dimecres, 2 de novembre de 2016

Acord polític per a avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva, a Calafell


En el transcurs de les negociacions de les Ordenances Fiscals (OOFF) de l’Ajuntament de Calafell per a l’exercici 2017, l’equip de govern s’ha compromès a incorporar les següents propostes de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per tal de garantir-ne el seu suport.

Les següents mesures garanteixen únicament el vot favorable de la CUP a la proposta d’OOFF per a l’any 2017. Algunes de les polítiques que s’enumeren tot seguit impliquen actuacions en l’àmbit del pressupost o d’altres figures de gestió. Això no obstant, el compromís d’implementació de les mateixes per part del govern queda vinculada exclusivament al suport a les OOFF del 2017 i és independent del sentit del vot que la CUP pugui expressar en qualsevol altre assumpte, inclosos els pressupostos.


POLÍTIQUES FISCALS EN ELS IMPOSTOS I TAXES
  
1. Impost sobre Béns Immobles (IBI)

- Es modifica el sistema de bonificació de l’impost per a habitatge habitual a famílies nombroses o monoparentals, incorporant criteris de renda de la unitat familiar i de valor cadastral de l’habitatge, així com un suplement de bonificació a les famílies amb un o més membres amb discapacitat.

- S’incorpora una bonificació del 20% de l’impost als béns immobles inclosos en el Catàleg de Béns a Protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.


2. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

- S’incorporen bonificacions als vehicles energèticament eficients d’entre el 20% i el 50% en funció dels nivells d’emissió de CO2.

3. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)


- S’amplien les bonificacions vinculades a l’estalvi i l’eficiència energètica.

- S’incorpora una àmplia bateria de bonificacions destinades a facilitar la rehabilitació d’habitatges i petits comerços.

4. Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

- S’augmenten els coeficients. Aquest impost actualment és d’aplicació a les empreses ubicades al municipi amb una facturació mínima d’un milió d’euros, i bàsicament afecta a grans empreses, multinacionals i entitats bancàries. La modificació va en la línia d’aplicar criteris de progressivitat en la política fiscal de Calafell, fent pagar més a aquells que més tenen.

5. Taxa per a la recollida d’escombraries

- S’incorpora un sistema de tarifació en funció dels nivells de recollida selectiva, amb bonificacions d’entre el 10% i el 20%.

- S’amplia el sistema de tarifació social. S’estableix un sistema unificat i ampliat d’exempcions i de tarifes socials per trams en funció dels ingressos i els membres de la unitat familiar. A l’annex 1 d’aquest document es pot veure un quadre resum comparatiu del canvi de model.

- S’estableix un sistema de divisió tarifaria en funció del tipus d’immoble (habitatge unifamiliar o plurifamiliar) i de la localització de l’immoble, per tal d’adaptar la tarifa al cost efectiu del servei. Actualment existeix una tarifa plana per a tot tipus d’habitatges. Aquest nou model permet una reducció de l’import mitjà de la majoria de rebuts del municipi.

- S’incorpora una nova tarifa per a solars sense edificar. Actualment els solars no tributen aquesta taxa, a pesar que també generen residus.

6. Taxa pel servei de proveïment d’aigua potable

- S’amplia el sistema de tarifació social. S’estableix un sistema ampliat de tarifa social per trams en funció dels ingressos i els membres de la unitat familiar. A l’annex 2 d’aquest document es pot veure un quadre resum comparatiu del canvi de model.

- S’incorpora un sistema de tarifació en funció del consum. S’eliminen els consums mínims, s’estableix una quota de servei i es comença a pagar des del primer litre d’aigua consumit. D’aquesta forma es generen incentius positius a l’estalvi i l’eficiència.


7. Taxa per l’ocupació de la via pública

- Es crea una nova taxa per a caixers automàtics que afrontin a la via pública.POLÍTIQUES FISCALS A DESENVOLUPAR EN ELS PROPERS MESOS

El govern es compromet a aplicar, amb les condicions i terminis especificats en cada apartat, les següents accions:

8. Subvenció a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

- Compromís de dotar amb un import de 80.000 euros la partida de subvencions a l’IBI del pressupost municipal de 2017. Això implicarà un augment de dotació d’aquesta partida de gairebé el 350% respecte l’import consignat en el pressupost del 2016, i d’un 33% respecte l’import consignat en el pressupost del 2015.

- Compromís d’abordar una revisió a fons de les bases d’atorgament d’aquestes subvencions per a l’any 2017 en la línia d’ampliar la població potencialment beneficiaria.

- Atès que en anys anteriors els imports consignats inicialment en el pressupost per a aquest concepte s’han executat només en una proporció molt reduïda, per a l’any 2017 se seguiran els següents criteris:

1.- S’obriran fins a dues convocatòries, segons el nivell d’execució de la partida, una el mes de febrer i una altra el mes de setembre.

2.- Un cop finalitzada la primera convocatòria, i en funció del nivell de sol·licituds rebudes i els imports atorgats, es procedirà, si encara existeix consignació pressupostària al respecte, a revisar novament les bases d’atorgament i obrir una segona convocatòria amb la finalitat d’ampliar la població beneficiària i exhaurir els fons destinats a aquesta política.

- Compromís d’endegar una campanya informativa potent amb la finalitat de donar a conèixer aquestes ajudes a la població.

9. Devolució de la competència d’aprovació de preus públics al Ple

- A principis de mandat el Ple va aprovar la delegació de la competència d’aprovació de preus públics a la Junta de Govern Local. Atès que els preus públics regulen alguns dels serveis bàsics que presta l’ajuntament (escoles bressol, serveis esportius, etc.), es retornaran aquestes competències al Ple.

- La devolució es produirà abans de la finalització de l’any 2016.

10. Escoles Bressol

- Compromís d’aplicar un sistema de tarifació social progressiva per al curs 2017-2018 amb les següents característiques:

1.- Per a la seva aplicació, s’emprarà el model recollit en l’annex 3 d’aquest document.

2.- El preu de la quota bàsica es mantindrà congelat.

3.- La reducció d’ingressos derivada de la rebaixa de preus comptarà amb les següents docations econòmiques de compensació en els pressupostos municipals:

  • Una dotació econòmica de compensació en el pressupost municipal de l’any 2017 de, com a mínim, 25.000 euros.
  • Una dotació econòmica de compensació en el pressupost municipal de l’any 2018 de, com a mínim, 50.000 euros. 
4.- Els trams de renda establerts en el model de l’annex 3 s’ajustaran en funció dels càlculs concrets de la incidència d’aquesta tarifació en la recaptació total i de l’import establert en el punt precedent.

- Actualment, una de les quatre escoles bressol públiques de Calafell (Llar d’Infants El Petit Príncep) es troba tancada per manca d’inscripcions. Si de la rebaixa de preus, en aplicació del punt anterior, se’n derivés un augment del nombre d’inscripcions fins a un volum mínim que fes viable la seva obertura, s’estableix el compromís de posar en funcionament la Llar d’Infants de Calafell Park el curs 2017-2018.

- L’aprovació d’aquests canvis es portarà a aprovació del Ple abans del 31 de març de l’any 2017.

- Qualsevol altra modificació no contemplada en els punts precedents serà objecte de tramitació i votació independent en el Ple.

11. Transport escolar

- Compromís d’aplicar un sistema de tarifació social progressiva amb les següents característiques:

1.- Per a la seva aplicació, s’emprarà el model recollit en l’annex 3 d’aquest document.

2.- El preu de la quota bàsica es mantindrà congelat.

3.- La reducció d’ingressos en els pressupostos municipals derivada de la rebaixa de preus serà de com a mínim:

  • 25.000 euros en el pressupost municipal de l’any 2017. 
  • 50.000 euros en el pressupost municipal de l’any 2018. 
4.- Els trams de renda establerts en el model de l’annex 3 s’ajustaran en funció dels càlculs concrets de la incidència d’aquesta tarifació en la recaptació total i de l’import establert en el punt precedent.

- L’aprovació d’aquests canvis es portarà a aprovació del Ple abans del 31 de març de l’any 2017.

- Qualsevol altra modificació no contemplada en els punts precedents serà objecte de tramitació i votació independent en el Ple.


12. Transport urbà


- Compromís de crear dos nous carnets anuals de tarifa reduïda per als següents col·lectius:

1.- Joves menors de 25 anys.

2.- Persones amb dificultats econòmiques. Tindran dret a obtenir aquest carnet les persones que disposin d’uns ingressos per unitat familiar iguals o inferiors als que queden reclectits en aquesta taula:


Residents
Límit ingressos
Import 2016
1
≤ IRSC*
1,6
    12.748,37 €
2
≤ IRSC
2,4
    19.122,55 €
3
≤ IRSC
3
    23.903,19 €
4 o més
≤ IRSC
3,4
    27.090,28 €
*IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

- Aquest carnet tindrà un import màxim de 12 euros anuals i la seva forma de gestió i tramitació seguirà els mateixos procediments que en el cas del (ja existent) carnet anual per a jubilats i pensionistes.

- La reducció d’ingressos en el pressupost municipal de l’any 2017, derivada de la rebaixa de preus, serà de com a mínim 20.000 euros.

- Per a l’any 2017, i un cop aprovades definitivament aquestes tarifes, es podran començar a tramitar els esmentats carnets amb efectes a partir del segon semestre de l’any i per un import equivalent a la meitat de la tarifa anual. A partir del 2018, el procediment de concessió i/o renovació seguirà els mecanismes habituals.

- L’aprovació d’aquests canvis es portarà a aprovació del Ple abans del 31 de març de l’any 2017.

- Qualsevol altra modificació no contemplada en els punts precedents serà objecte de tramitació i votació independent en el Ple.

13. Transport adaptat

- Compromís de bonificar íntegrament el transport adaptat del municipi. Aquesta política es dotarà amb una partida en el pressupost municipal per a l’any 2017 de, com a mínim, 3.000 euros.

14. Taxa per a la inspecció de pisos buits

- Compromís de crear una nova taxa per a gravar les actuacions derivades de la inspecció i control sobre els habitatges declarats buits o permanentment desocupats.

Amb l’objectiu de focalitzar l’actuació en els grans tenidors d’habitatges buits, la nova taxa contemplarà, com a mínim:

1.- L’exempció de la taxa a les administracions públiques i les seves entitats dependents que tinguin competència en matèria d’habitatge, així com les entitats del tercer sector social de Catalunya de la xarxa d’habitatge d’inserció que regula el Pla per al dret a l’habitatge.

2.- Una bonificació, per raó de capacitat econòmica, de com a mínim el 90%, als subjectes passius que acreditin tenir un patrimoni net inferior als 500.000 euros i béns per valor inferior a 2 milions d’euros.

- Aquesta nova taxa es portarà a aprovació del Ple abans del 31 de març de l’any 2017.

- Qualsevol altra modificació d’aquesta taxa, o de la taxa general a la qual s’incorpori aquest epígraf, no contemplada en els punts precedents, serà objecte de tramitació i votació independent en el Ple.

15. Avaluació i ampliació del model de tarifació social i progressiva

- Els canvis plantejats en diversos punts d’aquest document, orientats a crear en alguns casos, i ampliar en altres, polítiques de tarifació social progressiva, en cap cas són un punt d’arribada, sinó l’inici o aprofundiment de polítiques que han de tenir un major recorregut en el futur. És per aquest motiu que el govern municipal es compromet a obrir, abans del 31 d’agost de l’any 2017, una taula de treball amb tots els grups municipals per tal d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius d’aquestes polítiques i plantejar, si s’escau, millores i noves mesures d’aprofundiment i ampliació.ANNEX 1
SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

Exempcions i bonificacions sobre la quota bàsicaOOFF 2016Conjunt de la població
Residents
Exempció
Límit ingressos
Import 2016
1 o més
1
SMI*
      9.172,80 €
Jubilats o pensionistes
Residents
Exempció
Límit ingressos
Import 2016
1
1
SMI
      9.172,80 €
2 o més
2
SMI
   18.345,60 €
Famílies nombroses o monoparentals
Residents

Reducció 50%


Límit ingressos
Import 2016
4 o més
3
SMI
   27.518,40 €


OOFF 2017Conjunt de la població
Residents
Exempció
Reducció 75%
Reducció 50%
Reducció 25%
Límit ingressos
Import 2016
Límit ingressos
Import 2016
Límit ingressos
Import 2016
Límit ingressos
Import 2016
1
1,2
IRSC**
      9.561,28 €
1,4
IRSC
   11.154,82 €
1,6
IRSC
   12.748,37 €
1,8
IRSC
   14.341,91 €
2
2
IRSC
   15.935,46 €
2,2
IRSC
   17.529,01 €
2,4
IRSC
   19.122,55 €
2,6
IRSC
   20.716,10 €
3
2,6
IRSC
   20.716,10 €
2,8
IRSC
   22.309,64 €
3
IRSC
   23.903,19 €
3,2
IRSC
   25.496,74 €
4 o més
3
IRSC
   23.903,19 €
3,2
IRSC
   25.496,74 €
3,4
IRSC
   27.090,28 €
3,6
IRSC
   28.683,83 €


*SMI: Salari Mínim Interprofessional
**IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de CatalunyaANNEX 2
SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Exempcions i bonificacions sobre la quota bàsica


OOFF 2016

Jubilats o pensionistes


Residents
Reducció 50%


Límit ingressos
Import 2016


1 o més
1
SMI*
      9.172,80 €
OOFF 2017

Conjunt de la població


Residents
Reducció 50%


Límit ingressos
Import 2016


1
1,4
IRSC**
   11.154,82 €


2
2,2
IRSC
   17.529,01 €


3
2,8
IRSC
   22.309,64 €


4 o més
3,2
IRSC
   25.496,74 €

*SMI: Salari Mínim Interprofessional
**IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

ANNEX 3

TARIFACIÓ PROGRESSIVA

S’estableix un règim general de reduccions de la quota per raó de la capacitat econòmica de la unitat familiar de la qual forma part la persona obligada al pagament, sempre que:
·        El subjecte passiu o algun altre membre de la unitat familiar únicament podran disposar a part del domicili habitual (es considerarà com a part de l’habitatge habitual fins a 1 pàrquing i 1 traster), d’un altre immoble amb un valor cadastral per sota de 60.000€.
·        Estiguin empadronats o hagin sol·licitat l’empadronament i que resideixin efectivament a Calafell en el moment de la sol·licitud.
·        Cap dels membres de la unitat familiar tingui deutes pendents amb l’Ajuntament de Calafell o, en cas que algun membre de la unitat familiar en tingui, adopti un compromís de pagament de fraccionament del deute.
Els aspectes concrets per la tramitació de les sol·licituds d’aplicació de la tarifació social s’aprovaran per la Junta de Govern Local donant compte d’aquest acord al Ple.
El percentatge de reducció sobre la quota s’estableix en funció dels ingressos bruts anuals i del nombre de persones que componen la unitat familiar.

Càlcul de la renda per càpita:

Renda per càpita de la unitat familiar
% de reducció de la quota
≤ 60% de l'IRSC**
80%
> 60% de l'IRSC  -  ≤ 80% de l'IRSC
65%
> 80 % de l'IRSC  -  ≤ 100% de l'IRSC
50%
> 100% de l'IRSC  -  ≤ 120% de l'IRSC
35%
> 120% de l'IRSC  -  ≤ 140% de l'IRSC
20%

 (*) Unitat familiar: Grup de convivència per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau.
(**) Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya.

El càlcul dels ingressos anuals de la unitat familiar i/o de la renda per càpita pels cursos posteriors es farà en funció de les variacions de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya fixat anualment en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya o normativa que el modifiqui.
Aquestes reduccions es podran aplicar a tots els membres de la unitat familiar, que així ho sol·licitin, i per tots els preus susceptibles d’aplicar aquesta reducció que estan especificats a l’annex de tarifes de cada servei.
Les sol·licituds de reduccions de la quota que acreditin circumstàncies particulars excepcionals seran objecte de valoració per part dels serveis socials i es resoldran sota informe del mencionat departament.

Cap comentari:

Publica un comentari