dissabte, 25 d’agost del 2018

MOCIÓ SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ ALS GUARDA-RAÏLS DE LA TV-2126 I LA C-31


El Sr. Miguel Angel Perín Tienda, com a portaveu del grup municipal del PSC de Calafell, exposa,

El passat 24 de juliol de 2018 va produir-se a Calafell un accident de trànsit, amb una persona morta, a la carretera TV-2126. Les fatals conseqüències del sinistre van ser causades per un guarda-raïl sense protecció, especialment perillós per als motociclistes, com era el cas del veí del nostre municipi que va perdre la vida en l’accident.

A Calafell s’ha posat en marxa una campanya ciutadana i veïnal per demanar mesures que evitin una altra desgràcia com aquesta.

Com a Ajuntament, ens sumen a la reclamació veïnal per demanar que la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya adoptin mesures immediates. En concret, que instal·li els protectors adequats per evitar nous fatídics accidents a la TV-2126 i a la C-31. No creiem que hi hagi major dificultat, ni pressupostària ni tècnica, ja que les proteccions són senzilles i econòmiques.

De forma reiterada els col·lectius de motociclistes reclamen la supressió o conversió dels anomenats “guarda-raiïs assassins”, per les gravíssimes lesions, fins i tot mortals, que els pals que subjecten les tanques de protecció els poden ocasionar. En el cas de la TV-2126, hi ha hagut protestes concretes d’aquests col·lectius des del mateix moment en què, fa més de deu anys, aquesta via va ser remodelada per la Diputació.

La TV-2126 és una via amb un alt volum de trànsit, especialment en temporada turística alta, ja que connecta la N-340 amb la costa al nostre municipi. És més, el trànsit de moticicletes és intens en diferents èpoques de l’any, ja que tant Calafell com altres municipis propers acullen regularment esdeveniments del món de la moto. Un punt de trobada freqüent d’aquests esdeveniments és l’antiga pedrera de la Cobertera, situada precisament a la TV-2126. Aquestes circumstàncies multipliquen el perill exposat en aquestes línies.

És per tot això que des del Grup Municipal Socialista proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Exigir a la Diputació de Tarragona que s’adoptin les mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 a la màxima brevetat possible.

Segon.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que s’adoptin les mesures de protecció als guarda-raïls de la C-31 a la màxima brevetat possible.

Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Calafell per si fos necessari i/o per qualsevol informació complementària que calgués.

Quart.- Traslladar aquesta moció a l’Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Cunit i Ajuntament de Bellvei, per si volen sumar-se a la iniciativa.

Calafell, 17 d’agost de 2018
Miguel Angel Perín Tienda
Portaveu del grup municipal del PSC de Calafell

dijous, 23 d’agost del 2018

#AnemBé

Anem bé, sí. Podem dir-ho amb dades objectives, perquè estem parlant d’economia. Tant d’economia municipal, la de l’Ajuntament, com d’economia local, pel que fa a la creació d’empreses i a l’ocupació. No tot són flors i violes: la situació política general continua afectant el turisme, però en allò que sí depén de nosaltres, els deures estan fets i és normal que moltes coses vagin bé.

Vam començar el mandat complint la promesa electoral de baixar un 10% l’IBI. Dèiem que era possible, perquè no tenia sentit mantenir-lo en el tipus màxim i que després “sobressin” diners, més quan a tanta gent li costava esforços pagar-lo. I ha estat possible. Les arques municipals ho han encaixat perfectament i més de dos milions d’euros anuals han “tornat” a les mans dels ciutadans. Alguna repercussió haurà tingut en el consum i en l’economia local, oi?

Però la gestió que hem fet a l’Ajuntament ha permés, a més, reduir l’endeutament de l’Ajuntament, que el juny de 2015 estava en el 89% i ara, en el 72%. I això que, com ens retreu l’oposició, hem contractat nous crèdits... Com ho hem fet, perquè miracles no n’hi ha? Doncs és molt fàcil d’explicar. Cada any hem amortitzat crèdits anteriors, i els nous no han superat mai el 80% dels amortitzats. Amb això hem anat rebaixant l’endeutament. Però hi ha una pregunta òbvia: no es podia invertir igual sense amortitzar tant? És normal que us la feu. Però sabeu què passa? Que hem canviat uns préstecs amb interessos alts per crèdits barats, que estan representant un estalvi financer molt important. Disculpeu que us donem tantes xifres, però és important donar-ne, si més no les bàsiques perquè s’entengui que estem dient.

D’altra banda, estem d’acord que la tan anomenada recuperació no és per tirar coets. Però si més no localment, quan algunes coses s’han fet bé, hi ha efectes perceptibles. I que es poden objectivar. L’atur n’és un bon exemple. Quan va començar aquest mandat, el juny de 2015, estava en un dramàtic 22%: a data d’avui, en canvi, està en un 14%, un tercera part menys. No ens en podem alegrar, perquè moltas conciutadans continuen patint els efectes de la crisi, però la millora és òbvia.

Hi ha tingut molt a veure les polítiques de foment de l’economia i de l’emprenedorira que s’han fet des del departament de Treball de l’Ajuntament, en particular a través del centre empresarial municipal Vilarenc Zenit. Una part d’aquesta feina també explica el creixement del nombre d’empreses existents al municipi. El 30 de juny de 2015, n’hi havia 1.525. El 30 de juny de 2018 n’eren 1.644. El Vilarenc Zenit n’ha ajudat a nèixer unes quantes desenes...

Anem bé. Estem en el bon camí. I cal seguir en aquesta línia. Per això, caldrà la continuïtat de l’equipque ha liderat el govern municipal en els darrers anys, amb l’alcalde, Ramon Ferré, al capdavant. Per això diem que en volem més, i que volem més Ramon.


Article publicat aquest agost al Calafell Info

dilluns, 13 d’agost del 2018

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una sessió extraordinària del Ple Municipal, on s'han aprovat les subvencions a les entitats esportives, a Càrites i l'acord amb el constructor de les dues llars d'infants que restaven per a municipalitzar, la del Petit Príncep i la del Rasclet.

En el punt de les subvencions per a entitats espotives federades, s'ha repartit més de noranta-cinc mil euros entre quinze entitats del municipi. Les dues que han rebut major subvenció són l'Escola de Futbol Base Calafell (22.640€) i el Club Patí Calafell (21.760€).

També s'han aprovat dos convenis amb Càrites de Calafell i Càrites de Segur, amb una subvenció de mil vuit-cents euros per a cadascuna.

En el darrer punt, s'ha aprovat l'acord per a extingir el contracte amb l'empresa constructora SEAL, S.A. per a rebre les dues llars d'infants, la del Petit Príncep i la del Rasclet, que estava explotant i poder fer el servei a través de l'empresa municipal CEMSSA, tal i com farà amb les altres dues llars d'infants del municipi (Els Terrossets i El Petit Trenet) que acaben l'actual contracte de gestió a finals d'agost. Segons ha explicat l'alcalde, "es donava la perversitat que al constructor li sortia més a compte tenir les lalrs tancades que obertes i l'ajuntament no ho podia permetre".

L'alcalde, també, ha destacat que "amb aquest acord, paguem una quantitat important de cop al constructor, però estalviem molts diners que hauríem pagat de més al llarg de la concessió que restava". L'acord incorpora pagar més d'un milió d'euros per l'amortització anticipada del crèdit del constructor per a construir les dues escoles bressol i una indemnització de prop de 130.000 euros pel lucre cessant del mateix. Aquest acord és econòmicament molt rentable per a l'ajuntament.

A més, "la gestió municipal de les dues llars permetrà tenir un major coneixement econòmic de la seva gestió i un millor control de qualitat del projecte educatiu de les llars", segons ha afirmat l'alcalde.

#MésEsport (2)

dilluns, 6 d’agost del 2018

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes d'agost. En l'ordre del dia hi havia punts interessants, tot i que no ha estat un Ple excessivament llarg. Com a punt destacat, s'ha aprovat provisionalment la modificació del planejament urbanístic que permetrà construir una superfície comercial d'alimentació en els terrenys colindants a l'Institut La Talaia de Segur, situats al carrer Brasil. Al Ple d'abril, s'havia aprovat inicialment i no hi ha hagut cap al·legació en el període d'exposició pública, ni cap informe desfavorable dels organismes oficials. Per tant, s'ha procedit a l'aprovació provisional i a enviar-ho a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona per a l'aprovació definitiva. Un cop modificat el planejament, es podran demanar els permisos per a la seva construcció.

En els altres punts del Ple, s'ha nomenat els substituts per a la comissió de delimitació de Calafell i Cunit, celebrada ja fa uns dies, per tal d'establir amb precisió el límit de terme municipal entre les dues poblacions. També, en matèria esportiva, s'ha resolt l'al·legació presentada per un particular a les bases de subvencions per a entitats i activitats esportives del municipi i s'ha declarat vençuda la concessió de la gestió del bar-restaurant del Pavelló Joan Ortoll.

Finalment, s'ha continuat amb el tràmit dels expedients de revocació de cinc paradistes del mercat municipal per incompliment en els pagaments. Dos d'ells s'han arxivat, per haver fet front al pagament. Els altres tres s'han enviat a la Comissió Jurídica Assessora per a que dictamini al respecte.

Acabats els punts del Ple, s'ha procedit al torn de Precs i Preguntes dels Regidors. Un cop acabat, s'ha procedit al torn de Precs i Preguntes del Públic. Precisament, en període estival és quan més públic ve al Ple. Per aquest motiu, vista la gran quantitat de preguntes a respondre, l'alcalde ha decidit contestar-les en el proper ple, tal i com preveu el Reglament Orgànic Municipal.