dimecres, 21 de gener de 2015

PROPOSICIÓ DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


Ramon Ferré, en representació del Grup Municipal Socialista,

EXPOSA:

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals.

Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d’aquest servei públic.

Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va ser aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre de noves places.

En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan cabdal per al desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu posterior ensenyament obligatori, així com per al suport a la dona i l’acompanyament educatiu a les famílies.

És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa solament en mans de les administracions locals o a la lliure competència del mercat. L’administració educativa del nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot restar al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una inacció sobre una de les seves competències directes.

El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€  i, posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.-€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.-€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011.

A estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.-                         €) i quan va decidir diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a partir del curs 2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats territorials (el cost plaça s’ha finançat de diferent manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del finançament al món local.

Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 2014 el Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels ajuntaments.

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Calafell

ACORDA

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional.

SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho progressivament fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/any.

TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei en les llars d’infants de titularitat municipal.  

QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.

CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.

SISÈ.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros dels exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament tenia assignada una partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de finançament.                 

SETÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del país, les associacions educatives i AMPA del municipi.


Calafell, a 17 de gener de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari