un altre 25% es troba en fase de resolució i correspon a temes que tenen solucio, però que tenen un tràmit molt lent. Finalment, el 15% restant té difícil solució a curt termini: no vol dir que algun dia no puguin resoldre's, però no pot ser d'avui per demà.

Aquestes xifres indiquen que el sofà de l'alcalde no és una mera façana, com algun grup de l'oposició s'entossudeix a repetir. Tot el contrari, és un sistema molt efectiu. I és així perquè un Ajuntament, inclòs el nostre, és una màquina molt gran que funciona molt bé per fer grans actuacions, però que, per paradoxal que sembli atesa la seva proximitat, no sempre és tan àgil i resolutiu per als petits problemes del dia a dia.

La possibilitat de contactar directament amb l'alcalde permet agilitar moltes coses. Perquè el més important no és la recollida de queixes i demandes, sinó les decisions que es prenen després i el corresponent seguiment fins a deixar resolt el problema.

Volem recordar, a més, que era una promesa electoral que el despatx de l'alcalde seria el carrer. I no tan sols per resoldre problemes més àgilment, sinó també per retornar una proximitat entre la política i la ciutadania que mai no s'hauria d'haver perdut. Els que hem sortit de casa per dedicar-nos a la política local no som persones diferents a la resta, som ciutadans com els altres que, simplement, hem fet un pas endavant per aconseguir un poble millor.  I això s'ha de fer visible, però no amb milers de fotos que fingeixen que s'està al costat de la gent, sinó amb un tarannà autèntic i sobretot amb resultats tangibles.

dilluns, 20 de febrer del 2017

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una nova sessió plenària extraordinària i urgent, per a aprovar el pressupost per l'any 2017 i la relació dels llocs de treball i la plantilla de l'ajuntament. Per tant, en primer lloc, ha calgut votar l'urgència de la sessió.

El primer punt era l'aprovació inicial del pressupost i la plantilla del personal al servei de la Corporació, l'OAM Fundació Castell de Calafell i la societat municipal CEMSSA per l'any 2017. En una entrada anterior, havíem publicat la memòria d'alcaldia del pressupost pel 2017, on s'explica de manera àmplia el contingut del pressupost i les novetats respecte l'any anterior.

El segon punt era l'aprovació de la modificació de l'actual estructura organitzativa i de l'actual relació de llocs de treball de l'ajuntament de Calafell i de l'OAM Fundació Castell de Calafell. També, en l'entrada anterior, hem publicat la memòria d'alcaldia que explica els canvis organitzatius en la plantilla pel 2017, respecte l'any anterior.

Els dos punts s'han aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (PSC, UAM i PP), el regidor no adscrit i el grup municipal d'ERC, l'únic grup que els ha negociat amb l'equip de govern, aconseguint que s'introduīssin propostes del seu programa electoral. Han votat en contra els grups municipals de CiU, CUP i Ciutadans.

A partir d'ara, el pressupost i la plantilla estaran en exposició pública, un cop es publiquin en el DOGC i el BOPT, durant 15 dies, per a que tothom pugui fer les al.legacions oportunes i, un cop resoltes, pugui fer-ser l'aprovació definitiva.

diumenge, 19 de febrer del 2017

MEMÒRIA DE L’ALCALDIA SOBRE LA MODIFICACIÓ, PER A L’ANY 2017, DE L’ACTUAL PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I LA SEVA ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova Corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015, i és va marcar, entre altres objectius, i pel que fa als recursos humans d’aquesta organització, dur a terme una nova estructura organitzativa que obeís a les finalitats preteses d’acord amb la potestat reglamentària i d’autoorganització que la Llei atorga als ens locals territorials.

Així doncs, una vegada analitzada i estudiada l’actual plantilla, relació de llocs de treball i estructura organitzativa, des d’aquesta Alcaldia, i atenent a les responsabilitats de govern que se’ns encomana per part dels ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi, s’elabora una proposta de modificació de l’actual relació de llocs de treball i plantilla, respectant el principi econòmic que ha d’obeir tota estructura administrativa, i amb els efectes de buscar la millora de l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels serveis públics. Aquesta nova estructura ja va tenir l’inici en el pressupost del 2016 i, ara, té continuïtat en el pressupost del 2017.

El criteri seguit per a la nova estructuració d’àrees respon a la continuïtat de l’organigrama polític i a la intenció d’aquest equip de Govern de potenciar les àrees bàsiques per a fer front als reptes socials, com és la de Qualitat de vida, i millorar l’organització interna i el funcionament de l’Ajuntament, com és el departament de Via Pública, un cop adequats els espais físics amb la transversalitat dels departaments que tenen a veure amb el territori, als efectes de racionalitzar els seus recursos, sent les persones el recurs més valuós de què disposa una organització, minimitzant la dotació pressupostària.

Per altra banda, i dut a terme l’estudi de la plantilla per aquest any 2017 també es pretén regularitzar aquells llocs de treball que es troben dotats i executats per personal, si bé no es troben dins dels instruments d’ordenació de personal i s’aconsella la seva integració en la plantilla.

Pel que fa a la unitat d’esports, l’amortització del lloc de tècnic d’esports i dinamitzador esportiu respon a que les funcions dels llocs han quedat buides de contingut. En l’actualitat la Corporació no té una política definida d’esports en el sentit que no té concretat un Pla d’Instal·lacions Esportives Municipals, i això ha comportat que la seva atenció es derivés en el manteniment de les instal·lacions de què disposa la Corporació. Així, el lloc de dinamitzador esportiu des de la defunció del seu ocupant no ha estat coberta, i des de finals de l’any 2015 es va adscriure a la persona que ocupa el lloc de tècnic d’esports en un altre lloc per tal de realitzar altres tasques, en concret, se li van assignar funcions tècniques de dinamitzador en el Centre Cívic de Cal Bolavà. Les tasques bàsiques que es duien a terme des del Departament d’esports, es centraven en la major part en donar el millor servei al municipi de les instal·lacions esportives de què disposa, sent la part esportiva referida a piscina municipal un servei externalitzat a una empresa des dels inicis, i la part esportiva dels espais esportius, els Pavellons, gestionat i mantingut pel cap de manteniment d’instal·lacions esportives i els operaris de manteniment que té al seu càrrec. La part de coordinació de les activitats amb les entitats està gestionat pel personal administratiu que està adscrit al departament,i en situacions puntuals i concretes s’ha externalitzat temes de foment i promoció. Per tant, en l’actualitat i tal com ha demostrat amb el temps, tant el lloc de treball de tècnic d’esports com el de dinamitzador esportiu s’han quedat buit de continguts, per tant es proposa la seva amortització.

Els canvis que es pretenen dur, i que tot seguit es relacionen, obeeixen a les limitacions pressupostàries, i als principis d’eficiència i eficàcia, i s’apel·la a la potestat d’autoorganització que té el municipi i li encomana la Llei en aquests casos.

Els canvis proposats són:

- Pel que fa a l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació Ciutadana:

Es suprimeix una plaça de Dinamitzador de Centres cívics, ja que s’ha vist durant l’exercici 2016 que, amb una sola persona, és suficient per a dur la coordinació d’activitats i dels espais dels diferents centres cívics. Així es potencien les places d’administratiu i d’auxiliar administratiu i atenció al públic, per a dur els tràmits burocràtics i administratius en el Centre Cívic de Cal Bolavà. Pel que fa al nou Centre Cívic al Port de Segur durant l’any 2016 es va adscriure un lloc de conserge. Aquesta estructura es considera òptima inicialment per desenvolupar les tasques dels Centres Cívics.

Es trasllada la plaça d’auxiliar administratiu que hi havia a Comunicació i s’adscriu amb dependència orgànica d’alcaldia, ja que se li assignaran tasques de Participació Ciutadana, un cop ja s’ha fet l’actualització de la web municipal als criteris de Transparència, on l’Ajuntament ha assolit nivells d’excel·lent, en poc menys d’un any.

Es canvia d’adscripció el lloc de treball d’Enginyer Tècnic que depenia del Departament de Medi Ambient, amb la creació d’un Departament d’Eficiència energètica que depengui d’alcaldia, tal i com marca l’organigrama polític.


- Dins de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica:

Dins del Departament de Qualitat de Vida es crea un lloc de treball d’auxiliar administratiu per a reforçar l’atenció al públic i gestionar millor el banc d’aliments.

El lloc de treball de coordinació canvia de denominació per adaptar-se a la nomenclatura del Departament, denominant-se “Coordinador de qualitat de Vida” enlloc de Benestar Social.

Els llocs de treball de professors d’anglès, dibuix i confecció que es troben ocupats i pressupostats es regularitzen i s’inclouen dins de la plantilla de personal a la unitat d’ensenyament. El mateix procés de regularització sofreix el lloc de treball de conserge adscrit a la unitat de Biblioteques.


- Dins de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat:

Es doten pressupostàriament tres places més d’agents de Policia Local per a la cobertura de les mateixes, per tal de reforçar el quadrant i dotar-lo de més efectius en el carrer.

S’elimina el lloc de treball d’Inspector de Medi Ambient per no estar ocupat i així reconvertir-se en un nou lloc de l’estructura.

Tal i com s’ha exposat a l’inici d’aquesta memòria es regularitza el lloc de treball d’auxiliar administratiu que es troba fóra de la plantilla del Departament de Medi Ambient.


- Dins de l’Àrea de Turisme i Via Pública:

Es crea la plaça de Tècnic de Via Pública, per tal de dotar el departament d’una estructura organitzativa clara i que permeti millorar la coordinació interna del departament.

També es reconverteix el lloc de treball de Cap de negociat amb un administratiu per al millor funcionament operatiu i funcional que coordini la gran quantitat d’auxiliars administratius de què disposa.

L’objectiu és dotar el departament de l’estructura necessària per a que la coordinació amb els departaments de Medi Ambient i d’Urbanisme sigui més efectiva, després de compartir espai físic en el mateix edifici, facilitant els tràmits al ciutadà i millorant el funcionament intern de l’administració, i així també es vol reflectir en l’estructura organitzativa.

El lloc de treball d’operari d’esports que es troba ocupat i pressupostat, però fóra dels instruments de personal es regularitza a la plantilla de personal.

El lloc de treball de dinamitzador esportiu actualment vacant s’amortitza atès que dins de l’estudi de l’estructura organitzativa no es considera necessari i es reconverteix en un dels llocs de treball que es creen en altres unitats.

- Dins de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics:

El Departament de Compres, contractació i serveis jurídics es dotarà amb una plaça de TAG (Tècnic d’Administració General) per tal de donar sortida a la gran quantitat d’expedients judicials i licitacions diverses que ha col·lapsat el departament.

També es reconverteix el lloc de treball de Cap de negociat, que la persona que ocupava ha causat baixa per passi a pensionista per jubilació per incapacitat, amb un lloc d’administratiu, que es cobrirà amb promoció interna, i adequar l’estructura amb la realitat demandada.

Es canvia d’adscripció un lloc d’auxiliar administratiu de Secretaria i es passa al departament d’Inspecció tributària, per tal d’accelerar el procés administratiu de consolidació de padrons diversos.

El lloc de treball d’agutzil que depèn de Secretaria i que es troba ocupat i dotat es regularitza per la seva inclusió en la plantilla de personal.

El lloc de treball d’auxiliar administratiu del SAC que es troba vacant sense cap persona ocupant ni reservat s’amortitza per reconvertir-se en un altre lloc de treball de la nova estructura organitzativa.

El lloc de treball d’auxiliar administratiu en règim laboral al Departament de Rendes que es troba vacant per la jubilació de la persona ocupant, es reconverteixi en règim funcionari.

Es dota d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu el Departament d’Urbanisme per tal de cobrir la disminució d’efectius que ha patit el departament i que patirà per les reduccions de jornada d’alguns dels seus integrants.

També es donarà la potestat tècnica de seguiment de les actuacions de la brigada municipal a l’arquitecte tècnic que depèn d’aquesta àrea, i que ocupa el lloc de tècnic de disciplina urbanística, tot i que la brigada continuarà depenent de Via Pública.

El lloc de treball de Responsable de Serveis d’urbanisme i medi ambient es canvia de denominació, afegint “jurídics” i “via pública”, quedant anomenat “Responsable de Serveis d’Urbanisme i Medi ambient”.


Per últim, i tal com s’ha indicat, s’han incorporat les places que estaven fora de la RLLT i que passaran a formar part de la plantilla, tot i que, a alguns d’ells, els quedi poc temps per a la jubilació. D’aquesta manera, es regularitza la seva situació laboral i es redueix a la mínima expressió el nombre de places que resten fora de la RLLT de l’Ajuntament.

Tanmateix dir que amb la novació dels llocs de treball el que s’ha fet ha estat una reconversió dels llocs de treball que s’han eliminat per altres de nous, per tal de mantenir l’estabilitat de la plantilla, i evitar increments del Capítol 1. L’augment en nombre real respecte la plantilla de l’any anterior respon a les regularitzacions efectuades de les persones que es trobaven treballant i dotades pressupostàriament, però que no es trobaven en els instruments de personal corresponents.


L’alcaldeRamón Ferré Solé


Calafell, 5 de febrer de 2017

divendres, 17 de febrer del 2017

Memòria d'alcaldia del Pressupost 2017


El pressupost pel 2017 de l’ajuntament de Calafell surt de les negociacions, el diàleg i el debat que hi ha hagut entre el Govern i els grups de l’oposició que han donat suport a les ordenances fiscals, uns mesos abans. No obstant, poc o molt, tots els grups municipals han tingut l’opció de participar, en major o menor mesura, en la seva confecció. Un cop tancades les negociacions del pressupost, s’ha donat l’opció a la resta de grups de fer alguna incorporació al mateix.

Complint els compromisos adquirits amb altres grups de l’oposició, en l’aprovació de les Ordenances Fiscals pel 2017, hem dotat de major import els ajuts tributaris per a l’IBI i hem obert la possibilitat de revisar els preus de les llars d’infants, el transport urbà i el transport escolar. L’objectiu és fer que els serveis siguin més accessibles a les famílies amb menys recursos. En aquest sentit, també hem dotat d’una partida per a subvencionar la totalitat del transport adaptat als usuaris del mateix, després de que el servei hagi estat absorbit pel Consell Comarcal.

La baixada de l’IBI en un 10% que es va fer l’any anterior, es manté enguany. Aquesta baixada va suposar uns 2’2 milions d’euros menys d’ingressos. No obstant, la revisió de les ordenances feta pel 2017, suposa un augment dels ingressos, novament, que no arriba a cobrir aquesta minva de l’any anterior, però que ajuda a configurar un pressupost més ajustat a la realitat de Calafell i d’algunes de les contractes de serveis, com l’aigua, el clavegueram i la recollida de la brossa.

L’any passat es va assumir la meitat de la paga extra del Nadal del 2012 que es va treure als treballadors municipals, valorada en uns 450.000 euros, i l’augment d’un 1% dels sous de tot el personal de l’ajuntament i organismes autònoms. Enguany, aquesta xifra no s’ha hagut de dotar en el pressupost, per la qual cosa hi ha hagut més marge a l’hora de configurar els capítols de despesa corrent.

No obstant, la sentència condemnatòria de l’expropiació forçosa de l’antiga plaça de braus de Segur de Calafell, ha condicionat el capítol d’inversions i ha retardat el tancament del pressupost. Estem parlant de més de 1’6 milions d’euros, entre el fix, l’IVA i els interessos sobrevinguts. Però, no és la única sentència que condiciona les xifres pel 2017, també n’hi ha una altra, la del pagament de l’IVA de la compra del solar de l’antic Tennis Esplai, uns 240.000 euros, que també es paga amb el pressupost pel 2017. Estem parlant, per tant, de prop de 2 milions d’euros que no podrem destinar a inversió i que ens obliga a demanar un nou préstec per a fer-hi front.

Canvi de model en organismes autònoms

El canvi substancial que es produeix en el pressupost d’enguany és l’assumpció de les competències i les partides de l’antic Patronat de Turisme, en la regidoria de Turisme. Aquest fet comporta una simplificació administrativa, en no haver d’aprovar un pressupost a banda del de l’ajuntament, com es feia amb el Patronat.

Però, també hi ha un canvi important, en les diferents encomanes de gestió que es faran a l’empresa municipal CEMSSA, com a ens instrumental de l’ajuntament, obligant a que els ingressos siguin internalitzats al pressupost municipal i a l’empresa se li pagui el cost del servei. Aquesta nova fórmula, permet a l’ajuntament estalviar l’IVA en els diferents serveis, ja que les encomanes de gestió a empreses municipals no tenen aquest recàrrec i aquest fet afavoreix els ciutadans que no han d’assumir els costos que això suposa. Aquest fet suposa, també, una millora directa en el percentatge d’endeutament, ja que s’augmenten els ingressos corrents de l’ajuntament.

Aquest any seguirem treballant per a municipalitzar aquells serveis que suposin una millora en la gestió i del cost pel ciutadà, com la grua municipal. En aquest sentit, es preveu una inversió en l’adequació d’un nou dipòsit de rotació, més proper a la zona urbana.

Seguim estructurant la Plantilla

Pel què fa a la plantilla, cal destacar que hi haurà més efectius policials, concretament 3 agents més, escollits amb transparència i neutralitat. També es cobriran les 2 places d’auxiliars administratius noves i altres que s’han jubilat durant l’any 2016. A més, s’ha dotat el Departament de Via Pública d’una nova estructura organitzativa, al jubilar-se la persona que havia estat portant el departament en els últims anys. D’aquesta manera, es pretén fer efectiva la coordinació entre els departaments de Medi Ambient, Urbanisme i Via Pública, un cop ja comparteixen espai físic, a les Dependències Municipals de la Platja, millorant l’atenció al públic i facilitant els tràmits administratius en els diferents tràmits que afecten el territori.

En matèria interna, hi ha la previsió de reforçar el departament de Compres i Contractació i els serveis jurídics, amb una nova plaça de TAG i una d’administratiu. Per a fer això possible, s’ha hagut d’amortitzar la plaça de tècnic d’esports i de coordinador de centres cívics, que havien quedat buides de contingut pels canvis competencials i estructurals soferts.

També hi ha intenció d’iniciar, durant aquest any, els processos de Participació Ciutadana que dependran orgànicament d’alcaldia. Per a això, s’ha destinat un auxiliar administratiu a aquestes funcions, després de deixar la web municipal en un alt índex de transparència que només cal mantenir.

Millora de l’administració

En aquest exercici, en la línia d’adequació dels edificis municipals, iniciada l’any passat, el Jutjat de Pau es traslladarà a les Dependències Municipals de Segur, aprofitant la sala d’actes per a les celebracions matrimonials i els diferents despatxos per a les oficines del jutjat que porta anys en una situació precària d’espai i d’instal·lacions. També s’aprofitarà l’adequació per a fer l’oficina del SAC, a la planta baixa, a peu de carrer, per a facilitar l’aproximació al ciutadà. En la zona que queda lliure, després del trasllat dels serveis mèdics al nou CAP de Segur, s’hi ubicarà el punt d’informació de la Policia Local, el servei de protecció civil i l’atenció dels serveis socials pel nucli de Segur.

Es preveu l’adquisició d’un nou programa de Comptabilitat, a través d’una licitació conjunta amb altres municipis, a través del Consell Comarcal. La qual cosa ens permet assolir un important estalvi en el cost del nou programari. També, a nivell informàtic, es preveuen inversions importants en la renovació d’equips i de software en els programes que s’utilitzen a la resta de departaments de l’ajuntament.

En el departament de Patrimoni s’ha dotat més la partida de despeses de registre, ja que existeixen gran nombre de propietats que en els darrers anys no s’han acabat d’escripturar i registrar a nom de l’ajuntament, per manca de dotació pressupostària.

També s’ha augmentat les despeses de comunitat, per a assumir el cost de les despeses dels locals del Port, fins ara a CEMSSA.

Més Comunicació

Seguirem reforçant Calafell.TV, la ràdio que es veu, adequant l’estudi Ferran Rodríguez per tal de fer les funcions de plató televisiu i poder oferir en streaming alguns dels programes que ofereix l’emissora municipal, en directe. També s’ampliarà el contracte de serveis audiovisuals per a aprofitar l’arxiu històric i crear nous programes que repassin els darrers trenta anys de la vida del municipi. Es seguiran mantenint les retransmissions dels partits dels equips esportius locals, entrevistes als portaveus dels diferents grups i altres programes culturals i d’entreteniment que ja s’han començat a fer, així com les retransmissions en directe dels Plens de l’Ajuntament íntegrament per Internet, amb imatge i so, a través d’Streaming.

Finalment, també en matèria de comunicació, es contractarà un nou servidor per a la nova web de l’ajuntament que es farà durant aquest exercici 2017, per tal d’evitar els problemes actuals de funcionament i que fan que, de tant en tant, es quedi sense connexió. Així mateix, es dotarà aquesta web de l’estructura necessària per a suportar els processos participatius que s’iniciïn en el 2017.

La recta final del Pla de Barris

En el pressupost 2017, són diversos els departaments que aprofiten les subvencions del Pla de Barris per a impulsar diversos programes que formen part del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell. Gràcies a aquests diners, podem augmentar algunes partides com les festes populars, la promoció comercial, el programa de Joventut i el Calafell Crea en que, a través d’ell, es portarà la gestió del Pla de Barris.

A més, es pretén fer una bona empenta al Pla de Barris, amb la dotació de majors recursos en les partides de despesa corrent i d’inversió. Una mostra d’això seran les obres del carrer de Mar i del passatge Sant Joan, carrer de Cal Viola i una part del passatge del Sol. Aquesta remodelació d’un dels principals eixos històrics del nucli antic suposarà l’eliminació de les voreres estretes del carrer i els cablejats penjants que hi ha per les façanes, donant una major qualitat estètica al carrer que és una de les principals entrades de vianants al nucli històric i d’accés al castell.

Dins de les actuacions del Pla de Barris, es contempla la construcció d’un gimnàs i la plaça dels terrossets, al costat de la llar d’infants que porta el mateix nom. Aquesta plaça compta amb un 50% de finançament del pla de barris. Amb aquesta actuació s’adequa la pista poliesportiva del Castell, canviant la imatge i la qualitat de l’espai, després de molts anys sent un racó degradat.

També, sense comptar amb finançament del Pla de Barris, es remodelarà la Plaça de Catalunya, reforçant l’arbrat i el mobiliari urbà, deixant algun espai per a aparcament temporal regulat gratuït per als clients dels comerços de l’entorn. D’aquesta manera es pretén reforçar el paper de centralitat de la Plaça de Catalunya en el nucli antic i reforçar el seu caràcter lúdic que ha adquirit des de la seva remodelació.

Finalment, es destinaran trenta mil euros de subvenció i la mateixa quantitat dins el nou contracte de l’enllumenat per a la millora de l’enllumenat a la Plaça de les Eres.

Empenta al Port de Segur

En aquest any, es pretén donar una molt bona empenta al Port de Segur, amb la construcció d’un Centre Cívic en els locals buits del Port. Però, també, amb la ubicació d’una base nàutica on s’ubiqui l’escola de vela i altres activitats relacionades amb el mar. Sense cap dubte, aquests equipaments implicaran un moviment constant i diari de gent al Port que donarà molta vida a aquest espai desaprofitat i, de vegades, desèrtic.

En aquest nou centre cívic hi haurà un nou Casal jove a Segur, una altra de les novetats d’aquest pressupost, que ja preveia el Pla Local de Joventut, aprovat fa uns mesos. Aquesta aposta per la dinamització del jovent de Segur farà possible que es pugui treballar amb aquest col·lectiu de manera més propera, en el nucli de Segur. Segurament, es tracta d’un dels reptes més importants que assumeix aquest Consistori, en els darrers anys. El gran creixement poblacional que ha patit el municipi i, en especial, el nucli de Segur, fa necessari un treball específic i exhaustiu en aquest sector de la població que pateix problemes d’integració social i una certa marginalitat.

Entrem al Penedès Marítim

A nivell turístic, s’aposta pel Penedès Marítim, amb dues partides que permetran signar el conveni d’adhesió a aquesta marca i, també, iniciar un projecte conjunt amb els altres municipis que el conformen i amb el suport de la Diputació. L’objectiu és trobar i consolidar un producte diferent al què ofereix la marca Costa Daurada que ens projecti al món, relacionant-nos més amb els recursos naturals i gastronòmics que ofereix el Penedès (com són el vi i el cava).

Més serveis pel ciutadà

L’augment de la taxa del servei d’aigua era per a augmentar el fons de reposició de la xarxa d’aigua i l’augment del clavegueram permet fer un nou contracte de manteniment de pluvials per tal de fer el manteniment i tenir-los en condicions quan plou fort. A més, també s’hi destina uns tres-cents mil euros, aproximadament, al pla de xoc de pluvials per a millorar-ne el seu funcionament i resoldre els problemes que generava l’escàs manteniment de les infraestructures de pluvials.

Per primer cop, apareix en el pressupost el nou contracte del servei d’enllumenat, dotat amb més de nou-cents mil euros i que permetrà canviar la majoria dels punts de llum del municipi, aconseguint un important estalvi energètic i econòmic, i remodelar les xarxes d’enllumenat més antigues del municipi (com Segur Platja, Les Brises, Bellamar, Calafell Residencial i un sector de Calafell Platja).

Una aposta que es fa enguany és la de millorar el servei de socorrisme a les platges, dotant-les de noves casetes i torres de vigilància més properes a la sorra i que canviaran la imatge de les nostres platges de manera important.

Una altra de les apostes del nou pressupost és el nou contracte de servei de gossera que facilitarà la construcció d’un nou centre d’adopció de gossos, substituint el servei actual que ofereix la gossera de Torredembarra i que ha patit nombroses denúncies, recentment, pel mal funcionament i maltractament animal. Aquest nou centre s’ubicarà al Parc Empresarial de Calafell, en un solar d’equipaments de propietat municipal. La construcció i l’explotació de la nova llar per a gossos serà a càrrec de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, amb la intenció de que, en un futur, s’hi sumin ajuntaments de la resta de la comarca.

Finalment, es licitarà per quatre anys l’explotació i el manteniment de la piscina municipal de  la urbanització de Mas Romeu. L’objectiu és oferir el servei de piscina a les urbanitzacions del nord del municipi, a baix preu, durant l’estiu.

#CalafellésCultura

També, en aquest pressupost, és el primer cop que apareixen partides per al manteniment dels Gegants i per a la locomoció del vehicle per pagar els desplaçaments arreu de Catalunya, per tal de fer difusió de la nostra cultura i dels nostres gegants. L’estat dels gegants fa necessari el seu manteniment periòdic, donada l’avançada edat que ja tenen i la manca de manteniment que hi ha hagut en els darrers anys. També la furgoneta que utilitzen ha estat reparada en nombroses ocasions i ha arribat al final de la seva vida útil, cosa que ha fet necessària l’adquisició d’una nova furgoneta per a poder fer els desplaçaments de la colla. Aquesta inversió també es contempla en aquest pressupost.

En aquest sentit, també apareixen despeses del lloguer de carrosses per a la cavalcada dels Reis Mags i d’organització de la mateixa, on es pretén fer una millora important en les rues d’aquesta data tant assenyalada pels infants.

S’ha dotat una partida per al Rolling Beach, un nou esdeveniment que va relacionat amb el Riverside i el Rock-a-Billy, que es pretén fer fora de temporada, en una data per a escollir. Segurament, la data d’aprovació del pressupost dificultarà que es pugui celebrar enguany la seva primera edició. Però, el fet de posar-lo en el pressupost del 2017, suposaria una major facilitat per a que es pogués celebrar a principis del 2018.

En general, hi ha un increment important en les partides de festes i promoció econòmica, per a potenciar les festes majors i nous actes que estirin la temporada turística.

Pel què fa al Patrimoni Històric, cal dir que s’ha augmentat de manera considerable l’aportació a l’OAM Patronat Fundació Castell de Calafell. L’objectiu és consolidar la Confraria de Pescadors i els altres tres espais patrimonials (Castell, Ciutadella i Casa Barral) oberts al públic. La necessitat de contractar més conserges per a cobrir els horaris, ha fet augmentar la despesa corrent. Però, el pressupost de l’OAM, enguany, també incorpora una partida important per a inversió en adequació del patrimoni.

Un altre dels elements patrimonials que es reforçaran és la museïtzació del Bot Salvavides, amb la construcció d’un cobert pel Bot, al costat de la Confraria de pescadors, recentment estrenada, que pot esdevenir l’origen d’un museu marítim a l’aire lliure, en aquest entorn.

També, a nivell cultural, en la programació dels centres cívics, concretament el del Cinema Iris, s’ha suprimit la despesa del cicle de cinema, ja que s’aprofita la mateixa instal·lació per a altres cicles de cinema, com el d’Igualtat i el de Medi Ambient. Això permet dotar millor la despesa de consergeria i cobrir més franja horària que en l’any anterior.

Per a dotar de preventius els esdeveniments culturals i turístics del municipi, s’ha decidit aglutinar aquest cost en una sola partida de seguretat d’activitats programades, al departament de protecció civil, que gestionarà les cobertures dels diferents actes.

Altres inversions

Pel què fa a inversions, es demana un crèdit de 4’3 milions d’euros, un xic per sota dels 4’5 milions que preveia el PEF (Pla Econòmic Financer) aprovat l’any passat. A aquests 4’3 cal afegir el mig milió d’euros per a inversions que es financen amb aportació municipal de fons propis.

Les inversions més importants són les que es faran en l’interior dels recintes escolars, amb l’adequació de patis, plantació d’arbrat, espais d’ombra o coberts, instal·lació de pissarres digitals i altres actuacions que han estat consensuades amb la comunitat educativa de cada centre.

També s’adequarà l’espai d’aparcament annex a l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer i es canviarà la configuració de l’aparcament annex de l’escola Vilamar per tal de poder procedir a la cessió de l’espai lateral de l’escola al Departament d’Ensenyament, per a que programi l’ampliació i la consolidació de l’escola, a posteriori.

Per tal de millorar la seguretat i complir les mesures per a la limitació del soroll en el carrer Monturiol, s’instal·laran càmeres de videovigilància en aquesta zona. També s’integraran les càmeres actuals al nou software per a millorar la vigilància en l’espai públic del municipi.

Altres inversions que contempla el pressupost són l’adequació de camins (subvencionada per la Diputació de Tarragona), la instal·lació d’un parc esportiu per a gent gran, la instal·lació d’un espai Workout a la Platja, l’adequació de l’antena de comunicacions del carrer Lituània, un muntacàrregues pel cementiri, unes taules de picnic pel Parc de la Sinia i pel nou espai caní a la Bòbila, més passeres per la platja,

Projectes

Dins dels projectes que es duran a terme enguany, hi ha el projecte executiu de la Pista de l’Institut Camí de Mar i els patis i l’aparcament del mateix centre.

També es faran projectes redactats pels serveis tècnics municipals, com l’adequació dels diversos carrers del Pla de Barris, la remodelació de les Dependències Municipals de Segur, l’adequació del Mercat Vell, el centre cívic i la biblioteca del Port de Segur,...

Conclusió

Per tant, un pressupost molt ambiciós i que pretén posar al dia i completar, especialment, els equipaments que Calafell necessita, a nivell esportiu, cultural i social.

El pressupost del 2017 és el darrer que no es farà amb Participació Ciutadana i pretén ser una posta a zero del municipi per a engegar els processos participatius en aquest mateix any.

És també un pressupost que consolida una línia de treball encetada el juny de 2015, que vol canviar allò que mai no canviava a Calafell. Hem trencat ja moltes inèrcies i coses que es feien per costum, sense plantejar-se el sentit que conservaven. Però queda feina a fer, molta. De mica en mica, sectors cada cop més grans de la ciutadania estan entenent aquest procés, que vol guanyar, des del diàleg i la participació, un municipi sense greuges entre nuclis, modern, actiu contra la crisi i a favor de les persones.

Hem demostrat que podem fer-ho, però hem de continuar. Vam prometre que ens hi deixaríem la pell, això estem fent i així seguirem.

Ramon Ferré  Solé
Alcalde de Calafell

Calafell, 5 de febrer de 2017

dilluns, 6 de febrer del 2017

Resum del ple d'avui


Aquesta nit, s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l'ajuntament de Calafell, corresponent al mes de febrer. Entre els punts de l'ordre del dia, hi havien dues mocions de diversos grups sobre la declaració de persones non grates que han quedat sobre la taula.

D'entrada, s'ha aprovat l'adhesió de l'ajuntament de Calafell a la Declaració Universal sobre els Arxius, l'adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2017 i s'ha deixat sense efecte l'adhesió a la "red de Entidades Locales por la transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación de Municipios y Provincias".

Però, sense cap dubte, el punt més important del ple ha estat l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'ajuntament i l'empresa Sorea SAU per mantenir el servei d'aigua a aquelles persones que no poden fer front al seu cost, per import de 5.000 euros anuals. Aquest fons s'estableix per a aquelles famílies que estiguin en situació de pobresa energètica. És el primer cop que l'ajuntament fa un conveni en aquest sentit i per a aquest col·lectiu.

Un altre punt important del ple, ha estat la delegació de competències d'inspecció i instrucció d'activitats a la Generalitat de Catalunya. Això permetrà utilitzar el servei de la Generalitat en la tramitació de les multes i sancions, derivades de la inspecció de les activitats d'oci. La mesura s'ha près a petició de les associacions d'oci nocturn de Calafell, que ho van demanar fa temps. Això permetrà continuar la tasca iniciada, l'estiu passat, de tolerància zero a la zona del Carrer Monturiol. En la darrera Junta Local de Seguretat es van explicar que, en el passat estiu, es van reduir el nombre de delictes a la zona i van augmentar el nombre de denúncies per botellón, consum de substàncies estupefaents i venta d'alcohol a menors. La voluntat de l'equip de govern és eradicar aquest fenomen en aquest entorn.

També s'ha ratificat diversos decrets sobre atorgament de subvencions a diverses entitats del municipi. S'ha donat compte de diversos decrets d'alcaldia i s'ha resolt definitivament l'atorgament de subvencions del Pla de Barris del 2015 per a la rehabilitació d'immobles dins la zona del nucli històric.

Finalment, s'han aprovat dos temes urbanístics: la modificació puntual del POUM del sector del carrer Maresme i la revisió d'ofici d'un expedient de responsabilitat patrimonial, interposat per una empresa constructora.

En el torn de Precs i Preguntes del Públic, el Juan ha demanat major presència dels Mossos d'esquadra i explicacions sobre els ajuts que farà Sorea. El Borja i el Carles han demanat explicacions sobre la denúncia del conveni amb l'associació de Protecció Civil. La Carmen ha preguntat sobre les baranes de l'Institut La Talaia. I, finalment, el Manel ha preguntat sobre les destrosses de les tempestes i els costos que haurien pogut ocasionar. També ha advertit que han de ser els propietaris de gossos els que recullin els excrements en els diversos espais públics del municipi.