divendres, 17 d’agost de 2012

El PP es va quedar sol defensant Rajoy


El Grup Municipal del PSC va presentar una moció per rebutjar la brutal reforma de l'Estat del Benestar i de l'Autonomia Local que està impulsant el Govern CentralCreiem que l'excusa de la intervenció d'Europa i la crisi, no pot aguantar una retallada de l'Estat del Benestar i dels models democràtics que tant de temps hem trigat en assolir. Fer-ho, és un pas enrere que trigarem anys a recuperar. Hem de defensar la democràcia i fomentar la participació, davant el model de dretes del PP que funcionaritza les decisions i genera menys proximitat dels serveis vers el ciutadà.

En la Junta de Portaveus, prèvia al Ple, vam aconseguir el suport dels grups municipals de CiU i UAM, modificant lleugerament la moció original i consensuant un redactat diferent per tal de tenir el seu suport. No obstant, CiU no va voler figurar a l'encapçalament, però va anunciar que votaria a favor. Així va ser. La moció definitiva es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups, excepte el PP.


MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER REBUTJAR LA BRUTAL REFORMA DE L’ESTAT DEL BENESTAR I DE L’AUTONOMIA LOCAL QUE ESTÀ IMPULSANT EL GOVERN CENTRAL.


En Ramon Ferré Solé, portaveu del grup municipal del PSC, a l’Ajuntament de Calafell, en representació d’aquest grup,

EXPOSA:

L’actual situació de crisi, agreujada especialment ens els darrers 2 anys, ha obligat les administracions públiques a continus ajustaments de la despesa. El repte i el compromís dels ajuntaments catalans en el seu conjunt en tot aquest període excepcionalment difícil, ha estat complir amb aquests ajustos garantint els serveis públics, els serveis a les persones, en definitiva, l’Estat del Benestar.

L’aposta decidida per tal que la ciutadania hagi pogut accedir en igualtat de condicions a equipaments culturals, socials, educatius, esportius i de tot tipus ha estat una prioritat del municipalisme català. Això ha ajudat a mantenir la cohesió social i la convivència als diferents pobles i ciutats.

Des de la proximitat, des dels municipis hem construït Catalunya, mantenint serveis i instal·lacions més enllà de les pròpies competències, complint en la immensa majoria dels casos amb els compromisos de deute i sense generar dèficit. I ara tot això ho hem de defensar.

La reforma proposada pel Govern espanyol suposa un greu retrocés democràtic i un atac a l’autonomia local. Amb el traspàs de les competències dels municipis de menys de 20.000 habitants a les diputacions i l’eliminació del 30% dels regidors i regidores l’any 2015 la ciutadania veurà com els serveis i el model es privatitza, i com els responsables polítics ja no són els seus veïns i veïnes, sinó que es troben allunyats en un despatx a la capital de la província, sense haver de rendir comptes a les urnes.

Els electes de les diputacions i d’altres administracions locals de segon rang com els consells comarcals no són escollits per sufragi directe de la ciutadania, i per tant tampoc l’hi han de retre comptes. Traslladar les competències dels petits municipis a aquestes administracions és una equivocació, perquè no només no abaratirà els serveis, sinó que allunyarà l’administració de la realitat, debilitant el seu valor democràtic i centralitzant els serveis, amb el conseqüent desequilibri territorial que això pot implicar.

El Govern Central torna a posar els ens locals com a responsables de la crisi, tot i ser l’administració pública amb menys deute i el percentatge més petit del dèficit de l’Estat. En aquests moments els municipis tenim un nivell d’endeutament que supera escassament el 3%, molt per sota del nivell estatal o autonòmic, i el passat 2011 vam ser l’única administració que va reduir l’endeutament.

El Govern Central vol fer creure que els culpables de la situació de dèficit són les comunitats autònomes i els ens locals, quan en realitat el principal responsable d'aquesta situació és l'Administració Central.

Cal posar en valor el treball en xarxa i dels petits municipis en les millores i arranjaments dels camins o en les accions conjuntes de promoció turística, per posar dos exemples. La solució passa pel treball en xarxa i en la mancomunació d’aquests i d’altres serveis com el transport escolar, els residus, les beques menjador i la gestió dels espais naturals. Sense deixar de significar molts dels altres serveis que donen els petits municipis com la neteja viària, la recollida de vehicles abandonats, serveis d’orientació laboral i informàtic, l’assistència jurídica, les llars de jubilats, els tècnics esportius, els dinamitzadors econòmics i un llarg etcètera.

Tot això sense oblidar que, si bé l’article 149.18 de la CE atorga a l’Estat la competència per regular les bases del règim jurídic de les administracions públiques, en cap cas, l’exercici d’aquesta competència estatal, podrà establir una regulació exhaustiva o de detall, que buidi les competències que l’Estatut reconeix a la Generalitat de Catalunya en matèria de règim local català. Des del món local instem al Govern a preservar el model català de l’Estatut de Catalunya i de l’Autonomia Local.

Per tot això, demanem que el ple de l’Ajuntament de Calafell

ACORDI:

1.- Manifestar el nostre desacord amb la reforma proposada pel Govern del PP perquè comporta un retrocés de bona part dels serveis que presta l’administració local i perquè les mesures que es proposen no suposen un estalvi real per als municipis.

2.- Manifestar el nostre desacord amb l’augment de l’IVA que contribuirà a generar nous desajustos econòmics als ajuntaments en els seus pressupostos, generant un dèficit no previst.

3.- Manifestar el nostre desacord amb que els cossos nacionals de funcionaris prenguin decisions que afectin el conjunt de la ciutadania perquè no són representants escollits per sufragi universal i, per tant, no han de donar comptes de les seves actuacions ni poden ser avaluades per part de la ciutadania.

4.- Reclamar al govern espanyol que iniciï un procés de diàleg per arribar al màxim consens social i polític en l’aplicació de les reformes i que en cap cas aquestes suposin un retrocés democràtic, la recentralització o la pèrdua dels drets socials adquirits en les últimes dècades.

5.- Expressar la nostra extrema preocupació per la futura "Ley de sostenibilidad del sistema de pensiones".

6.- Mostrar el nostre total desacord amb la reducció de la prestació d’atur que posa en perill la cohesió dels nostres municipis. Els ajuntaments som la primera porta a la que truquen els ciutadans i la reducció d’aquesta cobertura farà que haguem de dedicar molts més recursos a atendre’ls per evitar la seva exclusió social.

7.-Posar en valor i expressar públicament el nostre reconeixement a la tasca dels electes locals dels pobles i ciutats de Catalunya, que es dediquen a la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i al progrés dels seus municipis.

8.-Demanar al Govern català que faci costat als municipis, pobles i viles de Catalunya, que anem de la mà en la defensa del model català territorial i competencial tal i com preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

9.- Reclamar al Govern espanyol que garanteixi el dret a decidir sobre com administren els nostres diners, és a dir, que acceptin el pacte fiscal sorgit del Parlament de Catalunya.

10.-Traslladar aquests acords al conjunt de les entitats i ens municipalistes i al Govern català per instar al Govern de l’Estat a que anul·li les diferents mesures aprovades relacionades amb el món local i incloses dins l’anunciada Llei de “Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local”.  


Proposta que es trasllada pel seu anàlisi i discussió al proper Ple de l’Ajuntament de Calafell.Calafell, a 9 d'AGOST del 2012
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari