dimarts, 24 de maig del 2016

24 de maig: un any de governs municipals socialistes a Catalunya


Avui fa un any se celebraven les darreres eleccions municipals, resultat de les quals hores d’ara hi ha 189 ajuntaments on governen els socialistes.

Des de la Secretaria de Política Municipal volem felicitar la tasca d’aquests electes locals que treballen per a desenvolupar polítiques socials als seus municipis, sempre a prop de la ciutadania. Una tasca que molts cops realitzen sense el finançament necessari i, de fet, sense el suport que els caldria de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, des de la Secretaria hem creat l’Observatori del Deute, perquè els i les socialistes sí que defensem l’autonomia local; és per això que des d’aquesta oficina hem iniciat accions conjuntes amb els ajuntament de Catalunya per a reclamar el deute de la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments, que hem estimat de 900 MEUR (120 euros/habitant).

També, en el darrer Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del PSC vam aprovar un document de demandes a la Generalitat de Catalunya, entre les quals hi havia la creació d’un fons d’emergència social, la reformulació del PUOSC, el 100 euros de la taxa turística per als ajuntaments o la creació d’un fons d’ajuda a la rehabilitació d’habitatges, entre altres.

Queda clar, doncs, que els i les socialistes treballem per a empoderar els ajuntaments, les institucions més properes a la ciutadania i les que, en primera instància, han de donar resposta a les necessitats de la població. Un fet que demostren, també, les dades: dels 7,5 milions de catalans i catalanes, 4,7 estan governats per socialistes, un 63,71% de la població, que queda a força distància del 28,57% de CiU.

Per aquest motiu, els anys vinents seguirem amb més força que mai treballant pel progrés dels municipis que és el que realment importa als ciutadans i a les ciutadanes i és l’objectiu prioritari de la força municipal dels socialistes.

Antoni Fogué
Secretari de Política Municipal PSC


divendres, 13 de maig del 2016

El PSC ha cumplido el acuerdo de investidura y gobernabilidad con Ciudadanos en Calafell


El PSC ha explicado hoy que ha cumplido al pie de la letra el acuerdo de investidura y gobernabilidad en el Ayuntamiento de Calafell que firmó con Ciudadanos, tras las elecciones municipales. Ante sus demandas de la última semana, los socialistas también han manifestado que, en el moment presente, no se puede asegurar su viabilidad aritmética en una votación por la ruptura del grup municipal del partido naranja.

Según ha manifestado Ramon Ferré, alcalde de Calafell de acuerdo con los pactos, “por nosotros no será, pero incluso si los otros partidos que forman el gobierno firman también las demandas de Ciudadanos, no hay mayoría en el pleno municipal si el concejal que fue suyo y actualmente es no adscrito, vota en contra”. Y que hoy haya un concejal no adscrito “es responsabilidad exclusiva de Ciudadanos”, ha subrayado.

Ferré ha añadido que “si se han perdido votaciones que Ciudaanos consideraba claves es por la división de su grupo municipal. Nosotros hemos cumplido nuestra parte de los pactos, pero nada podemos hacer si ellos solo aportan uno de los votos que se habían comprometido a aportar”.


Ramon Ferré: "Si sus demandas son inviables aritméticamente es precisamente por la ruptura de su grupo municipal”

Los socialistas recuerdan que las demandas de Ciudadanos llegaron después de que prosperase en el pleno municipal una moción de la CUP de apoyo a los ayuntamientos investigados por la Audiencia Nacional y al derecho a decidir. El PSC se abstuvo, en coherencia con otros posicionamentos que hemos hecho anteriormente en mociones relacionadas con otras investigaciones y procesos judiciales. La abstención no significa apoyar el derecho a decidir y a los ayuntamientos que se han posicionado en ese sentido, sino respeto a un procedimiento judicil abierto y que la Audiencia Nacional debe resolver de acuerdo con la ley.

El PSC aprovecha para lamentar la posición de “todo o nada” de Ciudadanos, porque en los meses que llevamos de mandato ha habido lealtad mutua, incluso cuando Ciudadanos dejó de poder garantizar la estabilidad. “Hablamos desde la tranquilidad de quien ha cumplido y a puesto todo de su parte”, ha dicho Ferré.

Los socialistas invitan a Ciudadanos a reflexionar y a replantear su actitud, en aras de la gobernabilidad del municipio y los resultados conseguidos a fecha de hoy, sin cerrar las puertas a explorar cualquier otra vía para asegurar la estabilidad en el Ayuntamiento.

El PSC ha complert l'acord d'investidura i governabilitat amb Ciutadans a Calafell


El PSC ha explicat avui que ha complert al peu de la lletra l’acord d’investidura i governabilitat a l’Ajuntament de Calafell que va signar amb Ciutadans, després de les eleccions municipals. Davant les seves demandes de la darrera setmana, els socialistes també han manifestat que a hores d’ara no se’n pot garantir la viabilitat aritmètica en una votació, tot just per la ruptura del grup municipal del partit taronja.

Segons ha explicat Ramon Ferré, alcalde de Calafell d’acord amb els pactes assolits, “per nosaltres no serà, però fins i tot si els altres partits que formen el govern signen també les demandes de Ciutadans, no hi ha majoria al ple municipal si el regidor que va ser seu i actualment  és no adscrit hi vota en contra”. I que avui hi hagi un regidor no adscrit “és responsabilitat exclusiva de Ciutadans”, ha subratllat.

Ferré ha afegit que “si s’han perdut votacions que Ciutadans considerava claus és per la divisió del seu grup municipal. Nosaltres hem complert la nostra part dels pactes, però no podem fer-hi res si ells només poden aportar un dels dos vots que s’havien compromès a aportar”.

Ramon Ferré: "Si les seves demandes són inviables artimèticament és tot just per la ruptura del seu grup municipal" Els socialistes calafellencs recorden que les demandes de Ciutadans van arribar després que prosperés en el ple municipal una moció de la CUP de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir. El PSC s'hi va absteenir, en coherència amb altres posicionaments que hem fet anteriorment en mocions relacionades a altres investigacions i procediments judicials. L'abstenció no significa recolzar el dret a decidir i donar suport als ajuntaments que s'hi han posicionat, sinó respecte a un procediment judicial obert i que l'Audiència Nacional ha de resoldre d'acord amb llei.

El PSC ha aprofitat per lamentar la posició de “o tot o res” de Ciutadans, perquè en els mesos que portem de mandat hi ha hagut lleialtat mútua, fins i tot quan Ciutadans va deixar de poder garantir l’estabilitat. “Parlem des de la tranquil·litat de qui ha complert i posat tot de la seva part”, ha dit Ferré.

Els socialistes conviden Ciutadans a reflexionar i replantejar la seva actitud, en ares de la governabilitat del municipi i els resultats assolits a data d’avui, sense tancar les portes a explorar qualsevol altra via d’assegurar l’estabilitat a l’Ajuntament.


dimarts, 3 de maig del 2016

Resum de la sessió plenària de dilluns


El dilluns es va celebrar el ple ordinari del mes de maig, a l'ajuntament de Calafell. En el primer punt, el portaveu de CiU, Joan Olivella, va haver d'absentar-se del ple, ja que el punt era d'interès d'un germà seu i no podia ser-hi present. Aquest punt tractava sobre l'ampliació de la fondària edificable en planta baixa de la zona entre la C-31 i la via del tren, entre l'avinguda França i l'antic edifici de Les Palmeres. Els propietaris del sector van demanar ampliar aquesta fondària per a poder instal·lar una superfície comercial a la zona. La Comissió d'Urbanisme no ha autoritzat els 20 metres demanats i s'ha aprovat ampliar-los de 14 a 18,5 metres. Aquesta modificació es sotmetrà a exposició pública per a fer al·legacions, si cal.

