dimecres, 27 de novembre de 2013

Al·legacions del PSC a una modificació de crèdit


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària del Ple, de data 29 d’octubre de 2013, ha acordat l’aprovació Inicial de la MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 33/2013 de l’Ajuntament de Crèdit extraordinari finançat amb baixes.

Aquest acord te un termini d’exposició i admissió de reclamacions de quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el BOP.

Com a persona legítimament interessada, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març presenta les següents

RECLAMACIONS /AL·LEGACIONS A:


1.      Que en la graella de les partides que es donen d’alta s’especifiqui més la destinació de la partida d’inversions Segur de Calafell, detallant a què es destinaran aquests diners i no posant una partida genèrica.

2.      Que la modificació de crèdit destina un import similar de poc menys de set-cents mil euros a la construcció del Passeig Marítim de la Platja (1ª fase) i a les Inversions de Segur de Calafell. Aquest import impedeix donar inici a cap de les dues obres que es pretenen engegar, ja que manca més consignació a les dues partides corresponents per a poder licitar les obres. Per tant, demanem que es prioritzi aquella que sigui més viable i que es trobi en un procés més avançat del procés, dotant la partida oportuna amb els imports necessaris per a fer-ho.

3.      En aquesta mateixa graella, trobem a faltar diners per a pagar les quotes de la comunitat de propietaris que té pendents l’ajuntament amb la societat Port Segur, S.L., referents a part dels locals de propietat municipal, per tal de fer el manteniment oportú de les instal·lacions portuàries.

4.      En la graella de partides que es donen de baixa, apareix la referent al Parc Arqueològic del Castell (Fase 1). Aquesta partida comptabilitza per al conjunt de partides que han de donar satisfacció al Programa aprovat de desenvolupament de la llei de barris i a la planificació de les partides acordades amb la Generalitat. Per tant, demanem que es mantingui la dotació pressupostària acordada de 632.952’54€ per a l’any 2013 o que es justifiqui l’existència en el pressupost d’aquest import. El mateix per a la partida nomenada Llei de Barris.

5.      L’aportació al Parc Empresarial Polígon II es va dotar per a pagar les despeses extraordinàries que la Junta de Compensació havia de pagar a l’empresa encarregada d’executar les obres d’urbanització, ENDERROCS I EXCAVACIONS VALLÈS, S.L.. Ens consta que aquest import va ser reclamat a la Junta per part de l’empresa i no se li va fer l’abonament oportú. Demanem un acord de la Junta per tal d’aclarir aquest deute amb l’empresa ENDERROCS I EXCAVACIONS VALLÈS, S.L. i que s’acabi abonant la quantitat oportuna per a fer front a aquestes despeses extraordinàries que hi van haver.

6.      Que es justifiqui la desafectació de 346.891’03 € del fons de contingència.

7.      Que es canviï el finançament de les obres i actuacions fetes en el Pla de Mobilitat de Carrers de Segur, finançades amb una partida que s’havia habilitat per al Pla de Millores de carrers, a Segur, enlloc de la partida corresponent al Pla de Mobilitat, i es treguin els diners de la partida de Pla de Millores de carrers, en tot cas, tal i com es fa en una altra baixa.

8.      Que es justifiqui la baixa de la partida Contracte servei recollida, transport i neteja viària i la de Contracte de neteja d’edificis.

9.      Que la baixa de la partida Serveis d’ajuts a domicili de 47.298’44€ es destini a altres tipus d’ajuts o programes de Benestar Social, donada la necessitat que hi ha en el municipi d’ajuts d’aquesta mena per la crisi, o a l’habilitació d’un servei de bugaderia social, tal i com reclamen els usuaris del menjador social que ha habilitat l’ajuntament.

Per tot això,

SOL·LICITA

Que les presents reclamacions / al·legacions es donin per presentades en temps i forma , i es prenguin en consideració abans de ser aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Calafell, 25 de novembre de 2013
A l’il·lustríssim alcalde de l’Ajuntament de Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari