dimarts, 24 de gener de 2012

Al·legacions al pressupost


El Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Calafell ha presentat al·legacions al pressupost 2012 que va aprovar l'actual equip de govern, CiU-PP, el passat mes de desembre. El període d'al·legacions acabava el 18 de gener i us reproduïm el text íntegre de les mateixes, a continuació.

Hem de destacar que, el pressupost 2012 aprovat per CiU-PP suposa una retallada important en la despesa social i en les polítiques d'incentivació de l'economia, el turisme, el comerç i la promoció econòmica. També implica una menor despesa en seguretat ciutadana, en cultura i educació.

Sent coherents amb el nostre discurs, tal i com van fer en el ple d'aprovació de les ordenances municipals, demanem obrir la negociació dels contractes de serveis (brossa, manteniment de platges, jardins i edificis municipals), especialment d'aquells que encara s'han d'implantar (recollida orgànica, per exemple). També demanem un estudi profund en la reducció de consums i d'aquelles despeses que puguin reduirse com les comunicacions postals o telefòniques. Sense renunciar ni un gram a minvar la despesa social que tant es necessita avui dia.

Finalment, demanem un esforç per que la construcció d'un pas soterrat a Segur de Calafell pugui ser una realitat ben aviat. Si ADIF no ho fa, que ho avanci l'Ajuntament. No val l'excusa que no hi ha diners... en aquest pressupost 2012 es destinen més de 600.000 euros de fons propis a inversió. És qüestió de prioritats!


En Ramon Ferré Solé, amb NIF 77785766-L, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,


EXPOSA

Que l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària del Ple, de data 22 de desembre de 2011, ha acordat l’aprovació Inicial del PRESSUPOST GENERAL 2012 de l’Ajuntament, Organisme Autònom i Societat Municipal; Plantilla i Relació de llocs de treball de la Corporació, i OAM Castell de Calafell.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP) número 299-fascicle 1, de data 30/12/2011, es va publicar la APROVACIÓ INICIAL del Pressupost General 2012 de l’Ajuntament, OAM Castell de Calafell, Patronat de Turisme i Societat Municipal; Plantilla i Relació de llocs de treball de la Corporació, i OAM Castell de Calafell, amb número d’inserció 2011-14980.

Aquest acord te un termini d’exposició i admissió de reclamacions de quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el BOP.

Com a persona legítimament interessada, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març presenta les següents

RECLAMACIONS /AL·LEGACIONS A:

PRESSUPOST

1.    En aquest pressupost per 2012 s’observa una rebaixa important en la consignació de les partides destinades a la Promoció Econòmica del municipi. L’aportació municipal al Patronat de Turisme, per exemple, es disminueix en més de 74.000€ vers el 2011. Calafell ja no pot continuar sent un municipi basant només en la seva projecció i riquesa en el sector de la construcció. El Turisme i el Comerç han de tornar a ser els motors principals per impulsar la Promoció Econòmica del nostre municipi. Actualment, temes com la cultura l’oci i l’esport actuen transversalment dintre de les ofertes turístiques i comercials dels municipis; també aquestes partides observen, en aquest pressupost, disminucions respecte altres exercicis. Aquests són programes que haurien de contemplar una acció decidida en quant a la consignació pressupostària, Per tant s’haurien de dotar dels recursos necessaris per poder donar aquest impuls que tant necessita el nostre municipi per reactivar la seva economia i la creació de nous llocs de treball. Per tant, demanem que es mantinguin les consignacions i els programes del pressupost 2011 en el nou pressupost del 2012.

2.    S’hauria de reforçar la dotació de serveis i lavabos públics a tot el Passeig Marítim per tal de millorar la qualitat de servei que observen les nostres platges. Un d’aquests serveis són els lavabos públics, tant necessaris, també a l’hivern, per donar servei als ciutadans i turistes que passegen pel Passeig. A més, un d’ells pot atendre la reclamació que fan molts ciutadans a la zona del Club de Petanca ubicat al costat del Port, costat sud. Demanem es disposi d’una partida per tal d’instal•lar cinc lavabos durant el període d’hivern per tal de donar aquest servei a la platja i als que passegen pel nostre passeig marítim.

3.    La situació de crisi que pateix la societat, fa que moltes famílies i ciutadans necessitin del suport dels serveis socials que ofereixen les administracions. L’Ajuntament, en tant que l’administració més propera al ciutadà, no pot restar insensible davant d’aquest fet i ha de donar resposta a les necessitats mínimes i bàsiques dels seus veïns. En el pressupost que presenta l’equip de govern per l’any 2012, les partides destinades a l’atenció a les persones, pateixen una disminució global important respecte exercicis anteriors. Per exemple, les partides destinades als col•lectius més desfavorits i als que més afecta la crisi com aturats, gent gran, dones o joves, haurien de ser prioritàries en aquest pressupost. És per això que  proposem un augment de les partides destinades a cobrir l’atenció a les persones i, en especial, als segments de població més afectats, en consonància a les èpoques en que estem vivint. En aquest sentit, les partides que proposem vegin ampliades la seva dotació en el pressupost 2012 són: serveis socials, treball, atenció a la gent gran, atenció a les dones, joventut, educació i sanitat.

4.    Davant la onada de robatoris i altres actes delictius que ve patint darrerament el nostre municipi, és necessari que els nostres ciutadans percebin la sensació de seguretat que s’ha perdut, tant a la via pública com als seus propis domicilis. No podem estar d’acord en les rebaixes que s’observen en les partides que tenen a veure amb la Seguretat Ciutadana Per tal d’aconseguir aquest objectiu, seria necessari que es portessin a terme un seguit d’actuacions. Per exemple, cobrir les places interines de la Policia Local en la seva totalitat per poder oferir un servei afegit i complementari al que ja ofereixen els actuals agents, a més de tornar a oferir el servei de tarda de les oficines de policia de les dependències municipals de Segur de Calafell.
Tant al programa del PSC com als respectius de CiU i PP es remarcava la voluntat d’incrementar aquestes partides. Per tant, demanem que es dotin les partides de seguretat ciutadana, com a mínim, amb les mateixes consignacions que es venien fent els darrers anys.

5.    Continuant amb el tema de la Seguretat Ciutadana i a conseqüència dels darrers fets ocorreguts prop de l’estació de Segur, s’ha observat un increment en la demanda veïnal dels passos soterrats per sota la via del ferrocarril, que estaven projectats al nucli de Segur. L’equip de governa anterior ja va fer gestions tant per que es col·loqués la tanca de protecció, a tot el tram de via que passa pel nostre municipi via, com per poder construir amb urgència un pas soterrat, per vianants, prop del carrer Pisuerga. La tanca ja està pràcticament col·locada, però al present pressupost no es dota una partida destinada a poder realitzar l’execució del pas, projecte del qual ja estava encarregat per l’anterior equip de govern. Degut a que les negociacions amb ADIF han resultat sempre infructuoses i no fan més que demorar la construcció d’aquest pas, demanem que s’habiliti la partida esmentada i es duguin a terme totes les negociacions necessàries amb ADIF per aconseguir realitzar aquest projecte des del propi Ajuntament.

6.    Les darreres noticies aparegudes als mitjans de comunicació alerten que la Generalitat de Catalunya no farà efectives les subvencions previstes a 2012 pels projectes de Pla de Barris. En el pressupost hem detectat que hi ha una dotació superior a la que contempla l’obligació que va assumir l’Ajuntament per l’any 2012, bàsicament en l’import per la gestió de l’esmentat projecte en més de 300.000 euros. A Calafell podem considerar que tenim un projecte suficientment ben planificat com per no necessitar una partida destinada a altres despeses vinculades al mateix i, per tant, s’hauria de donar de baixa la partida habilitada a tal efecte, destinant aquests recursos a compensar la part del projecte que inicialment anava subvencionada a 2012 o bé per altres despeses que s’han retallat del pressupost.

7.    Que no es rebaixi la consignació de la partida d’urbanitzacions vers el pressupost 2011, ja que el manteniment d’algunes de les instal·lacions i d’alguns carrers no el poden realitzar els ens de conservació, ja que estan en procés de dissolució.

8.    Que degut a l’augment que han observat les taxes per 2012, i l’esforç extraordinari que se’ls demanarà als ciutadans per aquest exercici, es del tot necessari que es demani també un esforç als concessionaris dels serveis principals, negociant una revisió a la baixa dels contractes corresponents a la recollida de brossa i neteja viaria, al subministrament d’aigua i manteniment de la xarxa, a la neteja i conservació de platges, a la neteja d’edificis municipals, transport públic i escolar que permetin obtenir un estalvi destinat a Serveis Socials, Treball, Sanitat, Cultura, Ensenyament i Joventut. I, especialment, en aquells serveis que no s’hagin implantat encara.

9.    El nostre teixit social és una de les principals riqueses del nostre municipi, pel que s’hauria de mantenir el nivell consignatari per la promoció Cultural i Educativa i també per l’atorgament de subvencions per les Entitats Cíviques i Esportives i no rebaixar-lo com es fa en aquest pressupost.

10.    La situació de crisi general i la davallada d’ingressos que ha patit l’Ajuntament de Calafell en els darrers exercicis, fa del tot necessari disminuir les seves despeses generals i de transformació. A l’exercici 2011 ja es va rebaixar el pressupost més d’un 10% vers el 2010. Pel que fa a l’exercici 2012 també s’hauria de continuar en aquesta línia, rebaixant les partides del pressupost que contemplen les despeses de consums més importants, com son les comunicacions telefòniques, comunicacions postals, subministrament de carburants, subministrament elèctric i altres similars. La disminució de la despesa corrent és vital per poder tirar l’Ajuntament endavant i en aquest pressupost no es veuen reflectides alternatives que permetin disminuir aquests consums. Pensem, per exemple, que actualment existeixen alternatives per obtenir una despesa menor en el consum de llum, tant pel que fa a l’enllumenat públic com pel que fa al propi (edificis i equipaments municipals). Per tant s’hauria d’estudiar la aplicació d’alguna d’aquestes alternatives, que hores d’ara estan al mercat amb diverses modalitats d’implantació. Així mateix, l’existència de la tramitació d’un contracte pel repartiment del correu i la publicitat de l’Ajuntament ha de permetre la reducció del cost global d’aquest servei. Una voluntat clara i l’exhaustiva racionalització i optimització d’aquestes despeses, haurien de permetre presentar uns imports inferiors als pressupostats inicialment; podent destinar l’estalvi resultant a incrementar les partides de Serveis Socials en general, que repercuteixen directament als nostres ciutadans que més ho necessiten en aquests moments. Per això, demanem que s’ajustin les corresponents partides al nou cost que això pot suposar i s’apliquin aquestes mesures i polítiques d’estalvi.


PLANTILLA i RELACIÓ LLOCS TREBALL 2012

•    Que es creï la partida per poder dur a terme el desenvolupament del treball iniciat a la Legislatura anterior respecte a la Valoració de Llocs de Treball (VLLT/VPT) per obtenir una millor ordenació i estructuració del Cap. I de personal.

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Que a les bases d’execució del Pressupost 2012 es reculli el següent:

•    Les baixes derivades dels procediment d’adjudicació quedaran inicialment retingudes i la seva assignació a altres programes o activitats, requerirà l’aprovació prèvia de la JGL.
•    Quan un programa, activitat o actuació, siguin noves o suposin un increment del pressupostat, es donarà autonomia dins les consignacions del Servei o Area, a condició que no consolidi més despesa de futur. En els casos excepcionals, caldrà obtenir l’aprovació prèvia de la JGL.

SOL·LICITA

Que les presents reclamacions / al·legacions es donin per presentades en temps i forma , i es prenguin en consideració abans de ser aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Calafell, 18 de gener de 2012

2 comentaris:

  1. por favor, quisiera que me digais cuando es el pleno correspondiente al mes de enero. pues en la pagina del ayuntamiento no haya nada publicado y me gustaria oirlo.
    un saludp

    ResponElimina
  2. Según el alcalde, será el lunes. Suponemos que a las nueve de la mañana.

    ResponElimina