divendres, 17 de febrer de 2017

Memòria d'alcaldia del Pressupost 2017


El pressupost pel 2017 de l’ajuntament de Calafell surt de les negociacions, el diàleg i el debat que hi ha hagut entre el Govern i els grups de l’oposició que han donat suport a les ordenances fiscals, uns mesos abans. No obstant, poc o molt, tots els grups municipals han tingut l’opció de participar, en major o menor mesura, en la seva confecció. Un cop tancades les negociacions del pressupost, s’ha donat l’opció a la resta de grups de fer alguna incorporació al mateix.

Complint els compromisos adquirits amb altres grups de l’oposició, en l’aprovació de les Ordenances Fiscals pel 2017, hem dotat de major import els ajuts tributaris per a l’IBI i hem obert la possibilitat de revisar els preus de les llars d’infants, el transport urbà i el transport escolar. L’objectiu és fer que els serveis siguin més accessibles a les famílies amb menys recursos. En aquest sentit, també hem dotat d’una partida per a subvencionar la totalitat del transport adaptat als usuaris del mateix, després de que el servei hagi estat absorbit pel Consell Comarcal.

La baixada de l’IBI en un 10% que es va fer l’any anterior, es manté enguany. Aquesta baixada va suposar uns 2’2 milions d’euros menys d’ingressos. No obstant, la revisió de les ordenances feta pel 2017, suposa un augment dels ingressos, novament, que no arriba a cobrir aquesta minva de l’any anterior, però que ajuda a configurar un pressupost més ajustat a la realitat de Calafell i d’algunes de les contractes de serveis, com l’aigua, el clavegueram i la recollida de la brossa.

L’any passat es va assumir la meitat de la paga extra del Nadal del 2012 que es va treure als treballadors municipals, valorada en uns 450.000 euros, i l’augment d’un 1% dels sous de tot el personal de l’ajuntament i organismes autònoms. Enguany, aquesta xifra no s’ha hagut de dotar en el pressupost, per la qual cosa hi ha hagut més marge a l’hora de configurar els capítols de despesa corrent.

No obstant, la sentència condemnatòria de l’expropiació forçosa de l’antiga plaça de braus de Segur de Calafell, ha condicionat el capítol d’inversions i ha retardat el tancament del pressupost. Estem parlant de més de 1’6 milions d’euros, entre el fix, l’IVA i els interessos sobrevinguts. Però, no és la única sentència que condiciona les xifres pel 2017, també n’hi ha una altra, la del pagament de l’IVA de la compra del solar de l’antic Tennis Esplai, uns 240.000 euros, que també es paga amb el pressupost pel 2017. Estem parlant, per tant, de prop de 2 milions d’euros que no podrem destinar a inversió i que ens obliga a demanar un nou préstec per a fer-hi front.

Canvi de model en organismes autònoms

El canvi substancial que es produeix en el pressupost d’enguany és l’assumpció de les competències i les partides de l’antic Patronat de Turisme, en la regidoria de Turisme. Aquest fet comporta una simplificació administrativa, en no haver d’aprovar un pressupost a banda del de l’ajuntament, com es feia amb el Patronat.

Però, també hi ha un canvi important, en les diferents encomanes de gestió que es faran a l’empresa municipal CEMSSA, com a ens instrumental de l’ajuntament, obligant a que els ingressos siguin internalitzats al pressupost municipal i a l’empresa se li pagui el cost del servei. Aquesta nova fórmula, permet a l’ajuntament estalviar l’IVA en els diferents serveis, ja que les encomanes de gestió a empreses municipals no tenen aquest recàrrec i aquest fet afavoreix els ciutadans que no han d’assumir els costos que això suposa. Aquest fet suposa, també, una millora directa en el percentatge d’endeutament, ja que s’augmenten els ingressos corrents de l’ajuntament.

Aquest any seguirem treballant per a municipalitzar aquells serveis que suposin una millora en la gestió i del cost pel ciutadà, com la grua municipal. En aquest sentit, es preveu una inversió en l’adequació d’un nou dipòsit de rotació, més proper a la zona urbana.

Seguim estructurant la Plantilla

Pel què fa a la plantilla, cal destacar que hi haurà més efectius policials, concretament 3 agents més, escollits amb transparència i neutralitat. També es cobriran les 2 places d’auxiliars administratius noves i altres que s’han jubilat durant l’any 2016. A més, s’ha dotat el Departament de Via Pública d’una nova estructura organitzativa, al jubilar-se la persona que havia estat portant el departament en els últims anys. D’aquesta manera, es pretén fer efectiva la coordinació entre els departaments de Medi Ambient, Urbanisme i Via Pública, un cop ja comparteixen espai físic, a les Dependències Municipals de la Platja, millorant l’atenció al públic i facilitant els tràmits administratius en els diferents tràmits que afecten el territori.

En matèria interna, hi ha la previsió de reforçar el departament de Compres i Contractació i els serveis jurídics, amb una nova plaça de TAG i una d’administratiu. Per a fer això possible, s’ha hagut d’amortitzar la plaça de tècnic d’esports i de coordinador de centres cívics, que havien quedat buides de contingut pels canvis competencials i estructurals soferts.

També hi ha intenció d’iniciar, durant aquest any, els processos de Participació Ciutadana que dependran orgànicament d’alcaldia. Per a això, s’ha destinat un auxiliar administratiu a aquestes funcions, després de deixar la web municipal en un alt índex de transparència que només cal mantenir.

Millora de l’administració

En aquest exercici, en la línia d’adequació dels edificis municipals, iniciada l’any passat, el Jutjat de Pau es traslladarà a les Dependències Municipals de Segur, aprofitant la sala d’actes per a les celebracions matrimonials i els diferents despatxos per a les oficines del jutjat que porta anys en una situació precària d’espai i d’instal·lacions. També s’aprofitarà l’adequació per a fer l’oficina del SAC, a la planta baixa, a peu de carrer, per a facilitar l’aproximació al ciutadà. En la zona que queda lliure, després del trasllat dels serveis mèdics al nou CAP de Segur, s’hi ubicarà el punt d’informació de la Policia Local, el servei de protecció civil i l’atenció dels serveis socials pel nucli de Segur.

Es preveu l’adquisició d’un nou programa de Comptabilitat, a través d’una licitació conjunta amb altres municipis, a través del Consell Comarcal. La qual cosa ens permet assolir un important estalvi en el cost del nou programari. També, a nivell informàtic, es preveuen inversions importants en la renovació d’equips i de software en els programes que s’utilitzen a la resta de departaments de l’ajuntament.

En el departament de Patrimoni s’ha dotat més la partida de despeses de registre, ja que existeixen gran nombre de propietats que en els darrers anys no s’han acabat d’escripturar i registrar a nom de l’ajuntament, per manca de dotació pressupostària.

També s’ha augmentat les despeses de comunitat, per a assumir el cost de les despeses dels locals del Port, fins ara a CEMSSA.

Més Comunicació

Seguirem reforçant Calafell.TV, la ràdio que es veu, adequant l’estudi Ferran Rodríguez per tal de fer les funcions de plató televisiu i poder oferir en streaming alguns dels programes que ofereix l’emissora municipal, en directe. També s’ampliarà el contracte de serveis audiovisuals per a aprofitar l’arxiu històric i crear nous programes que repassin els darrers trenta anys de la vida del municipi. Es seguiran mantenint les retransmissions dels partits dels equips esportius locals, entrevistes als portaveus dels diferents grups i altres programes culturals i d’entreteniment que ja s’han començat a fer, així com les retransmissions en directe dels Plens de l’Ajuntament íntegrament per Internet, amb imatge i so, a través d’Streaming.

Finalment, també en matèria de comunicació, es contractarà un nou servidor per a la nova web de l’ajuntament que es farà durant aquest exercici 2017, per tal d’evitar els problemes actuals de funcionament i que fan que, de tant en tant, es quedi sense connexió. Així mateix, es dotarà aquesta web de l’estructura necessària per a suportar els processos participatius que s’iniciïn en el 2017.

La recta final del Pla de Barris

En el pressupost 2017, són diversos els departaments que aprofiten les subvencions del Pla de Barris per a impulsar diversos programes que formen part del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell. Gràcies a aquests diners, podem augmentar algunes partides com les festes populars, la promoció comercial, el programa de Joventut i el Calafell Crea en que, a través d’ell, es portarà la gestió del Pla de Barris.

A més, es pretén fer una bona empenta al Pla de Barris, amb la dotació de majors recursos en les partides de despesa corrent i d’inversió. Una mostra d’això seran les obres del carrer de Mar i del passatge Sant Joan, carrer de Cal Viola i una part del passatge del Sol. Aquesta remodelació d’un dels principals eixos històrics del nucli antic suposarà l’eliminació de les voreres estretes del carrer i els cablejats penjants que hi ha per les façanes, donant una major qualitat estètica al carrer que és una de les principals entrades de vianants al nucli històric i d’accés al castell.

Dins de les actuacions del Pla de Barris, es contempla la construcció d’un gimnàs i la plaça dels terrossets, al costat de la llar d’infants que porta el mateix nom. Aquesta plaça compta amb un 50% de finançament del pla de barris. Amb aquesta actuació s’adequa la pista poliesportiva del Castell, canviant la imatge i la qualitat de l’espai, després de molts anys sent un racó degradat.

També, sense comptar amb finançament del Pla de Barris, es remodelarà la Plaça de Catalunya, reforçant l’arbrat i el mobiliari urbà, deixant algun espai per a aparcament temporal regulat gratuït per als clients dels comerços de l’entorn. D’aquesta manera es pretén reforçar el paper de centralitat de la Plaça de Catalunya en el nucli antic i reforçar el seu caràcter lúdic que ha adquirit des de la seva remodelació.

Finalment, es destinaran trenta mil euros de subvenció i la mateixa quantitat dins el nou contracte de l’enllumenat per a la millora de l’enllumenat a la Plaça de les Eres.

Empenta al Port de Segur

En aquest any, es pretén donar una molt bona empenta al Port de Segur, amb la construcció d’un Centre Cívic en els locals buits del Port. Però, també, amb la ubicació d’una base nàutica on s’ubiqui l’escola de vela i altres activitats relacionades amb el mar. Sense cap dubte, aquests equipaments implicaran un moviment constant i diari de gent al Port que donarà molta vida a aquest espai desaprofitat i, de vegades, desèrtic.

En aquest nou centre cívic hi haurà un nou Casal jove a Segur, una altra de les novetats d’aquest pressupost, que ja preveia el Pla Local de Joventut, aprovat fa uns mesos. Aquesta aposta per la dinamització del jovent de Segur farà possible que es pugui treballar amb aquest col·lectiu de manera més propera, en el nucli de Segur. Segurament, es tracta d’un dels reptes més importants que assumeix aquest Consistori, en els darrers anys. El gran creixement poblacional que ha patit el municipi i, en especial, el nucli de Segur, fa necessari un treball específic i exhaustiu en aquest sector de la població que pateix problemes d’integració social i una certa marginalitat.

Entrem al Penedès Marítim

A nivell turístic, s’aposta pel Penedès Marítim, amb dues partides que permetran signar el conveni d’adhesió a aquesta marca i, també, iniciar un projecte conjunt amb els altres municipis que el conformen i amb el suport de la Diputació. L’objectiu és trobar i consolidar un producte diferent al què ofereix la marca Costa Daurada que ens projecti al món, relacionant-nos més amb els recursos naturals i gastronòmics que ofereix el Penedès (com són el vi i el cava).

Més serveis pel ciutadà

L’augment de la taxa del servei d’aigua era per a augmentar el fons de reposició de la xarxa d’aigua i l’augment del clavegueram permet fer un nou contracte de manteniment de pluvials per tal de fer el manteniment i tenir-los en condicions quan plou fort. A més, també s’hi destina uns tres-cents mil euros, aproximadament, al pla de xoc de pluvials per a millorar-ne el seu funcionament i resoldre els problemes que generava l’escàs manteniment de les infraestructures de pluvials.

Per primer cop, apareix en el pressupost el nou contracte del servei d’enllumenat, dotat amb més de nou-cents mil euros i que permetrà canviar la majoria dels punts de llum del municipi, aconseguint un important estalvi energètic i econòmic, i remodelar les xarxes d’enllumenat més antigues del municipi (com Segur Platja, Les Brises, Bellamar, Calafell Residencial i un sector de Calafell Platja).

Una aposta que es fa enguany és la de millorar el servei de socorrisme a les platges, dotant-les de noves casetes i torres de vigilància més properes a la sorra i que canviaran la imatge de les nostres platges de manera important.

Una altra de les apostes del nou pressupost és el nou contracte de servei de gossera que facilitarà la construcció d’un nou centre d’adopció de gossos, substituint el servei actual que ofereix la gossera de Torredembarra i que ha patit nombroses denúncies, recentment, pel mal funcionament i maltractament animal. Aquest nou centre s’ubicarà al Parc Empresarial de Calafell, en un solar d’equipaments de propietat municipal. La construcció i l’explotació de la nova llar per a gossos serà a càrrec de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, amb la intenció de que, en un futur, s’hi sumin ajuntaments de la resta de la comarca.

Finalment, es licitarà per quatre anys l’explotació i el manteniment de la piscina municipal de  la urbanització de Mas Romeu. L’objectiu és oferir el servei de piscina a les urbanitzacions del nord del municipi, a baix preu, durant l’estiu.

#CalafellésCultura

També, en aquest pressupost, és el primer cop que apareixen partides per al manteniment dels Gegants i per a la locomoció del vehicle per pagar els desplaçaments arreu de Catalunya, per tal de fer difusió de la nostra cultura i dels nostres gegants. L’estat dels gegants fa necessari el seu manteniment periòdic, donada l’avançada edat que ja tenen i la manca de manteniment que hi ha hagut en els darrers anys. També la furgoneta que utilitzen ha estat reparada en nombroses ocasions i ha arribat al final de la seva vida útil, cosa que ha fet necessària l’adquisició d’una nova furgoneta per a poder fer els desplaçaments de la colla. Aquesta inversió també es contempla en aquest pressupost.

En aquest sentit, també apareixen despeses del lloguer de carrosses per a la cavalcada dels Reis Mags i d’organització de la mateixa, on es pretén fer una millora important en les rues d’aquesta data tant assenyalada pels infants.

S’ha dotat una partida per al Rolling Beach, un nou esdeveniment que va relacionat amb el Riverside i el Rock-a-Billy, que es pretén fer fora de temporada, en una data per a escollir. Segurament, la data d’aprovació del pressupost dificultarà que es pugui celebrar enguany la seva primera edició. Però, el fet de posar-lo en el pressupost del 2017, suposaria una major facilitat per a que es pogués celebrar a principis del 2018.

En general, hi ha un increment important en les partides de festes i promoció econòmica, per a potenciar les festes majors i nous actes que estirin la temporada turística.

Pel què fa al Patrimoni Històric, cal dir que s’ha augmentat de manera considerable l’aportació a l’OAM Patronat Fundació Castell de Calafell. L’objectiu és consolidar la Confraria de Pescadors i els altres tres espais patrimonials (Castell, Ciutadella i Casa Barral) oberts al públic. La necessitat de contractar més conserges per a cobrir els horaris, ha fet augmentar la despesa corrent. Però, el pressupost de l’OAM, enguany, també incorpora una partida important per a inversió en adequació del patrimoni.

Un altre dels elements patrimonials que es reforçaran és la museïtzació del Bot Salvavides, amb la construcció d’un cobert pel Bot, al costat de la Confraria de pescadors, recentment estrenada, que pot esdevenir l’origen d’un museu marítim a l’aire lliure, en aquest entorn.

També, a nivell cultural, en la programació dels centres cívics, concretament el del Cinema Iris, s’ha suprimit la despesa del cicle de cinema, ja que s’aprofita la mateixa instal·lació per a altres cicles de cinema, com el d’Igualtat i el de Medi Ambient. Això permet dotar millor la despesa de consergeria i cobrir més franja horària que en l’any anterior.

Per a dotar de preventius els esdeveniments culturals i turístics del municipi, s’ha decidit aglutinar aquest cost en una sola partida de seguretat d’activitats programades, al departament de protecció civil, que gestionarà les cobertures dels diferents actes.

Altres inversions

Pel què fa a inversions, es demana un crèdit de 4’3 milions d’euros, un xic per sota dels 4’5 milions que preveia el PEF (Pla Econòmic Financer) aprovat l’any passat. A aquests 4’3 cal afegir el mig milió d’euros per a inversions que es financen amb aportació municipal de fons propis.

Les inversions més importants són les que es faran en l’interior dels recintes escolars, amb l’adequació de patis, plantació d’arbrat, espais d’ombra o coberts, instal·lació de pissarres digitals i altres actuacions que han estat consensuades amb la comunitat educativa de cada centre.

També s’adequarà l’espai d’aparcament annex a l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer i es canviarà la configuració de l’aparcament annex de l’escola Vilamar per tal de poder procedir a la cessió de l’espai lateral de l’escola al Departament d’Ensenyament, per a que programi l’ampliació i la consolidació de l’escola, a posteriori.

Per tal de millorar la seguretat i complir les mesures per a la limitació del soroll en el carrer Monturiol, s’instal·laran càmeres de videovigilància en aquesta zona. També s’integraran les càmeres actuals al nou software per a millorar la vigilància en l’espai públic del municipi.

Altres inversions que contempla el pressupost són l’adequació de camins (subvencionada per la Diputació de Tarragona), la instal·lació d’un parc esportiu per a gent gran, la instal·lació d’un espai Workout a la Platja, l’adequació de l’antena de comunicacions del carrer Lituània, un muntacàrregues pel cementiri, unes taules de picnic pel Parc de la Sinia i pel nou espai caní a la Bòbila, més passeres per la platja,

Projectes

Dins dels projectes que es duran a terme enguany, hi ha el projecte executiu de la Pista de l’Institut Camí de Mar i els patis i l’aparcament del mateix centre.

També es faran projectes redactats pels serveis tècnics municipals, com l’adequació dels diversos carrers del Pla de Barris, la remodelació de les Dependències Municipals de Segur, l’adequació del Mercat Vell, el centre cívic i la biblioteca del Port de Segur,...

Conclusió

Per tant, un pressupost molt ambiciós i que pretén posar al dia i completar, especialment, els equipaments que Calafell necessita, a nivell esportiu, cultural i social.

El pressupost del 2017 és el darrer que no es farà amb Participació Ciutadana i pretén ser una posta a zero del municipi per a engegar els processos participatius en aquest mateix any.

És també un pressupost que consolida una línia de treball encetada el juny de 2015, que vol canviar allò que mai no canviava a Calafell. Hem trencat ja moltes inèrcies i coses que es feien per costum, sense plantejar-se el sentit que conservaven. Però queda feina a fer, molta. De mica en mica, sectors cada cop més grans de la ciutadania estan entenent aquest procés, que vol guanyar, des del diàleg i la participació, un municipi sense greuges entre nuclis, modern, actiu contra la crisi i a favor de les persones.

Hem demostrat que podem fer-ho, però hem de continuar. Vam prometre que ens hi deixaríem la pell, això estem fent i així seguirem.

Ramon Ferré  Solé
Alcalde de Calafell

Calafell, 5 de febrer de 2017

Cap comentari:

Publica un comentari