dimarts, 28 de gener de 2014

MOCIÓ CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS


En Ramon Ferré Solé, amb D.N.I 77785766-L, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.

La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de persones.Tanmateix,  es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.

Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la cambra,  així com de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.

El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PPens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.

La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.

És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones, que representen el 50% de la població.Aquesta nova proposta de  llei, que afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret al’avortament augmentarà el nombre d’avortaments,  es practicaran en pitjors condicions de salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es tracta d’una nova política regressiva del Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets.

Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa nostra.

Per tot això proposem que el Ple de l’AJUNTAMENT DE CALAFELL

ACORDI:

Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexuali reproductiva.

Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.

Calafell, a 21 de gener de 2014


IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

1 comentari:

  1. Todas las dan a derechas, será por eso que no hay manera de obtener nada bueno de esta gente del gobierno central, hasta
    Gallardon que en algún momento se las daba de progresista presenta ahora un proyecto de ley de lo más retrógrado.
    Un dislate mas en el desmantelamiento del estado social que no puede quedarse sin respuesta y merece la repulsa mas contundente.

    Un saludo

    ResponSuprimeix