diumenge, 12 de gener de 2014

Al·legacions al pressupost 2014


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que en sessió extraordinària del Ple de la Corporació, de data 12 de desembre de 2013, es va acordar l’aprovació Inicial del PRESSUPOST GENERAL per 2014 de l’Ajuntament, Organisme Autònom Municipal Castell de Calafell, Societat Municipal; Plantilla i Relació de llocs de treball de la Corporació.

Que en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP) número 203/13747-TE de data 14 de desembre de 2013 es va exposar al públic, per poder fer reclamacions, el PRESSUPOST GENERAL de l’Ajuntament de Calafell, dels seus Organismes Autònoms i de la Societat Municipal, així com la Plantilla i Relació de llocs de treball de la Corporació, i de l’OAM Castell de Calafell, per l’exercici 2014, aprovat inicialment en sessió plenària del dia 12 de desembre de 2014.

Que aquesta exposició te un termini per admetre reclamacions de quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el BOP.

Tot i que aquest Pressupost confirma, una vegada més, que la gestió efectuada a la legislatura anterior ha facilitat que la crisi actual tingui una repercussió menor a l’Ajuntament de Calafell que en altres Ajuntaments de dimensions similars.

Amb l’aprovació d’aquest pressupost, l’actual Equip de Govern continua mantenint un augment de la pressió fiscal pels ciutadans de Calafell destacant, per exemple, que es manté l’augment de l’impost de l’IBI en un 10%.

També es confirma una vegada més la ineficàcia d’aquest Equip de Govern per contenir la despesa corrent (augmenta un 1,36%).

Tanmateix es confirma aquest Equip de Govern continua sense apostar pels principals motors que podrien aportar un important impuls a la promoció econòmica del nostre municipi, com son el turisme i la cultura.

Aquest Equip de Govern, també ha demostrat la seva manca de capacitat per negociar amb altres Administracions la possibilitat de tirar endavant projectes que son prioritaris per Calafell.

Aquest pressupost condemna el seu capítol d’inversions a la formalització d’una operació de préstec per un import de 1.959.474,21€, el que representa un 44,22% del total d’aquest capítol.

Aquest préstec està condicionat a les possibles disposicions que es facin des del Govern Central que regularan els pressupostos de les Administracions Locals per 2014.  Que aquest préstec està condicionat a l’autorització del Dept. de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, que tutela els pressupostos dels Ajuntaments de la seva circumscripció. Que aquest préstec està condicionat a la concessió per part d’alguna Entitat de Crèdit.

Cas de concertar aquesta operació de crèdit, l’Ajuntament de Calafell veurà incrementat notablement el seu endeutament.

Per tant, com a persona legítimament interessada, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març presenta les següents

RECLAMACIONS /AL·LEGACIONS

AL PRESSUPOST

 1. Degut a que amb l’aprovació d’aquest pressupost, l’Equip de Govern continua demostrant que no aposta pels temes cabdals que son necessaris pel desenvolupament del nostre municipi, com son el Turisme i la Cultura; ja que no s’incrementa l’aportació a l’OAM, es DEMANA que no es redueixi el pressupost de Turisme, mantenint la dotació com a mínim igual que per 2013.
 1. Es conegut que l’execució del projecte del nou Passeig Marítim es un dels projectes mes importants pel nucli de la Platja, pel que es DEMANA que es reestructuri el Cap. VI d’Inversions i que el finançament d’aquest projecte sigui amb APORTACIÓ MUNICIPAL. Cas de no poder formalitzar l’operació de préstec esmentada, aquest projecte es podria continuar tirant endavant.
 1. Es conegut que el pas Soterrat, que facilitarà la circulació de vianants per sota les vies del tren entre el terme de Cunit i l’estació de Segur, es un tema cabdal per aquest nucli, pel que es DEMANA que es reestructuri el Cap. VI d’Inversions i que el finançament d’aquest projecte sigui amb a APORTACIÓ MUNICIPAL. Cas de no poder formalitzar l’operació de préstec esmentada, aquest projecte es podria continuar tirant endavant.
 1. Que en Cap. VI d’inversions figuren pagaments d’expropiacions que l’ajuntament té l’obligació de pagar per sentència judicial. Si no ens concedeixen el crèdit serà impossible fer-hi front i s’hauran de pagar amb interessos. Per aquest motiu, demanem que es posin aquests pagaments com a part del finançament propi del capítol VI i no com a crèdit.
A LA PANTILLA i RELACIÓ LLOCS TREBALL 2012

 1. Al darrer Ple es va anunciar que el nostre Cap de Policia titular, es torna a incorporar a la seva plaça. Aquesta mesura implica la finalització de la C.S. de la persona que actualment està realitzant aquesta tasca. Es DEMANA es doni per finalitzada aquesta comissió de serveis per tal d’optimitzar costos innecessaris  del Cap. I.
Pel que,

SOL·LICITA

Que les presents reclamacions / al·legacions es donin per presentades en temps i forma, i es prenguin en consideració pel seu debat i discussió abans de l’aprovació definitiva del Pressupost 2014.

Calafell, 4 de gener de 2014


IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

2 comentaris:

 1. La capacidad del grupo de gobierno municipal ya ha quedado al descubierto en muchas ocasiones, no tan solo no saben hacer un proyecto, sino que ahora pretender endeudar las arcas municipales para tratar de enmendar su nefasta gestión.
  Por otra parte, cuando d
  e forma temporal se cubrió la plaza de jefe de policía y si en este momento ha regresado el titular de la plaza, parece lógico que la persona que ocupaba el puesto regrese a la suya, otra cosa dejaría en entredicho, presuntamente claro, la pulcritud de la selección.

  ResponSuprimeix
 2. ¿Y lo de las expropiaciones? Si no conceden los bancos ese crédito, ¿cómo pagarán? ¿Nos subirán el IBI otra vez? ¿O quedará el bulto para el próximo gobierno?

  ResponSuprimeix