dijous, 29 de gener del 2015

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui s'ha celebrat una nova sessió plenària ordinària a l'ajuntament de Calafell. Hi han hagut alguns punts de tràmit, però de la resta de l'ordre del dia han destacat els punts de declarar desert el concurs per a canviar el contracte de la grua municipal, l'aprovació definitiva del Pla Especial del Camí de la Rafela i la moció del PSC sobre el manteniment de les escoles bressol, per part de la Generalitat.

Pel què fa al procediment d'adjudicació del nou servei de retirada de vehicles (grua), cal dir que el concurs ha quedat desert, després que només es presentés una empresa que no reunia la qualificació exigida en el plec de condicions, per a fer el servei. Per aquest motiu, s'ha hagut d'ajustar el plec i iniciar, novament, el tràmit de concurs per a poder adjudicar aquest servei a una empresa. No és el primer cop en aquest mandat que un concurs s'ha d'iniciar de nou, ja ho hem viscut amb els plecs del tanatori i l'enllumenat públic. No hi ha dubte que les adjudicacions per concurs públic no han estat el punt fort d'aquest govern CiU-PP, ja que han tingut greus problemes per a arribar a bon port.

Pel què fa a l'aprovació definitiva del Pla Especial del Camí de la Rafela, cal dir que aquest instrument urbanístic regula i ordena els usos en la zona de serveis tècnics, prevista en el POUM, al voltant de la Depuradora. Amb l'aprovació d'aquest nou pla, es deixa enrere la possibilitat que obria el POUM d'implantar una base de selecció de residus de la construcció per a ampliar la base actual de les brosses que gestiona el Consell Comarcal.

Finalment, la moció que va presentar el PSC per a que la Generalitat de Catalunya es fes càrrec, com ha fet fins ara, d'una part important del manteniment de les escoles bressol de Catalunya i, per tant, del municipi de Calafell, ja que en els pressupostos de la Generalitat pel 2015 no apareix cap partida per a fer-ho. La moció s'ha aprovat per unanimitat dels grups.

divendres, 23 de gener del 2015

Els socialistes ens hi deixarem la pell


Els socialistes tenim clar que cal fer un canvi de dalt a baix a l’Ajuntament de Calafell. És l’única forma d’aconseguir canviar aquelles coses que mai canvien al nostre municipi. Però encara tenim més clar que el primer cal canviar és la forma de fer les coses, de prendre les decisions. Per això hem impulsat un projecte participatiu, el “Calafell 25x25”, del qual han sortit les propostes i idees del nostre programa electoral per al maig. I per això, la participació de tots serà la nostra forma de governar si guanyem les eleccions.

Com hem dit en ocasions anteriors, implicant-nos-hi tots i totes, aconseguirem un municipi més cohesionat i amb menys greuges. I també farem que la democràcia, per la qual avui sentim un grau considerable de decepció, torni a valdre la pena.

El nostre candidat a l’alcaldia, Ramon Ferré, és una persona que sap el que diu quan parla d’aquestes qüestions. Ell ha vist la política per dins i no pot ser més clar: no li agrada. Vol canviar-ho. Volem canviar-ho. Però ni Ramon ni nosaltres volem fer-ho sols. No podem, però tampoc volem. Només amb la participació de tots i de totes ho podrem aconseguir i ens en podrem sentir orgullosos.

El Ramon s’hi deixarà la pell, ja sabeu que a treballar no el guanya ningú. Tots els socialistes ens hi deixarem la pell. Falten moltes més mans. Ajuda’ns a canviar-ho !

dimecres, 21 de gener del 2015

PROPOSICIÓ DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


Ramon Ferré, en representació del Grup Municipal Socialista,

EXPOSA:

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals.

Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d’aquest servei públic.

Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va ser aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.

dimecres, 14 de gener del 2015

Promoció de Calafell a la Xina


La revista xinesa de paisatgisme Landscape Design ha publicat un reportatge sobre els entorns del Castell de Calafell. El projecte va ser redactat i dirigit per BCQ Arquitectes, amb l'arquitecte Toni Casamor al capdavant. També hi van participar els serveis tècnics municipals i en l'arqueòleg Joan Santacana.

El projecte va ser encarregat pel govern socialista (1999-2003), per tal de desenvolupar un PERI dels entorns del castell que feia 20 anys que no acabava d'arrancar. Les obres van rebre un impuls definitiu quan un altre govern socialista (2007-2011) va demanar 600.000 euros de subvenció del PUOSC per a finançar les obres. Posteriorment, s'aconseguirien 180.000 euros més. Finalment, la inclusió en el PIINAC (Pla d'Intervenció Integral en el Nucli Antic de Calafell), dins el programa de la Llei de Barris, en la darrera convocatòria del 2010, ha fet possible l'execució total del projecte, inclosa la museïtzació.