divendres, 25 de març de 2016

MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL RECONEIXEMENT I PAGAMENT DEL DEUTE AMB L’AJUNTAMENT DE CALAFELL


El Senyor Miguel Ángel Perín Tienda, com a Portaveu del grup municipal del PSC, exposa,

Des de 2010 el volum de transferències econòmiques de la Generalitat als ens locals ha davallat un 62%. Pel que fa a les transferències que corresponen al finançament de serveis amb competències compartides i/o a serveis sobre els quals els ajuntaments no tenen competències, han baixat un 56%. Malgrat tot, els ajuntaments catalans han continuat prestant els serveis per responsabilitat política i respecte democràtic a la ciutadania. En el cas de les subvencions per inversió (PUOSC i altres) la baixada ha estat del 92%. Igualment els ajuntaments, malgrat les limitacions imposades pel govern del PP i la manca d’ajuda de la Generalitat, han continuant invertint en el necessari manteniment de les infraestructures i equipaments locals (s’han recuperat nivells d’inversió similars als anys anteriors a la crisi), ja que malgrat tot són les administracions més sanejades del país (durant el 2015, en el seu conjunt, són les úniques que varen tenir superàvit, concretament del 0,5%).

En aquest context, reiteradament els consistoris catalans hem reclamat, a través de múltiples vies, a la Generalitat de Catalunya el pagament dels deutes que té reconeguts amb els ajuntaments. Es tracta en aquest cas de subvencions aprovades i concedides a obres i serveis municipals ja efectuats i que la Generalitat no abona als ajuntaments. Aquesta situació ens pot abocar a la impossibilitat de complir com voldríem amb els terminis legals de pagaments a proveïdors i ens converteix, de facto, en finançadors obligats de la Generalitat de Catalunya.

Però els perjudicis que l’actuació de la Generalitat provoca als ajuntaments no acaben aquí.  

A més de no pagar el que deu, la Generalitat de Catalunya no està reconeixent comptablement les obligacions de pagaments envers els ajuntaments, inflingint un doble càstig: no paga els deutes i no reconeix el deute real que té amb nosaltres.

Moltes entitats locals hem desenvolupat i desenvolupem activitats pròpies de la Generalitat assumint per responsabilitat una activitat de suplència amb els diners del municipi. Hem rebut l’atorgament de subvencions per poder finançar inversions, hem realitzat les activitats i inversions d’acord amb els preceptes signats, hem enviat les justificacions signades pels interventors i rebem, com a resposta, el silenci.

El silenci pot provocar manca de liquiditat. La Generalitat de Catalunya no ens paga. Però, en canvi, els ajuntaments hem d’abonar les factures dels nostres proveïdors en un termini de 30 dies.

A més, disminueix greument la solvència dels ajuntaments. No és només que no cobrem, és que ni tan sols ens volen reconèixer que ens deuen diners. Per tant, hem d’aplicar estrictament la normativa pressupostària i, segons aquesta, si no disposem de confirmació del fet quela despesa està justificada no podem registrar el deute de la Generalitat, posant en risc l’equilibri econòmic dels ajuntaments i la continuïtat dels serveis públics.

A dia d’avui, el deute que la Generalitat de Catalunya ha reconegut que té amb l’Ajuntament de Calafell és de 2.834.397,52 euros.

A banda d’aquest deute reconegut per la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Calafell també hi ha un deute no reconegut pel departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya que es correspon amb subvencions justificades per part de l’Ajuntament en conceptes d’inversió i que no han estat reconegudes.

Un principi essencial en les relacions entre les administracions com a ens territorial és el PRINCIPI DE LLEIALTAT INSTITUCIONAL, i els ajuntaments, com estableix l’article 86 de l’Estatut, som  un “ens local bàsic d’organització territorial i un mitjà essencial de participació de la comunitat”. Aquest principi impregna totes les nostres resolucions, convenis i acords, reconeixent a l’altre la seva autonomia, la seva singularitat i la seva capacitat com a representat de la ciutadania.

Per tot això, el grup socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Calafell l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectius de manera prioritària els pagaments pendents reconeguts amb l’Ajuntament de Calafell.

Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no reconeguts que té amb l’Ajuntament de Calafell i a planificar una data de pagament.

Tercer.-  Incorporar el deute pendent als ajuntaments de Catalunya per municipi al denominat “portal de la transparència” de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- Traslladar aquesta resolució a la conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a la totalitat dels Grups del Parlament de Catalunya i a la Presidència del Parlament.


Calafell, 15 de març de 2016.

Cap comentari:

Publica un comentari