dimarts, 15 de març de 2016

Nous temps, nou ROM


Avui se celebra la primera jornada de participació ciutadana sobre el nou ROM (Reglament Orgànic Municipal) de l'ajuntament de Calafell. Podeu veure'n aquí tota la informació. Aquest esborrany ha estat elaborat per consens dels diferents grups municipals que configuren la Corporació, després de setmanes d'intens treball i debat. És un ROM més extens que l'anterior, tot i que deixa la Participació Ciutadana per a un nou Reglament que s'està treballant. Per tant, el nou ROM regula només la part formal del funcionament dels plens, comissions i altres òrgans de decisió municipals. Però, incorpora una sèrie de novetats que, tot seguit, detallem:

- Per primer cop, s'especifica en el ROM que la sala de plens ha de ser adaptada i garantir l'accés a les persones amb mobilitat reduïda.

- L'ordre del dia del Ple i els dictàmens de les Comissions Informatives s'hauran de publicar a la web de l'ajuntament, per a que tothom tingui accés als continguts que es debatran en el Ple.

- La convocatòria del Ple es trametrà als regidors cinc dies hàbils abans del Ple, enlloc dels dos dies que preveu la llei.

- Limita la celebració del Ple ordinari amb un màxim d'una setmana, abans o després, de la data prevista. Fins ara, s'havien celebrat plens ordinaris dins del mes previst, però a criteri de l'alcalde de torn.- Regula els Precs i Preguntes dels ciutadans. Aquells precs i preguntes que no formin part dels punts del Ple s'hauran de presentar per escrit, com a mínim, un dia abans de la celebració del mateix. Això es fa per a que els regidors puguin preparar la resposta oportuna als ciutadans que ho demanin. En aquest sentit, el nou ROM preveu altres mecanismes de Participació ciutadana per a traslladar les propostes, queixes i suggeriments al Ple.

- Cada ciutadà disposarà de cinc minuts per a fer els seus Precs i preguntes. Els regidors tindran dos minuts per a respondre a cadascun d'ells.

- Es regula el temps d'intervenció per regidor a cinc minuts, en els Precs i Preguntes. Els regidors de govern disposaran de dos minuts per a respondre cada un dels precs o preguntes. Així mateix, a diferència d'ara, els regidors que preguntin tindran un torn de rèplica d'un minut i, també, el regidor de govern que respongui.

- Les mocions s'hauran de presentar sis dies hàbils abans de la celebració del Ple. Fins ara, eren cinc dies.

- A partir d'ara, els regidors i els grups municipals podran presentar esmenes a les propostes i mocions fins el moment abans d'iniciar-se el debat en el Ple. Aquestes esmenes hauran de ser debatudes i votades, també.

- Els ciutadans podran presentar iniciatives populars presentant 1.000 signatures de veïns empadronats al municipi de Calafell. Aquestes seran debatudes al Ple.

- Es crea la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, a qui els ciutadans podran demanar que discuteixin els seus assumptes, propostes, reclamacions i queixes. Aquesta comissió també tindrà caràcter públic.

- Es mantenen els torns d'intervenció actuals, però es redueix a cinc minuts el torn del ponent (10 minuts, actualment). Hi haurà cinc minuts per a explicar les esmenes i debatre-les, per grup.

- A les sessions plenàries extraordinàries, l'alcalde podrà incloure, o no, l'apartat de precs i preguntes o mocions d'urgència.

- Hi haurà obligatòriament, entre els mesos de març i abril, un Ple sobre l'estat de la vila. El contingut i el format del Ple serà consensuat en Junta de Portaveus.

- Els plens es donaran en directe per streaming i s'arxivaran en un sistema de videoactes, fàcilment consultables per la població i els regidors.

- Les sessions de les Comissions Informatives tindran caràcter públic, tret que tractin temes personals i requereixin protecció de dades. Es donaran en directe, per la web, igual que els plens. També incorporaran el sistema de videoactes.

- Els regidors amplien els seus drets, amb la rebuda del recull de premsa diari i disposar d'un espai o despatx per a atendre les visites de manera independent i guardar documentació, dins de les oficines municipals.

- També es podran demanar bestretes per part dels grups municipals, amb l'aprovació de la Junta de Portaveus.

- Finalment, aquells regidors que no assisteixin a dues sessions consecutives o tres alternes durant sis mesos podran perdre la retribució econòmica corresponent a una mensualitat.

Cap comentari:

Publica un comentari