dijous, 15 de setembre de 2011

Resum de la sessió plenària d'avui.


Avui hem tingut, de nou, sessió plenària extraordinària. Només hi havien dos punts a l'ordre del dia:

Un d'ells era rectificar un error material en la sol·licitud del crèdit ICO per pagar proveïdors que es va aprovar en el darrer ple del 5 d'agost. Tot i que en la votació del passat ple ens vam abstenir, hem votat a favor de rectificar un error material que hi havia en l'expedient.

L'altre punt, l'aprovació definitiva d'una modificació pressupostària, suposava dotar de diners a partides del pressupost per a pagar els professors dels cursos de Cal Bolavà, les hores extres de la policia, les contractacions que finalitzaven contracte,... era fruit de que el Grup Municipal del PSC va fer una al·legació a l'acord del dia 5 d'agost (on vàrem votar en contra de la modificació). Per això, s'havia de resoldre aquesta al·legació (on es demanava que s'incorporés el milió d'euros, de compromisos adquirits per l'anterior govern, a l'actual pressupost 2011, abans que s'exhaurís els diners del mateix).

Val a dir que, aquesta al·legació ha estat desestimada per què el govern, durant el període d'exposició pública de la modificació aprovada, ja ha fet la incorporació d'una part important dels compromisos adquirits per l'anterior govern en partides del pressupost d'enguany. Havent assolit el què pretenia la nostra al·legació, tot i ser desestimada, estem satisfets per la mesura adoptada d'incorporar tals compromisos necessaris per l'interès del municipi i poder fer front al pagament de les factures de proveïdors que se'n deriven.

No obstant, la hipoteca en el pressupost d'enguany que suposa la modificació que pretén el govern dotant partides per fer front a aquestes necessitats que s'han explicat abans (professors de Cal Bolavà, allargament de contractes que acabaven i hores extres de la policia local,...) implica que algunes de les partides que s'han utilitzat per fer front al milió d'euros que faltava del 2010 s'hagin quedat a zero. Fet que suposarà deixar de fer segons quines coses d'aquí a final d'any. Pensem que això no hauria de ser així si s'hagués treballat des del primer dia en la renegociació dels contractes de serveis per tal d'aprimar la despesa corrent de forma suficient per a fer front a aquests compromisos del 2010. Per això, ens hem abstingut en la votació.

Al tractar-se d'un ple extraordinari, no hi hagut torn de precs i preguntes i s'ha tancat la sessió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada