diumenge, 29 de juliol de 2012

Moció contra la reforma de l'administració pública


El govern central està amagant, sota el paraigües de la reforma de l'administració pública, una major centralització de l'Estat, apostant per les Diputacions, dotant-les de majors competències, i retallant les autonomies a la mínima expressió (interventint-les, si cal). No podem continuar impassius davant aquest anacronisme practicat pel PP i hem d'avançar en direcció contrària a la que ells pretenen.


Per això, des del Grup Municipal, hem pensat que hem de dir la nostra per tal que el PP no aconsegueixi el seu objectiu i demanem als demés grups municipals que se sumin a aquesta moció de rebuig vers la política que s'està impulsant des de l'Estat.

Creiem que l'excusa de la intervenció d'Europa i la crisi, no pot aguantar una retallada de l'Estat del Benestar i dels models democràtics que tant de temps hem trigat en assolir. Fer-ho, és un pas enrere que trigarem anys a recuperar. Hem de defensar la democràcia i fomentar la participació, davant el model de dretes del PP que funcionaritza les decisions i genera menys proximitat dels serveis vers el ciutadà.


MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER REBUTJAR LA BRUTAL REFORMA DE L’ESTAT DEL BENESTAR I DE L’AUTONOMIA LOCAL QUE ESTÀ IMPULSANT EL GOVERN CENTRAL.


En Ramon Ferré Solé, portaveu del grup municipal del PSC, a l’Ajuntament de Calafell, en representació d’aquest grup,

EXPOSA:

L’actual situació de crisi, agreujada especialment ens els darrers 2 anys, ha obligat les administracions públiques a continus ajustaments de la despesa. El repte i el compromís dels ajuntaments catalans en el seu conjunt en tot aquest període excepcionalment difícil, ha estat complir amb aquests ajustos garantint els serveis públics, els serveis a les persones, en definitiva, l’Estat del Benestar.

L’aposta decidida per tal que la ciutadania hagi pogut accedir en igualtat de condicions a equipaments culturals, socials, educatius, esportius i de tot tipus ha estat una prioritat del municipalisme català. Això ha ajudat a mantenir la cohesió social i la convivència als diferents pobles i ciutats.

Des de la proximitat, des dels municipis hem construït Catalunya, mantenint serveis i instal·lacions més enllà de les pròpies competències, complint en la immensa majoria dels casos amb els compromisos de deute i sense generar dèficit. I ara tot això ho hem de defensar.

La reforma proposada pel Govern espanyol suposa un greu retrocés democràtic i un atac a l’autonomia local. Amb el traspàs de les competències dels municipis de menys de 20.000 habitants a les diputacions i l’eliminació del 30% dels regidors i regidores l’any 2015 la ciutadania veurà com els serveis i el model es privatitza, i com els responsables polítics ja no són els seus veïns i veïnes, sinó que es troben allunyats en un despatx a la capital de la província, sense haver de rendir comptes a les urnes.

Els electes de les diputacions i d’altres administracions locals de segon rang com els consells comarcals no són escollits per sufragi directe de la ciutadania, i per tant tampoc l’hi han de retre comptes. Traslladar les competències dels petits municipis a aquestes administracions és una equivocació, perquè no només no abaratirà els serveis, sinó que allunyarà l’administració de la realitat, debilitant el seu valor democràtic i centralitzant els serveis, amb el conseqüent desequilibri territorial que això pot implicar. De fet, el traspàs de les competències a les diputacions fins i tot podria encarir la prestació de serveis, ja que els seus gestors no coneixen de primera mà la realitat concreta de cada municipi.

El Govern del PP torna a posar els ens locals com a responsables de la crisi, tot i ser l’administració pública amb menys deute i el percentatge més petit del dèficit de l’Estat. En aquests moments els municipis tenim un nivell d’endeutament que supera escassament el 3%, molt per sota del nivell estatal o autonòmic, i el passat 2011 vam ser l’única administració que va reduir l’endeutament.

Cal posar en valor el treball en xarxa i dels petits municipis en les millores i arranjaments dels camins o en les accions conjuntes de promoció turística, per posar dos exemples. La solució passa pel treball en xarxa i en la mancomunació d’aquests i d’altres serveis com el transport escolar, els residus, les beques menjador i la gestió dels espais naturals. Sense deixar de significar molts dels altres serveis que donen els petits municipis com la neteja viària, la recollida de vehicles abandonats, serveis d’orientació laboral i informàtic, l’assistència jurídica, les llars de jubilats, els tècnics esportius, els dinamitzadors econòmics i un llarg etcètera.

Tot això sense oblidar que, si bé l’article 149.18 de la CE atorga a l’Estat la competència per regular les bases del règim jurídic de les administracions públiques, en cap cas, l’exercici d’aquesta competència estatal, podrà establir una regulació exhaustiva o de detall, que buidi les competències que l’Estatut reconeix a la Generalitat de Catalunya en matèria de règim local català. Des del món local instem al Govern a preservar el model català de l’Estatut de Catalunya i de l’Autonomia Local.

Per tot això, demanem que el ple de l’Ajuntament de Calafell

ACORDI:

1.-Rebutjar rotundament la reforma proposada pel Govern del PP perquè comporta un retrocés de bona part dels serveis que presta l’administració local i perquè les mesures que es proposen no suposen un estalvi real per als municipis.

2.-Rebutjar l’augment de l’IVA que contribuirà a generar nous desajustos econòmics als ajuntaments en els seus pressupostos, generant un dèficit no previst.

3.-Rebutjar que els cossos nacionals de funcionaris prenguin decisions que afectin el conjunt de la ciutadania perquè no són representants escollits per sufragi universal i, per tant, no han de donar comptes de les seves actuacions ni poden ser avaluades per part de la ciutadania.

4.-Reclamar al govern espanyol que iniciï un procés de diàleg per arribar al màxim consens social i polític en l’aplicació de les reformes i que en cap cas aquestes suposin un retrocés democràtic, la recentralització o la pèrdua dels drets socials adquirits en les últimes dècades.

5.- Expressar la nostra extrema preocupació per la futura "Ley de sostenibilidad del sistema de pensiones".

6.- Mostrar el nostre total rebuig a la reducció de la prestació d’atur que posa en perill la cohesió dels nostres municipis. Els ajuntaments som la primera porta a la que truquen els ciutadans i la reducció d’aquesta cobertura farà que haguem de dedicar molts més recursos a atendre’ls per evitar la seva exclusió social.

7.-Posar en valor i expressar públicament el nostre reconeixement a la tasca dels electes locals dels pobles i ciutats de Catalunya, que es dediquen a la millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i al progrés dels seus municipis.

8.-Demanar al Govern català que faci costat als municipis, pobles i viles de Catalunya, que anem de la mà en la defensa del model català territorial i competencial tal i com preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

9.-Traslladar aquests acords al conjunt de les entitats i ens municipalistes i al Govern català per instar al Govern de l’Estat a que anul·li les diferents mesures aprovades relacionades amb el món local i incloses dins l’anunciada Llei de “Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local”.  


Proposta que es trasllada pel seu anàlisi i discussió al proper Ple de l’Ajuntament de Calafell.Calafell, a 24 de JULIOL del 2012
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

3 comentaris:

 1. Al hilo del tema, he encontrado un resumen de las "hazañas" del gobierno del PP en tan solo seis meses, a las que deben añadirse las que se dicen arriba.

  -.Recorte de 7.000 millones de euros en Sanidad.
  -.Recorte de 3.000 millones de euros en Educación.
  -.Brutal reforma laboral: abaratamiento del despido.
  -.REPAGO sanitario.
  -.Eliminación de ayudas a la dependencia.
  -.Fin de tratamientos y servicios no considerados de urgencia.
  -.Supresión o reducción descomunal de las pruebas a enfermos crónicos.
  -.Eliminación del sistema sanitario universal público a los mayores de 25 años que no puedan demostrar no tener recursos y a los inmigrantes que estén en situación irregular.
  -.Cierre de hospitales públicos, privatización de otros y externalización de servicios sanitarios.
  -.Limitación o eliminación de becas escolares.
  -.Subida de las tasas universitarias.
  -.Aumento del número de alumnos por clase.
  -.Despido de miles de profesores.
  -.Bajadas indiscriminadas de sueldos.
  -.Congelación salarial.
  -.Eliminación de jornadas de descanso que, por acumulación, excedan 2 días hábiles consecutivos.
  -.Reforma del código penal para calificar de "delito de integración en organización criminal" la convocatoria de concentraciones o el envío de informaciones que alteren gravemente el orden público a través Internet, o la resistencia pasiva ante la autoridad, o las concentraciones que obstaculicen el acceso a los establecimientos públicos.
  -.Intimidación y toma de represalias contra determinados sectores de la sociedad que participan o han participado en actos pacíficos de denuncia sobre los aspectos negativos de las brutales políticas de recorte puestas en marcha por el gobierno.
  -.Implantación de un Real Decreto que modifica el sistema de elección del presidente de RTVE.
  -.Concesión de indultos por motivaciones políticas (Yak 42).
  -.Bajada de las pensiones (por acumulación de medidas).
  -.Subida de impuestos.
  -.Creación de nuevos impuestos y tasas.
  -.Aumento de las retenciones.
  -.Aumento del precio del combustible.
  -.Aumento del precio del transporte público.
  -.Mantenimiento de la financiación de la Iglesia católica por parte del Estado así como de sus privilegios fiscales (13 millones de euros mensuales son entregados a la Iglesia; 3.000.000.000 millones de euros al año se dejan de ingresar en las arcas estatales por no cobrar el IBI a la Iglesia; se mantiene la casilla en la declaración de la renta para destinar parte de los impuestos a la Iglesia...), en una situación en la que se dice no tener dinero para nada y que es necesario recortar de todo.
  -.Concesión de amnistías fiscales a los grandes defraudadores y evasores fiscales.
  -.Aumento de la cesión de suelo público a empresas privadas.
  -.Incremento de la criminalización y demonización pública de determinados colectivos.
  -.Toma e implantación de decisiones de gran y grave calado sin establecer acuerdos con los agentes sociales.


  Medidas y reformas que como vemos no han concluido y que vistas en conjunto dejan patente que no se trata de medidas aisladas para paliar la crisis, sino que se encaminan a la eliminación del sistema de protección social.

  Un saludo

  J. Navarro

  ResponSuprimeix
 2. Pues parece que la van a aprobar... ¿¡todos!?

  http://www.diaridetarragona.com/069465/altafulla/vota/per/unanimitat/mocio/mesures/adoptades/pel/govern/lestat

  ResponSuprimeix
 3. (interesante)
  Por qué debería ser ilegalizado el Partido Popular según la ley de partidos

  http://kaleidoskopiodegabalaui.blogspot.com.es/2011/05/por-que-deberia-ser-ilegalizado-el.html

  ResponSuprimeix