El següent punt, donar compte d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l'aprovació d'un conveni urbanístic entre la propietat del sector Bellamar Nord i l'ajuntament, es va deixar damunt la taula per a poder discutir-lo millor i que tots els grups estiguessin més informats, a petició d'alguns d'ells. El conveni tracta d'evitar que s'ocupi amb habitatges la muntanya plena de pins que hi ha a tocar de Bellamar, sota el dipòsit de l'aigua i no es malmeti el paisatge per culpa d'un planejament obsolet i que perjudica les visuals des del castell i la carretera C-31. Esperem que els grups de l'oposició entrin en raó i acabin aprovant el conveni que disminuiria l'impacte paisatgístic sobre aquesta muntanya i les visuals des del castell.

Els dos punts següents, també van ser urbanístics. La desafectació del Club de Tennis Bonavista i la cessió d'ús al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a poder impartir les classes del mòdul formatiu de jardineria i horticultura que es fa a Segur, dins de l'Institut La Talaia. Aquest espai està en obres i l'ajuntament va decidir executar el 100% de les mateixes per a que els estudiants del mòdul formatiu estiguessin en les millors condicions possibles per a fer les seves classes.

Posteriorment, es van passar diverses modificacions de crèdit de poca importància i alguns punts més d'aspecte econòmic, poc destacables. Entre ells, cal dir que es va donar compte de la liquidació del pressupost 2015 que ha estat positiva. També es van fer alguns reconeixements de deute per a poder pagar algunes factures endarrerides de proveïdors.

Es va aprovar l'equiparació dels treballadors de l'Organisme Autònom Municipal als de l'ajuntament, en matèria de prestacions per incapacitats temporals. Aquests treballadors no tenen un conveni col·lectiu propi i estan reivindicat els drets laborals, des de fa temps. Mai havien tingut resposta. En aquest àmbit de personal, també es va aprovar un pla d'igualtat intern de l'ajuntament que intenta equiparar els drets d'homes i dones en la plantilla municipal.

L'ajuntament ha elaborat un protocol de reutilització de llibres pel curs vinent i també es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de Normalització Lingüística i de l'empresa municipal CEMSSA. En aquest últim cas, es van ampliar els objectius de la societat per a poder dur a terme la gestió del nou mercat municipal i fer altres encomanes de gestió des de l'ajuntament a CEMSSA, cosa que permetrà municipalitzar alguns serveis.

També es va aprovar la revisió de preus del transport públic urbà i es va rectificar el conveni de patrocini entre l'ajuntament i Rosario Inés, campiona del món de petanca.

A partir d'aquí es van tractar les diferents mocions dels grups municipals. Es va aprovar prohibir l'ús d'herbicides que continguin glifosat per a la neteja de carrers, reclamar el pagament del deute amb l'ajuntament de Calafell (gairebé 3 milions d'euros), demanar la millora de les connexions amb transport públic cap a l'aeroport del Prat, el seguiment del compliment de les mocions aprovades pel ple, el rebuig a l'acord entre la UE i Turquia per a fer front a la crisi dels refugiats, el suport a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir. Totes elles, amb diferents resultats en les votacions, en funció dels diversos posicionaments dels diferents grups polítics.

Després del torn de precs i preguntes dels regidors, es va donar peu a les intervencions del públic. El Manel va demanar més neteja en els parcs i jardins, que els diferents grups no es repetissin en les intervencions i saber com està l'ajuntament. La Carme va preguntar sobre el futur de la Casa Barral. El Killian va demanar la neteja de brossa en una finca annexa a l'Institut Camí de Mar, on s'han netejat les herbes i han aparegut restes de l'abocador que hi ha just a sota. També va demanar igualtat en les sancions als que pengen cartells en les parets i fanals. Finalment, l'Andreu va demanar que s'arreglin els problemes de l'enllumenat del seu carrer.

400 persones a la festa del Primer de Maig del PSC de Calafell

El PSC de Calafell ha fet la seva tradicional celebració del Primer de Maig. Com és costum des de fa uns anys, a la plaça del Port de Segur, un indret molt vàlid i en el qual sempre ens hem sentit molt bé. Al llarg del dia, fins a unes 400 persones van passar per la festa. Un dels moments culminants, va ser el dinar de germanor, però també va haver-hi activitats durant tota la jornada. Us en deixem algunes fotos.