dimarts, 11 de juny de 2013

Al·legacions al Plec de Condicions per adjudicar les noves parades al Mercat MunicipalDes del Grup Municipal del PSC hem presentat les al·legacions oportunes al Plec de Condicions que ha de servir per a adjudicar les noves parades en el Mercat Municipal que s'està construint. Després de parlar amb alguns dels paradistes actuals, hem pogut comprovar que el Plec que ens va presentar l'equip de govern no estava consensuat amb ells i que, en alguns casos, no en sabien res. Per tant, hem valorat la presentació de les al·legacions per a recollir la seva veu i esperem siguin tingudes en compte, en el proper Ple de la Corporació. Aquí en teniu l'escrit complert:

Na Yolanda Almagro Cardenete, amb NIF 52219308-Q, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,


EXPOSO:

Que en sessió ordinària del Ple de la Corporació, de data 25 d’abril de 2013, s’ha acordat l’aprovació Inicial del Reglament del mercat de Calafell i dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a licitar les autoritzacions d’ús dels llocs de venda del nou mercat municipal de Calafell.

Que en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) número 101 de data 2/05/2013, es va publicar la APROVACIÓ INICIAL del Reglament del mercat de Calafell i dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a licitar les autoritzacions d’ús dels llocs de venda del nou mercat municipal de Calafell, amb número d’inserció 2013-04691.

Que aquest acord té un termini d’exposició i admissió de reclamacions de 30 dies a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el BOPT.

Que Calafell necessita un Mercat municipal que doni una centralitat comercial al municipi i a la vegada sigui capaç d’activar i dinamitzar els diferents sectors econòmics. Sectors que degut a la greu situació de crisi econòmica i financera, els seus objectius de venda i creació de llocs de treball s’han vist molt deprimits.

Que el nou Mercat de Calafell avui ja seria una realitat si l’actual equip de govern no hagués remodelat el projecte anterior de mercat i, amb això,  retardat tot el procediment de construcció, obertura i dinamització del nou mercat.

Per tant, com a persona legítimament interessada, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març


AL·LEGO:

1.- Es modifiquin els criteris de valoració subjectiva i objectiva de la documentació en els criteris d’adjudicació. Concretament, que s’atorgui una diferent distribució de la puntuació, donant un major pes als criteris subjectius que als objectius. S’hauria de valorar més intensament criteris com el projecte de condicionament de la parada, el projecte comercial o la memòria on s’especifica l’experiència comercial del concursant, de forma que aquest passessin a tenir una puntuació mínima de 20 punts.

2.- Els documents del nou reglament del mercat i del plec de clàusules administratives aprovats inicialment contemplen punts referents a la capacitat de gestió i autonomia de l’Associació de Venedors del mercat  com el que diu que les propostes d’aquest òrgan sempre seran no vinculants a l’hora de tractar temes tan importants com horaris, canvis de denominació de les parades, etc. Amb aquesta fórmula se’ls reconeix  nul·la capacitat de gestió i poc espai de decisió. Per tant, tant si la gestió del mercat s’acaba exercint de forma directa o indirecta, demanem que es doni una major autonomia i capacitat de decisió a la nova Associació de Venedors que, en definitiva, seran les persones que representaran els futurs paradistes i els que vetllaran pel correcte funcionament del mercat.

3.- Els paradistes no poden presentar una oferta en les millors condicions, ja que desconeixen el manteniment del nou edifici i el cost que suposarà per a ells. Per això demanem que s’especifiqui quina part tocaria a cada parada o mòdul, ja que resulta impossible fer un projecte viable sense saber aquesta dada.

4.- També proposem que es tinguin en compte els anys que els paradistes han mantingut oberta la seva parada actual. Només es puntua la renúncia a la parada actual, però sense valorar-ne l’antiguitat. Per això demanem que en els criteris de valoració es tingui en compte l’antiguitat dels paradistes que renuncien a les seves parades actuals dins el Mercat Municipal.

5.- El punt 10 del plec de condicions especifica els terminis de pagament i quantitat que haurà d’abonar el titular de les parades. Durant els sis primers mesos, entre adjudicació i principi d’activitat l’adjudicatari haurà d’abonar el 25% del valor de la parada, 12,5% en el termini del primer mes i 12,5% passats sis mesos. Degut a la gran inversió inicial, sobre tot pel que fa al condicionament del seu local, proposem flexibilitzar el segon pagament adjuntant-lo al 75% restant.

6.- En general, aquest plec de condicions administratives contempla moltes obligacions pels futurs titulars de les parades del mercat però especifica poques per la gran superfície de l’operador que allí s’instaurarà. Ja que al passat ple, como a resposta a una intervenció nostra se’ns va contestar que mercadona es consideraria una parada gegant, demanem que aquest operador compleixi amb els mateixos criteris i obligacions que les petites parades.


SOL·LICITO:

Que les presents reclamacions/al·legacions es donin per presentades en temps i forma, i es prenguin en consideració abans de ser aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Calafell, 3 de juny de 2013


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada