dimarts, 19 de desembre del 2023

Memòria d'alcaldia del pressupost 2024


La consolidació fiscal, un acte de responsabilitat.

Per aquest 2024, la majoria dels ajuntaments han apostat per una proposta de CONSOLIDACIÓ FISCAL en les seves ordenances fiscals i preus públics. A Calafell, ha estat una acció de responsabilitat amb el futur de la ciutat. S’ha garantit la fiscalitat de l’ajuntament per continuar oferint els serveis públics amb la mateixa qualitat, o millor, i poder fer les inversions necessàries a la ciutat i els seus barris. El Consistori ha de tenir una bona musculatura financera per poder encarar els propers anys. No prendre decisions com aquesta pot comportar una paràlisi de l’economia de la ciutat que no ens podem permetre. No fer-ho, seria una irresponsabilitat.

La proposta de consolidació fiscal ha estat acurada i té en compte una anàlisi de l’entorn fiscal de les ciutats similars. En el cas de Calafell, veníem d’una rebaixa important del 10% de l’IBI, en vigor des del 2016, i d’una congelació d’impostos i taxes des del 2017 fins ara. En canvi, la inflació no ha parat de pujar, impactant en les finances locals. La pressió fiscal s’ha mantingut en els darrers anys, per a recuperar-se dels efectes de la pandèmia que hem viscut i malgrat que des de l’agost 2019 i fins a l’agost de 2023, l’Índex de Preus al Consum (IPC) s’ha incrementat en un 16,6% i s’espera que continuï augmentant.

El Consistori ha vist com s’ha incrementat de forma exponencial els costos en els serveis més bàsics. Per exemple:

• L’obligació d’incrementar els sous del personal estipulats en els PGE, del 9.5% entre els anys 2022 i 2024.

• Els consums: llum, gas, carburants, aigua.

• En la recollida de residus, l’ajuntament assumia prop del 35% del cost del servei. Però, a més, l’eliminació pujarà més de quatre-cents mil euros l’any vinent i el servei prop de mig milió. I la neteja viària, prop de mig milió més.

• La despesa financera. Els interessos bancaris s’incrementaran en prop de 300.000 € pel 2024. Amb l’augment de costos dels darrers 4 anys, paguem més per fer exactament el mateix. Fins que l’economia municipal ho ha permès, en general no s’ha traslladat pressió fiscal a empreses ni ciutadania. L’augment de les despeses bàsiques no es pot compensar amb un discurs populista de baixar despesa que col·loquialment es pugui entendre com “supèrflua” (per exemple: Protocol, Comunicació, estudis i treballs tècnics, salaris polítics,...). Eliminant totes aquestes despeses no n’hi hauria ni per començar a cobrir els costos reals dels serveis.

Les Festes Majors o campanyes de Nadal tampoc són una excusa per retallar. El seu cost no cobreix ni de bon tros les pujades que s’han patit. A més, les campanyes de Nadal suposen un impuls substancial a l’activitat comercial i de restauració de les ciutats i les festes majors suposen un motor cultural.

En molts casos, les pujades es deuen a revisions d’IPC dels contractes signats o decisions que depenen dels Pressupostos de l’Estat (sous dels funcionaris). O bé, a l’obligació per llei de cobrir el 100% del cost de la recollida de residus per part dels usuaris del servei, ja siguin veïns o empreses. També vull recordar que la revisió de l’Impost d’Increments sobre el Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o plusvàlua) per la sentència del Tribunal Constitucional i el nou mètode de càlcul de l’impost, ha suposat que els Ajuntaments deixin d’ingressar anualment recursos que fins ara disposaven. Per tant, són situacions fora de l’abast de decisions que puguin prendre els governs municipals.

Des de fa anys, els consistoris han assumit costos impropis que correspondrien a d’altres administracions (especialment la Generalitat) i que per voluntat de disposar d’un benestar i cohesió social a les nostres ciutats, s’han assumit als pressupostos municipals. La gestió de les llars d’infants, els serveis socials bàsics, les polítiques d’habitatge, la seguretat ciutadana i despeses en educació i salut pública s’han impulsat des de l’ajuntament, sense tenir-ne la competència pròpia.

D’altres serveis, com el transport urbà i el transport escolar, són molt deficitaris. Fins i tot, aquest últim, no és obligatòria la seva prestació. No obstant, aquest servei fa molts anys que es presta. La proposta de preus fa més viable el servei, tot i que l’ajuntament acaba subvencionant un 60% del seu cost. En el transport urbà, l’increment de tarifes ens permetrà donar un major servei, ampliant l’horari actual, tal i com s’ha fet amb la línia L3, entre les sis del matí i les dotze de la nit.

Ara, calia establir una base financera consolidada, posada al dia amb l’evolució econòmica. No quedava un altre remei que equiparar els tributs a la situació actual. La consolidació fiscal que proposem és assumible i en línia amb el que fan molts Ajuntaments aquest proper exercici.

Però, sobretot, és un acte de responsabilitat amb el futur de Calafell. Tot i això, caldria una revisió de la fiscalitat municipal, per part de l’Estat. Aquest problema porta molts anys sense abordar-se amb profunditat i ja és una prioritat que cal fer-hi front. Si no es dóna, els ajuntaments estem abocats a no poder assumir les despeses en un futur no molt llunyà.

L’esforç val la pena.

Tot l’esforç fiscal fet en l’aprovació de les ordenances fiscals té el seu resultat. Certament, en el pressupost per l’any vinent hi haurà una pujada important dels ingressos de l’ajuntament, per tal de fer front a l’augment de les despeses que hem citat abans. Però, hi haurà un cert marge per a impulsar polítiques noves que, en els darrers anys, no s’hi ha pogut fer front de manera directa en el pressupost.

No obstant, aquesta oportunitat que s’obre amb el pressupost pel 2024 s’ha d’aprofitar i estructurar bé el pressupost, per tal de garantir l’aprovació dels pressupostos futurs i endreçar la despesa com mai s’ha fet a l’ajuntament. En aquest sentit, en la confecció del pressupost pel 2024, ens hem marcat uns objectius de creixement en els capítols més significatius (I, II, IV i VI) que permetran:

- Garantir més d’un milió d’euros d’inversió (Capítol VI i VII), amb recursos propis. Això permetrà fer front a inversions sense haver de demanar tant de crèdit i continuar reduint l’endeutament de l’ajuntament, evitant que creixin, any rere any, les despeses financeres associades a aquests préstecs.

- Augmentar la despesa en personal en un milió d’euros, per a fer front a la nova organització de l’ajuntament, consolidant les places d’interinatge incloses en el procés d’estabilització, preveient possibles indemnitzacions que se’n derivin, i dotant les places vacants dibuixades en la plantilla.

- Destinar prop de dos milions i mig d’euros a despesa corrent, per a assumir l’increment de costos dels serveis i d’altres polítiques socials i de promoció de la ciutat que, fins ara, sempre s’havien dotat amb romanents de tresoreria o altres modificacions de crèdit basades en recursos no exhaurits d’altres capítols.

- Subvencionar entitats i col·lectius del municipi amb un prop d’un milió d’euros, per tal de poder seguir desenvolupant la seva activitat social, cultural o esportiva.

Tot plegat, ha portat a tancar un pressupost total de més de seixanta milions d’euros, per al 2024, amb més de vuit milions per a inversió (entre capítol VI i VII), disset milions per a despeses de personal, un milió d’euros de subvencions i vint-i-vuit milions i mig per a despesa corrent. Per tant, serà el pressupost més alt que ha tingut mai l’ajuntament de Calafell.

Inversió amb fons propis, cap a un nou model

En el 2014, l’ajuntament baixava l’endeutament a base de no generar nous crèdits. Això va portar a que tota la inversió es fes amb fons propis municipals, un milió set-cents mil euros en aquell moment. A partir del 2016, amb el canvi de govern, es va reduir l’IBI un 10%, deixant l’ajuntament sense aquests dos milions d’euros d’inversió amb fons propis. Però, apostant per a augmentar la inversió municipal fins a cinc o sis milions d’euros anuals, amb préstecs d’import inferior a l’amortització anual prevista. Això ha suposat un impuls important a la ciutat, en els darrers vuit anys, posant el municipi en un grau d’excel·lència important, creant nous equipaments culturals, cívics i esportius, i arreglant espais públics degradats.

Aquest esforç inversor anava acompanyat de préstecs amb uns tipus d’interès molt baix, aprofitant la qualificació de l’Estat com a municipi prioritari per a les entitats bancàries que permetia obtenir crèdits en condicions immillorables, pràcticament a interès zero. Aquest model ha estat possible aplicar-lo i mantenir-lo durant els darrers vuit anys. En aquell moment, l’oposició ens deia que no seria possible fer-ho ni tant sols el primer any. S’equivocaven!

No obstant, la pujada dels tipus d’interès fa necessària la variació del model per a millorar el finançament de les inversions futures. És per això que l’equip de govern s’ha marcat l’objectiu de destinar un milió d’euros de fons propis de l’ajuntament a inversió, entre capítol VI (inversió municipal) i VII (aportació per a inversió en l’empresa municipal). La xifra proposada és de 1’3 milions d’euros, entre els dos capítols. L’esforç fiscal permetrà destinar un 20% de l’augment dels impostos a inversió directa de l’ajuntament.

Amb aquest milió tres-cents mil euros, es finançaran les obres de millora de la xarxa d’aigua i clavegueram que executa l’empresa municipal CEMSSA (360.000 euros) i altres inversions de maquinària i millora dels equipaments que gestiona l’empresa municipal (361.169,92 euros).

Però, també, altres inversions com l’ampliació de la cuina de l’escola Santa Creu, la construcció d’una nova deixalleria municipal, l’adequació del torrent de la Casa Vella, l’adquisició anticipada de la Cooperativa agrícola i la dotació de mitjans informàtics per a l’ajuntament.

Precisament, sobre la nova deixalleria, cal dir que s’ha aconseguit, recentment, una subvenció (524.240,71 euros) de l’Agència Catalana de Residus que en finançarà la major part. La resta serà coberta amb la partida que hi havia prevista pel 2023 i la que es preveu pel 2024. La construcció de la nova deixalleria ens permetrà desvincular-nos definitivament de la gestió comarcal dels residus i passarem a tenir una gestió integral municipal pròpia.

En el pressupost municipal pel 2024, també, s’han previst partides obertes per a inversions de menor transcendència que han sol·licitat els departaments per al seu funcionament quotidià que es dotaran amb sobrants de partides de despesa corrent de cadascun d’ells.

Contenció de l’endeutament i planificació de la inversió

L’any 2024 tornaran a ser d’aplicació la regla de la despesa i l’estabilització pressupostària, dues normatives derogades per l’Estat en aquests darrers dos anys. Per tant, tornarem a estar sotmesos a restriccions pressupostàries importants que no permetran endeutar-nos de manera desmesurada. És per això que, continuarem amb la política de demanar nous préstecs per sota de l’amortització anual prevista. Això permetrà reduir l’endeutament municipal o, si més no, mantenir-lo per sota dels límits permesos del 75% dels recursos propis, ja que els possibles romanents de tresoreria que hi puguin haver al final de cada exercici s’hauran de destinar obligatòriament a l’amortització de deute, si no canvien les regles fiscals vigents a data d’avui.

L’increment d’ingressos pel 2024, no es plasmarà en les possibilitats d’inversió fins el 2025. És per això que s’han pres dues decisions estratègiques més:

- Planificar les inversions de manera plurianual, preveient aquesta possibilitat de major inversió en el 2025, amb un potencial major endeutament i amb un gairebé segur romanent de tresoreria que es destinarà a amortitzar deute, a priori.

- Dotar econòmicament les inversions que ja tenen un projecte executiu fet i aprovat, preveient una despesa plurianual que permeti adjudicar i iniciar les obres, absorbint la possible baixa en l’any 2025.

Els nous estudis de Comunicació (Calafell Ràdio i Calafell.tv) de l’Ajuntament de Calafell és un dels projectes executius que ja té redactats el Consistori. El seu cost és de 834.239,79 euros, als què cal afegir el cost del mobiliari (84.285,40 euros) i l’equipament tècnic (299.596 euros).

El finançament de l’obra es farà plurianual, el 70% en el 2024 i el 30% en el 2025. Això permetrà ajustar el cost real en el darrer any. Aquesta inversió és necessària per a reduir les despeses de lloguer d’edificis que té l’ajuntament. El lloguer de l’espai actual, que acaba el mes d’abril del 2025, i les despeses associades suposen prop de cent mil euros pel Consistori.

Altres inversions previstes en el crèdit són l’expropiació de la masia de Cal Rion per a fer l’Escola de Música i Arts (319.169,92 euros) i l’adequació de l’exterior del Mercat Vell per a protegir les caravanes que cedeix el Circ Raluy per al museu del Circ (58.000 euros).

Consolidant la participació ciutadana en el pressupost

Aquesta edició dels pressupostos participatius en consolida el seu procés. Però, caldrà repensar les futures edicions, tenint en compte la nova estructura pressupostària de l’ajuntament de Calafell, fent més ràpida l’execució de les propostes escollides. Vista l’experiència dels darrers anys, es triguen dos anys, com a mínim, a executar les propostes escollides als pressupostos participatius. Això fa que, en la majoria de casos, no es vegi una resposta immediata a les demandes ciutadanes.

Dues de les tres inversions previstes als pressupostos participatius pel 2024 necessiten de projecte per a executar-se. Per tal de no arrossegar la dotació pressupostària d’un any a l’altre, amb la penalització fiscal que això suposa, l’ajuntament ha previst la dotació del projecte (18.000 euros cadascuna) durant el 2024 i dotarà, en el 2025, el cost exacte de la inversió, un cop tingui el projecte definitiu.

La millora del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell (CREAC) en va ser la guanyadora, per votació popular. El projecte Calafell accessible per a tothom va sortir escollida, també, en segona posició. Aquestes dues inversions no disposen de projecte, ja que no estaven contemplades en el Pla de Mandat de l’ajuntament. Per tant, s’ha fet aquesta programació plurianual per a dur-les a terme.

La tercera proposta que va aconseguir entrar en el finançament va ser la instal·lació de contenidors d’oli usat, amb 100.000 euros. Aquesta formarà part de les inversions de l’empresa municipal CEMSSA, ja que no en cal fer projecte. És la única que podrà executar-se durant el 2024.

Aquesta problemàtica amb els pressupostos participatius ens ha de fer reflexionar a l’ajuntament que cal una revisió del reglament dels pressupostos participatius per a fer que les demandes ciutadanes puguin materialitzar-se dins l’any següent al del procés participatiu, d’aquesta manera se’n veuran més aviat els resultats i el model participatiu tindrà més èxit i millor impacte entre la ciutadania.

Màxima inversió a Segur

L’Ajuntament de Calafell disposa de dos projectes executius més redactats que cal dotar pressupostàriament per a poder materialitzar-los. El més important és el dels carrers de Segur Platja, entre el carrer Rin i el carrer Loira, entre la via del tren i el passeig. La renovació d’aquests carrers (Maria Desvalls, Marta Moragas, Sena, Antoni Almazor, Llobregat, Consell, Besós, David de Mas, Xúquer i Loira) suposa una millora important en els carrers de Segur, aproximadament un terç del seu barri marítim. Però, també, la inversió més alta de la història del municipi, uns deu milions i mig d’euros.

L’obra l’assumirà l’empresa municipal CEMSSA, serà la segona obra que es realitza a través del servei d’aigües. L’Ajuntament ja va destinar un import important de la inversió del 2023 a aquesta obra. Però, també, l’empresa CEMSSA va destinar part important del préstec de tres milions d’euros que va demanar el 2022 per a inversió. Amb els 3.477.623’91 euros que contempla el pressupost del 2024, s’obté el 100% del finançament d’aquesta obra. Per tant, ja es podrà licitar i executar d’una sola tacada i no en les dues fases previstes en el projecte.

Aquest fet permetrà una rebaixa important del seu cost, tot i que serà una obra molesta pel veïnat, pel seu tamany. El resultat serà una renovació integral dels carrers compresos en el projecte, amb criteris de sostenibilitat ambiental i de millora de la resposta hidràulica vers les pluges intenses. En definitiva, una obra que permetrà millorar de manera important la qualitat de vida al barri de Segur.

Un altre dels projectes de què disposa l’ajuntament és la segona fase dels carrers de Segur, entre la via del tren i la C-31. Ja ha finalitzat l’execució de la primera fase que comprenia la renovació integral del carrer Baixador, entre el límit de terme amb Cunit i l’estació de tren de Segur. Ara, cal afrontar la renovació dels carrers Emigdio Rodríguez Pita, Segura i Xúquer. El total de la segona fase és de 1.507.531,56 euros. La Diputació aportarà una subvenció nominativa de 250.000 euros, en el pressupost del 2024. El pressupost 2024 contempla el 60% de la resta de la inversió. Es deixa pel 2025 el 40% de l’import del projecte. Amb aquestes dues inversions més es completa el préstec que sol·licitarà l’ajuntament pel 2024, d’uns cinc milions i mig d’euros.

Acte de realisme en la despesa de personal

Durant el 2024, s’hauran d’estabilitzar les cent seixanta-tres places de funcionaris i laborals ocupades en règim d’interinatge que té la plantilla de l’ajuntament. Això suposa una millora important en les condicions laborals dels nostres treballadors municipals. Però, alhora, es consolida una despesa important per l’ajuntament en els exercicis futurs. A més, durant aquest 2024, aquelles persones que no hagin aconseguit consolidar la seva plaça i estiguin ocupant-la de manera interina, s’hauran d’indemnitzar econòmicament. Per a fer front a aquesta potencial despesa, existeix el coixí de les places vacants de la plantilla que, mentre no s’ocupin, poden servir per a finançar aquestes possibles indemnitzacions.

Però, a més, fa molts anys que el capítol I, s’ha fet un exercici de realisme i deixar en la plantilla del 2024 aquelles places que, realment, es puguin cobrir i ocupar durant l’any en curs. Aquest esforç suposa la supressió de diverses places que s’havien creat a la plantilla, però que mai havien estat ocupades.

Les places vacants que s’han deixat en la plantilla del 2024 ajudaran a estructurar millor la gestió interna de l’ajuntament, optimitzant el seu funcionament i generant una millor eficàcia.

L’objectiu és el de continuar la tecnificació de la plantilla i augmentar les responsabilitats en la gestió documental i procedimental dels expedients, donant oportunitats de millora contínua i de progressar dins l’organització a aquelles persones que tinguin més potencial. També, ajudaran a completar la plantilla policial i millorar la seguretat al municipi.

A l’empresa municipal, també s’apliquen els increments salarials que estipula l’Estat i els pactes assolits en els diferents convenis col·lectius que s’han aprovat, recentment.

Per tant, podríem dir que, en el pressupost pel 2024, s’ha fet un esforç de realisme i s’ha estructurat la despesa de personal dins les possibilitats que té l’ajuntament avui dia, donant oportunitats als seus treballadors de progressar i consolidar el seu lloc de treball en l’organització, tot millorant l’organització estructural de l’ajuntament per a ser més eficients.

Resposta al canvi climàtic i sensibilitat pels animals

Sense cap dubte, una de les noves apostes del pressupost 2024 és el manteniment de les platges. Conjuntament amb l’Ajuntament del Vendrell, es treballarà per a consolidar la cèdula de platja compresa entre el Port de Segur i el Port de Coma-ruga. L’increment de 150.000 euros en aquest àmbit, permetrà moure més de 40.000 metres cúbics de sorra anuals, mentre no es materialitzin les solucions definitives que preveu l’Estat, en els propers anys. Aquesta aposta permetrà fer front als efectes dels temporals de mar de manera més efectiva i ràpida, intentant respondre als efectes del canvi climàtic.

La despesa del Centre d’Acollida i Adopció de Gossos i el Centre de Recuperació Felí s’incrementa en uns dos-cents mil euros (un 81% més que en el pressupost del 2023), dotant els centres de personal suficient per a fer una millor atenció als animals domèstics i ferals que hi passen. Concretament, es passa de quatre a vuit persones la plantilla d’aquests centres. Això consolida l’aposta per ser un municipi Pet Friendly que l’Ajuntament de Calafell va fer, en el seu moment.

La subvenció al CREAC s’incrementarà dels 12.000 euros actuals als 18.000 euros, ja que l’associació de voluntaris que el gestiona, cada cop més, participa en la recollida d’espècies i la gestió de la fauna del municipi. A més, és un centre pioner en la recuperació de la posidònia marina, la recuperació del Tritó del Montseny i segueix treballant en la investigació per obtenir medicaments dels verins de rèptils. 

En el servei de jardineria que presta CEMSSA, pel 2024, s’incrementaran quatre efectius més per a poder completar l’ambiciosa programació de neteja i manteniment dels espais verds, torrents i poda d’arbrat. Hi ha feina endarrerida, ja que només es porta un any de servei. A més, caldrà afegir el manteniment del nou Parc de Mas Mel que s’està executant.

Nova despesa social i de promoció de la ciutat

Els problemes de subministrament del Banc d’aliments de Calafell implica que l’Ajuntament ha de fer un canvi de model en la gestió i el repartiment d’aliments a les famílies en situació de pobresa. El pressupost del 2024 aposta per dotar amb cent mil euros una partida per al repartiment de targetes per a la compra de productes alimentaris en aquest col·lectiu. El nou model evitarà els problemes de logística actuals i facilitarà la compra de productes frescs en els establiments locals d’alimentació.

Enguany, s’ha recuperat l’activitat a la Llar de Jubilats del Poble i a Càrites de Calafell. Per això s’han dotat les ajudes que tenen la resta d’associacions socials.

Una altra de les despeses que pateix un increment important (més d’un 17%) és la gestió de les escoles bressol, incrementant-se en més de dos-cents vuitanta mil euros. Això és degut a la dotació de personal necessària per a l’atenció d’infants amb necessitats especials, d’acord amb els nivells d’exigència que s’imposa l’ajuntament de Calafell, una clara aposta per millorar la qualitat de la cura i atenció als més menuts. Hi ha quatre professionals més a les llars d’infants que atenen als nens i nenes d’aquest col·lectiu. A més, cada aula disposa d’una TEI i una auxiliar. També, hi ha dues monitores més de menjador, ja que s’ha incrementat la quantitat d’alumnes que utilitzen aquest servei. Per tant, estem oferint el millor servei de la comarca per a la cura dels nostres infants.

Per primer cop, l’Ajuntament de Calafell dota amb cent mil euros la campanya de Bons pel comerç de Calafell, en el pressupost municipal. Les altres edicions s’havien finançat amb romanent de tresoreria o amb modificacions de crèdit de despeses no executades. Aquesta aposta per l’ajut al comerç consolida una campanya d’èxit com són els Bons de Calafell, assegurant l’import del 2023 pel 2024. Aquest import es podrà incrementar, durant l’any, en funció de les possibilitats. No obstant, cal buscar noves fórmules d’ajut al comerç i la restauració que no sigui aportant diners a fons perdut, com s’ha fet fins ara. Però, ens volem donar un temps de marge per a trobar aquesta nova fórmula que permeti aconseguir un resultat similar.

El pressupost 2024 incrementa les partides de turisme i de dinamització, dotant els recursos necessaris per a fer una quarta rua de Carnaval, per exemple. El 2024 portarà canvis en l’organització del Carnaval, l’esdeveniment on més s’inverteix, buscant un públic més familiar i que es millorin els horaris per a compatibilitzar l’esdeveniment amb l’horari comercial i d’oci.

La variació més significativa, en les partides de subvencions, es produeixen en el pressupost d’Esports. L’aposta feta pel pilot Àlex Toledo, en els darrers anys, conjuntament amb el pilot, ha dut a orientar la seva activitat esportiva en una nova direcció. La figura creixent d’un altre pilot, l’Èric Ruz, fa necessari augmentar l’ajut per a poder continuar la seva progressió esportiva, durant els dos anys següents.

L’aposta, però, pel món de l’hoquei com a promoció de la ciutat ha donat els seus fruits. La celebració de la Copa del Rei del 2023 ha suposat una rellevant promoció de Calafell arreu del territori nacional, amb una mínima inversió. A més, l’èxit de la Copa del Rei del 2023, ha fet que la Real Federación Española de Patinaje hagi repetit confiança, pels dos propers anys, en l’organització exemplar que ha fet Calafell d’aquest esdeveniment.

Això, afegit a l’èxit esportiu assolit pel Club Patí Calafell, en la temporada passada, on va ser Campió de la Lliga Catalana, el seu segon títol important en la màxima categoria, i tercer en la classificació en l’OK Lliga, per darrera del Futbol Club Barcelona i el Liceo Hockey Club de La Corunya, han posat l’hoquei patins com a l’esport més destacat del municipi. L’espai museogràfic de l’OK Experience que l’ajuntament està muntant en el Pavelló Joan Ortoll, fa de Calafell un municipi referent en el món de l’hoquei i en el món de l’esport. Per a poder gestionar aquest espai, l’ajuntament farà un conveni amb el club. Però, a més, n’incrementarà l’import del patrocini per a poder assumir les despeses addicionals que implica la professionalització del primer equip.

La despesa en transport urbà s’incrementa de manera important per a assumir l’actualització de preus del 2023 i la del 2024, ja que no s’ha pogut fer enguany. Cal dir, però, que contempla l’ampliació horària de la línia L-3 que s’ha activat el mes de desembre d’enguany. Aquesta ampliació d’horari dóna servei des de les sis del matí a les dotze de la nit, en aquesta línia. L’Ajuntament de Calafell està treballant per a poder ampliar l’horari, també, en la resta de línies d’autobús urbà.

L’obertura del nou Centre Cívic de Valldemar suposa un increment necessari en la partida de cursos i esdeveniments prevista al pressupost dels Centres Cívics. Això permetrà dotar d’activitat aquest nou equipament, tant esperat a les urbanitzacions de Valldemar, Les Brises i Montmar.

En matèria de seguretat, el pressupost del 2024 proposa augmentar el rènting de vehicles policials, en una furgoneta i sis motocicletes. El nou parc mòbil serà amb vehicles elèctrics, esperant a la renovació dels automòbils actuals de benzina en el 2025. CEMSSA assumirà la gestió integral del servei de retirada de vehicles.

El pressupost pel 2024, també contempla un increment de l’aportació de l’ACA per a fer front al manteniment i millora de la xarxa en alta i l’EDAR de Calafell. Es passarà d’un milió d’euros a 1’7 milions, aproximadament. Això permetrà fer front a la posada en marxa de l’ampliació de la depuradora que està executant la Generalitat de Catalunya que estarà llesta al mes de juny, si es compleix el calendari d’obres previst.

Un pressupost per a viure millor!

És per tot plegat que, el pressupost pel 2024, suposarà una millora important en la gestió dels recursos municipals, un augment de la despesa social i de promoció de la ciutat, un increment de la inversió i alhora una reducció de l’endeutament municipal que permetrà afrontar els reptes dels propers quatre anys i seguir millorant la qualitat de vida a la ciutat.

dimarts, 5 de desembre del 2023

Calafell aconsegueix el finançament per a la deixalleria municipal i començarà a construir-la en breuFont: ajuntament de Calafell

Subvenció de mig milió d’euros de l’Agència Catalana de Residus

L’Ajuntament de Calafell ha tancat el finançament per a la nova deixalleria municipal i, per tant, podrà començar a construir-la en breu. El municipi ha aconseguit una subvenció de 500.000 euros de l’Agència Catalana de Residus. Amb els 100.000 euros que ja té pressupostats l’Ajuntament, es cobreixen els 600.000 euros que costarà el projecte.

La nova deixalleria es construirà al Parc Empresarial. Concretament,al carrer de la Bassa Miquela, en el terreny que ocupa actualment el dipòsit municipal de vehicles. Aquest dipòsit es traslladarà uns metres més enllà, a un altre solar de propietat municipal.

La deixalleria permetrà dipositar-hi els residus habituals en aquesta mena d’instal·lació: aerosols, càpsules de café, CD i DVD, envasos perillosos, equips informàtics, equips elèctrics, electrodomèstics, fluorescents i bombetes, llibres i revistes, pneumàtics, oli vegetal i de motor, petites eines elèctriques, piles i bateries de cotxe, productes de neteja, radiografies, mobles i andròmines voluminoses...

La ubicació que tindrà és fàcil i accessible. Tanmateix, per acostar el reciclatge a la població, sobretot a la que no compti amb vehicle propi, es mantindrà el servei itinerant de la deixalleria mòbil, que recull la mateixa gamma de residus, i el de les minideixalleries, que recull els de petit volum.

El regidor d’Ecologia Urbana, Aron Marcos, explica: “El nou equipament permetrà pujar el percentatge de reciclatge, que, tot i que ha millorat en els darrers temps, continua estant molt endarrerit i ens provoca costos elevats de tractament dels residus”. Marcos afegeix: “Quan assolim un determinat percentatge, l’estalvi serà molt important i els diners es podran destinar a millorar la neteja en general en comptes de pagar recàrrecs”.

Amb l’entrada en funcionament de la nova deixalleria, Calafell es desvincularà definitivament del projecte comarcal de residus EcoBP. Calafell ja va sortir-ne, pel que fa a la recollida de brossa, quan va municipalitzar-la aviat farà tres anys. Quedava pendent el servei de deixalleria fixa, que continuava sent prestat per l’empresa comarcal, a la deixalleria que té a Bellvei. Una vinculació que Calafell mantenia per no disposar de deixalleria pròpia, però que distava molt de ser a satisfacció de l’Ajuntament.

Calafell aprova un pla de mobilitat sostenible amb 23 grans línies d’actuacióFont: ajuntament de Calafell

És un full de ruta per als propers anys, amb una inversió que pot arribar als 11 milions d’euros

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), un document que serà el full de ruta en aquesta matèria en els propers anys. S’hi preveun 23 grans línies d’actuació, que representaran una inversió que pot arribar als 11 milions d’euros. L’existència d’aquest propi document i el procés de participació ciutadana amb què s’ha redactat, permetran, però, accedir a importants subvencions europees per a implantar les mesures previstes.

El tinent d’alcalde d’Estratègia Urbana, i regidor responsable de Mobilitat,  Miguel Ángel Perín,  explica: “El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible no tracta únicament, malgrat el seu nom, de qüestions ambientals. Volem reduir la contaminació i fomentar el transport públic, sí. Però també millorar la seguretat viària, pacificar carrers de molt trànsit, facilitar la mobilitat a peu i, en general, fer un municipi més amable per a tothom”.

Perín diu també: “Ara mateix tenim serveis molt deficitaris, com el transport públic o el transport escolar, que podrien aconseguir subvencions gràcies al fet de disposar d’un instrument com aquest pla de mobilitat sostenible”.

Les mesures planificades tenen els següents objectius:

 • Millorar la qualitat de la mobilitat i la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i
 • respectant l'espai públic destinat a cada mode de transport.
 • Sectoritzar el municipi, per a incrementar la superfície d’espai públic de qualitat urbana en accessibilitat, espais verds i seguretat.
 • Augmentar l’ús de la bicicleta, amb noves infraestructures i itineraris al front litoral i vertebrant el territori de muntanya.
 • Ordenar el transport col·lectiu, de qualitat i competitiu, respecte al vehicle privat, i analitzar la viabilitat de sistemes flexibles o a demanda.
 • Fomentar l’ús racional del vehicle privat, amb l’aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres transports més sostenibles.
 • Optimitzar l’oferta d’aparcament, amb la possibilitat d’implantar sistemes de regulació orientats a ofeir als residents més espais a la calçada i als no residents, en espais específics.
 • Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, amb nous sistemes via app. Es tracta de facilitar les activitats econòmiques, de forma compatible amb la mobilitat general. Es treballarà la generació de punts de recollida per al comerç electrònic.
 • Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel
 • trànsit.
 • Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura.
 • Aplicar un protocol amb indicadors de seguiment del pla i compromís de partida pressupostària.


Horitzó temporal

El pla aprovat traça un horitzó temporal. Sempre supeditat a la disponibilitat econòmica, aquest plantejament defuig que el full de ruta sigui indefinit. En concret, estableix dos horitzonts. Un, de mesures a curt termini, a realitzar en un màxim de dos anys. L’altre, de mig-llarg termini, de 3 a 6 anys.

“Aquest plantejament també ha tingut en compte els escenaris de creixement demogràfic del municipi en els propers anys i la seva lògica repercussió en les dinàmiques de mobilitat”, subratlla Perín.