diumenge, 19 de febrer de 2017

MEMÒRIA DE L’ALCALDIA SOBRE LA MODIFICACIÓ, PER A L’ANY 2017, DE L’ACTUAL PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, I LA SEVA ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova Corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015, i és va marcar, entre altres objectius, i pel que fa als recursos humans d’aquesta organització, dur a terme una nova estructura organitzativa que obeís a les finalitats preteses d’acord amb la potestat reglamentària i d’autoorganització que la Llei atorga als ens locals territorials.

Així doncs, una vegada analitzada i estudiada l’actual plantilla, relació de llocs de treball i estructura organitzativa, des d’aquesta Alcaldia, i atenent a les responsabilitats de govern que se’ns encomana per part dels ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi, s’elabora una proposta de modificació de l’actual relació de llocs de treball i plantilla, respectant el principi econòmic que ha d’obeir tota estructura administrativa, i amb els efectes de buscar la millora de l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels serveis públics. Aquesta nova estructura ja va tenir l’inici en el pressupost del 2016 i, ara, té continuïtat en el pressupost del 2017.

El criteri seguit per a la nova estructuració d’àrees respon a la continuïtat de l’organigrama polític i a la intenció d’aquest equip de Govern de potenciar les àrees bàsiques per a fer front als reptes socials, com és la de Qualitat de vida, i millorar l’organització interna i el funcionament de l’Ajuntament, com és el departament de Via Pública, un cop adequats els espais físics amb la transversalitat dels departaments que tenen a veure amb el territori, als efectes de racionalitzar els seus recursos, sent les persones el recurs més valuós de què disposa una organització, minimitzant la dotació pressupostària.

Per altra banda, i dut a terme l’estudi de la plantilla per aquest any 2017 també es pretén regularitzar aquells llocs de treball que es troben dotats i executats per personal, si bé no es troben dins dels instruments d’ordenació de personal i s’aconsella la seva integració en la plantilla.

Pel que fa a la unitat d’esports, l’amortització del lloc de tècnic d’esports i dinamitzador esportiu respon a que les funcions dels llocs han quedat buides de contingut. En l’actualitat la Corporació no té una política definida d’esports en el sentit que no té concretat un Pla d’Instal·lacions Esportives Municipals, i això ha comportat que la seva atenció es derivés en el manteniment de les instal·lacions de què disposa la Corporació. Així, el lloc de dinamitzador esportiu des de la defunció del seu ocupant no ha estat coberta, i des de finals de l’any 2015 es va adscriure a la persona que ocupa el lloc de tècnic d’esports en un altre lloc per tal de realitzar altres tasques, en concret, se li van assignar funcions tècniques de dinamitzador en el Centre Cívic de Cal Bolavà. Les tasques bàsiques que es duien a terme des del Departament d’esports, es centraven en la major part en donar el millor servei al municipi de les instal·lacions esportives de què disposa, sent la part esportiva referida a piscina municipal un servei externalitzat a una empresa des dels inicis, i la part esportiva dels espais esportius, els Pavellons, gestionat i mantingut pel cap de manteniment d’instal·lacions esportives i els operaris de manteniment que té al seu càrrec. La part de coordinació de les activitats amb les entitats està gestionat pel personal administratiu que està adscrit al departament,i en situacions puntuals i concretes s’ha externalitzat temes de foment i promoció. Per tant, en l’actualitat i tal com ha demostrat amb el temps, tant el lloc de treball de tècnic d’esports com el de dinamitzador esportiu s’han quedat buit de continguts, per tant es proposa la seva amortització.

Els canvis que es pretenen dur, i que tot seguit es relacionen, obeeixen a les limitacions pressupostàries, i als principis d’eficiència i eficàcia, i s’apel·la a la potestat d’autoorganització que té el municipi i li encomana la Llei en aquests casos.

Els canvis proposats són:

- Pel que fa a l’Àrea d’Alcaldia, Transparència i Participació Ciutadana:

Es suprimeix una plaça de Dinamitzador de Centres cívics, ja que s’ha vist durant l’exercici 2016 que, amb una sola persona, és suficient per a dur la coordinació d’activitats i dels espais dels diferents centres cívics. Així es potencien les places d’administratiu i d’auxiliar administratiu i atenció al públic, per a dur els tràmits burocràtics i administratius en el Centre Cívic de Cal Bolavà. Pel que fa al nou Centre Cívic al Port de Segur durant l’any 2016 es va adscriure un lloc de conserge. Aquesta estructura es considera òptima inicialment per desenvolupar les tasques dels Centres Cívics.

Es trasllada la plaça d’auxiliar administratiu que hi havia a Comunicació i s’adscriu amb dependència orgànica d’alcaldia, ja que se li assignaran tasques de Participació Ciutadana, un cop ja s’ha fet l’actualització de la web municipal als criteris de Transparència, on l’Ajuntament ha assolit nivells d’excel·lent, en poc menys d’un any.

Es canvia d’adscripció el lloc de treball d’Enginyer Tècnic que depenia del Departament de Medi Ambient, amb la creació d’un Departament d’Eficiència energètica que depengui d’alcaldia, tal i com marca l’organigrama polític.


- Dins de l’Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica:

Dins del Departament de Qualitat de Vida es crea un lloc de treball d’auxiliar administratiu per a reforçar l’atenció al públic i gestionar millor el banc d’aliments.

El lloc de treball de coordinació canvia de denominació per adaptar-se a la nomenclatura del Departament, denominant-se “Coordinador de qualitat de Vida” enlloc de Benestar Social.

Els llocs de treball de professors d’anglès, dibuix i confecció que es troben ocupats i pressupostats es regularitzen i s’inclouen dins de la plantilla de personal a la unitat d’ensenyament. El mateix procés de regularització sofreix el lloc de treball de conserge adscrit a la unitat de Biblioteques.


- Dins de l’Àrea de Medi Ambient i Seguretat:

Es doten pressupostàriament tres places més d’agents de Policia Local per a la cobertura de les mateixes, per tal de reforçar el quadrant i dotar-lo de més efectius en el carrer.

S’elimina el lloc de treball d’Inspector de Medi Ambient per no estar ocupat i així reconvertir-se en un nou lloc de l’estructura.

Tal i com s’ha exposat a l’inici d’aquesta memòria es regularitza el lloc de treball d’auxiliar administratiu que es troba fóra de la plantilla del Departament de Medi Ambient.


- Dins de l’Àrea de Turisme i Via Pública:

Es crea la plaça de Tècnic de Via Pública, per tal de dotar el departament d’una estructura organitzativa clara i que permeti millorar la coordinació interna del departament.

També es reconverteix el lloc de treball de Cap de negociat amb un administratiu per al millor funcionament operatiu i funcional que coordini la gran quantitat d’auxiliars administratius de què disposa.

L’objectiu és dotar el departament de l’estructura necessària per a que la coordinació amb els departaments de Medi Ambient i d’Urbanisme sigui més efectiva, després de compartir espai físic en el mateix edifici, facilitant els tràmits al ciutadà i millorant el funcionament intern de l’administració, i així també es vol reflectir en l’estructura organitzativa.

El lloc de treball d’operari d’esports que es troba ocupat i pressupostat, però fóra dels instruments de personal es regularitza a la plantilla de personal.

El lloc de treball de dinamitzador esportiu actualment vacant s’amortitza atès que dins de l’estudi de l’estructura organitzativa no es considera necessari i es reconverteix en un dels llocs de treball que es creen en altres unitats.

- Dins de l’Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics:

El Departament de Compres, contractació i serveis jurídics es dotarà amb una plaça de TAG (Tècnic d’Administració General) per tal de donar sortida a la gran quantitat d’expedients judicials i licitacions diverses que ha col·lapsat el departament.

També es reconverteix el lloc de treball de Cap de negociat, que la persona que ocupava ha causat baixa per passi a pensionista per jubilació per incapacitat, amb un lloc d’administratiu, que es cobrirà amb promoció interna, i adequar l’estructura amb la realitat demandada.

Es canvia d’adscripció un lloc d’auxiliar administratiu de Secretaria i es passa al departament d’Inspecció tributària, per tal d’accelerar el procés administratiu de consolidació de padrons diversos.

El lloc de treball d’agutzil que depèn de Secretaria i que es troba ocupat i dotat es regularitza per la seva inclusió en la plantilla de personal.

El lloc de treball d’auxiliar administratiu del SAC que es troba vacant sense cap persona ocupant ni reservat s’amortitza per reconvertir-se en un altre lloc de treball de la nova estructura organitzativa.

El lloc de treball d’auxiliar administratiu en règim laboral al Departament de Rendes que es troba vacant per la jubilació de la persona ocupant, es reconverteixi en règim funcionari.

Es dota d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu el Departament d’Urbanisme per tal de cobrir la disminució d’efectius que ha patit el departament i que patirà per les reduccions de jornada d’alguns dels seus integrants.

També es donarà la potestat tècnica de seguiment de les actuacions de la brigada municipal a l’arquitecte tècnic que depèn d’aquesta àrea, i que ocupa el lloc de tècnic de disciplina urbanística, tot i que la brigada continuarà depenent de Via Pública.

El lloc de treball de Responsable de Serveis d’urbanisme i medi ambient es canvia de denominació, afegint “jurídics” i “via pública”, quedant anomenat “Responsable de Serveis d’Urbanisme i Medi ambient”.


Per últim, i tal com s’ha indicat, s’han incorporat les places que estaven fora de la RLLT i que passaran a formar part de la plantilla, tot i que, a alguns d’ells, els quedi poc temps per a la jubilació. D’aquesta manera, es regularitza la seva situació laboral i es redueix a la mínima expressió el nombre de places que resten fora de la RLLT de l’Ajuntament.

Tanmateix dir que amb la novació dels llocs de treball el que s’ha fet ha estat una reconversió dels llocs de treball que s’han eliminat per altres de nous, per tal de mantenir l’estabilitat de la plantilla, i evitar increments del Capítol 1. L’augment en nombre real respecte la plantilla de l’any anterior respon a les regularitzacions efectuades de les persones que es trobaven treballant i dotades pressupostàriament, però que no es trobaven en els instruments de personal corresponents.


L’alcaldeRamón Ferré Solé


Calafell, 5 de febrer de 2017

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada