dissabte, 12 de gener de 2013

Al·legacions al Pressupost 2013


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que en sessió extraordinària del Ple de la Corporació, de data 18 de desembre de 2012, s’ha acordat l’aprovació Inicial del PRESSUPOST GENERAL per 2013 de l’Ajuntament, Organisme Autònom i Societat Municipal; Plantilla i Relació de llocs de treball de la Corporació, i OAM Castell de Calafell. També, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP) número 292 de data 20/12/2012, es va publicar la APROVACIÓ INICIAL del Pressupost General 2013 de l’Ajuntament, OAM Castell de Calafell, Patronat de Turisme i Societat Municipal; Plantilla i Relació de llocs de treball de la Corporació, i OAM Castell de Calafell, amb número d’inserció 2012-13849-TE. Aquest acord te un termini d’exposició i admissió de reclamacions de quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el BOP.

Amb l’aprovació d’aquest pressupost, l’Equip de Govern està aplicant als ciutadans de Calafell un augment de la pressió fiscal; Podem destacar per exemple que es manté l’augment de l’impost de l’IBI en un 10%, s’apuja l’aigua gairebé un 3%, s’apuja el clavegueram més del 13%, i s’apugen bona part de les d’Ordenances Fiscals un 2,7%, el que suposa que els Calafellencs hauran de suportar un increment a la seva càrrega tributaria per aquest exercici 2013.


Les èpoques que estem vivint sembla que recomanin reduir la despesa pública en general, i aquest pressupost observa un increment de més d’1,4M€ , el que suposa gairebé un 4% respecte al de 2012.

Aquest pressupost no compleix amb el que s’explica a la memòria d’alcaldia ja que, tot i observar aquest increment, es retallen indiscriminadament els drets socials dels nostres ciutadans mantenint en gran mesura una bona part de despeses generals sense aplicar cap optimització de les mateixes.

La cultura, l’oci i l’esport actuen transversalment dintre de les ofertes turístiques i comercials dels municipis; i en aquet P2013 aquestes partides observen, disminucions respecte altres exercicis. Aquests són programes que haurien de contemplar pressupostàriament una acció decidida per poder donar l’impuls que tant necessita el nostre municipi per reactivar la seva economia.

Per tant, com a persona legítimament interessada, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març presenta les següents

RECLAMACIONS /AL·LEGACIONS

AL PRESSUPOST


 1. El nostre Grup Municipal creu que Calafell sempre ha estat considerat principalment un municipi comercial i turístic. Vist el que ha passat amb el sector de la construcció i promoció immobiliària, aquest pressupost per 2013 s’oblida una altra vegada dels que haurien de ser els nostres motors principals (el turisme i el comerç) observant una rebaixa important en la consignació de l’’aportació municipal al Patronat de Turisme, baixant-la un 4% respecte 2012 i un 20% respecte 2011. Per tant, demanem que es mantingui com a mínim la consignació del P-2012 de 376.810€.

No podem oblidar que som un municipi turístic que té com a principal activitat és el turisme i on s’haurien de destinar grans recursos, per a innovar, per a ser diferents i no presentar any rere any el mateix programa d’activitats de dinamització, tal i com vé essent habitual en els dos darrers anys. Des del nostre grup municipal volem demostrar la nostra disposició a col·laborar i a aportar idees per a recuperar la imatge turística de Calafell, per exemple fomentar i incentivar l’obertura dels establiments turístics tot l’any, per exemple els hotels, amb el compromís de renovar el programa d’activitats proposades per a desestacionalitzar el nostre municipi. Rebaixar l’assignació prevista per a comerç un 5% és del tot imprudent ja que hauria d’augmentar per a intentar millorar aquesta activitat, com insistir en la importància de la formació especifica per al sector, realitzar campanyes atractives i modernes destinant recursos per a sorteigs atractius o, per exemple, a períodes puntuals com les compres nadalenques.

La partida total del patronat de turisme, gestionada pel Partit Popular es veu disminuïda en un 9%, mentre que, incoherentment, la partida de promoció de la ciutat, depenent d’alcaldia, es veu augmentada en un 60%, entenem que per a promocionar la figura del alcalde i no per a ajudar al municipi a atraure majors ingressos i riquesa. De la mateixa manera, la partida de publicacions de l’equip de govern exerceix una forta pujada passant de 24.700€ a 40.000€ (62%). Proposem que es redueixi aquesta partida i els diners restants vagin a iniciatives de benestar social i promoció turística i econòmica de la ciutat.

 1. Proposem que es prevegi l’ampliació del servei d’atenció a les platges, ja que la passada temporada es va tancar tal servei a mitjans del mes de setembre i l’alcalde es va comprometre a allargar-lo, en un ple.

 1. El nostre Grup Municipal té clar que la cultura, a part dels beneficis que aporta al nostre desenvolupament com a persones, és un dels actius principals de promoció econòmica pels municipis, i Calafell és un municipi que contempla cultura des del neolític fins a els nostres temps, i aquest pressupost contempla una retallada em moltes dels programes relacionats amb la cultura. Proposem incrementar la dotació a l’OAM fins 250.000€, tal com reflectia el P2011.

El P-2013 de la OAM és massa optimista ja que el taquillatge de la ciutadella, castell i casa Barral puja a 79.994€ de recaptació que no és creïble ja que es tracta d’una previsió poc realista per la situació econòmica de crisi actual i les retallades en educació des de la Generalitat. Es demostra la poca sensibilitat mantenint exactament al detall el mateix pressupost d’ingressos que el 2012 i no fent-se càrrec dels possibles canvis.

 1. El nostre Grup Municipal està convençut que l’activitat física i l’esport en els darrers anys, s’ha convertit en un important motor econòmic i de desenvolupament territorial. Així, cada vegada són més els municipis que aposten per l’esport per generar riquesa, bé sigui pel seu impacte econòmic com per la seva dinamització social que genera, així com també pel gran potencial de promoció que representa per al municipi. Fomentà la pràctica esportiva des de la vessant de salut aporta innumerables beneficis pel conjunt de la població, actuant com eines de prevenció d’un gran nombre de patologies derivades de la inactivitat i al sedentarisme. D’altra banda l’esport inclòs dins de la promoció econòmica  d’un municipi, pot esdevenir una important font d’ingressos i contribuir a la dinamització econòmica i desenvolupament del municipi de manera important. L’esport, a part dels beneficis que proporciona a la salut, també és un dels canals més importants pel que es pot difondre i ampliar la nostra oferta cultural i turística, i en aquest pressupost els programes de Foment de l’Esport es veuen disminuïts en més d’un 4%. Amb aquesta acció tornem a veure que, de nou, una partida gestionada pel PP es veu disminuïda. Proposem dotar aquestes partides en 155.000€.

 1. El nostre Grup Municipal és conscient que la situació actual de crisi que pateix la societat fa que moltes famílies i ciutadans necessitin més que mai el suport dels Serveis Socials municipals. Com ja hem exposat altres vegades, tenim clar que l’Ajuntament és l’administració més propera als ciutadans, que no pot restar insensible davant d’aquest fet i que ha de donar resposta a les necessitats mínimes i bàsiques dels seus veïns. Per tant, les polítiques socials del municipi s’han d’encaminar a donar resposta a les necessitats socials cada vegada més urgents, i que en molts casos ja comencen a tenir la consideració de pobresa. En el pressupost que presenta l’equip de govern per l’any 2013 les partides destinades a l’atenció a les persones, no contemplen les necessitats actuals dels nostres ciutadans, i les partides d’acció social pateixen una disminució global important respecte exercicis anteriors.  Proposem recuperar la dotació pressupostària que tenien aquestes partides l’any 2011 en 153.836€, destacant les d’ajuts d’urgència individuals i similars.

No té sentit que el global del pressupost 2013 hagi augmentat un 4% i la partida més important d’atenció a les persones més necessitades es vegi rebaixada en una quantitat important.

 1. Degut, segurament, a la situació social en que ens trobem, entre els nostres ciutadans ha augmentat la sensació d’inseguretat tant a la via pública com als seus propis domicilis. Aquest pressupost observa una rebaixa del 33% en la dotació dels programes de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, amb les que no estem d’acord. Per tant, demanem que es dotin els programes de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, com a mínim amb 155.000€.

7.      Tal com ja vam demanar l’any passat, i en relació amb la Seguretat Ciutadana, creiem del tot necessari apostar d’una vegada per totes per la construcció d’un pas de vianants soterrat a la via del ferrocarril, al tram del carrer baixador que va des de el carrer Duero a l’estació del tren al nucli de Segur. A la darrera Legislatura, l’equip de govern anterior ja va fer gestions tant per que es col·loqués la tanca de protecció, a tot el tram de via que passa pel nostre municipi, com per poder construir amb urgència un pas soterrat, per vianants, prop del carrer Pisuerga. Han tancat els passos ja existents però en el present pressupost no es dota una partida destinada a poder realitzar l’execució del pas, projecte del qual ja estava encarregat per l’anterior equip de govern. Degut a que les negociacions amb ADIF han resultat sempre infructuoses i no fan més que demorar la construcció d’aquest pas, demanem que s’habiliti la partida esmentada i es duguin a terme totes les negociacions necessàries amb ADIF per aconseguir realitzar aquest projecte des del propi Ajuntament.

 1. El Grup Municipal Socialista manté la reivindicació de no rebaixar la consignació de la partida d’urbanitzacions vers el pressupost 2011, ja que el manteniment d’algunes de les instal·lacions i d’alguns carrers no el poden realitzar els ens de conservació, ja que estan en procés de dissolució.

 1. Que durant 2012 no hem observat una gestió decidida en negociar amb els concessionaris de serveis municipals la revisió a la baixa dels contractes vigents que hagi permès un estalvi considerable en la despesa general i ordinària. Proposem que les partides corresponents al cost dels serveis que observin un augment respecte a 2012 es vegin reduïdes en un 5% per compensar l’efecte de l’augment dels ingressos corrents. Això ha de ser possible fruit de la millora de la negociació amb aquests proveïdors de serveis.

 1. El nostre Grup Municipal continua creient que el teixit social és una de les principals riqueses del nostre municipi, pel que s’hauria de mantenir el nivell consignatari per la promoció Cultural i Educativa i també per l’atorgament de subvencions per les Entitats Cíviques i no rebaixar-lo com es fa en aquest pressupost. S’observa una disminució de més d’un 50% en la partida del contracte de concessió del servei de llars d’infants, cosa que sembla aparentment incomprensible ja que només s’ha tancat una llar. Proposem que es doti de forma correcta.

 1. Destinar alguna partida a gestionar l’arxiu municipal degut a la necessitat i importància de mantenir i organitzar els documents creats i generats durant el dia a dia. S’ha disminuït un 12% la partida i proposem que es mantingui respecte anterior pressupost 2012.

A LA PANTILLA i RELACIÓ LLOCS TREBALL 2012

 1. Al pressupost anterior ja els vam recomanar de crear una partida per poder dur a terme el desenvolupament del treball iniciat a la Legislatura anterior respecte a la Valoració de Llocs de Treball (VLLT/VPT) per obtenir una millor ordenació i estructuració del Cap. I de personal. En aquest pressupost es presenta una nova estructura organitzativa totalment subjectiva d’aquest Equip de Govern i especialment de la seva Regidora de personal, pel que creiem que la nostra proposta és més objectiva i per tant ens mantenim en la necessitat de tornar a efectuar-la.

 1. Que amb la proposta d’estructura organitzativa es reflecteixen trasllats de persones que comporten noves tasques, quan molts dels llocs de treball estan ocupats per personal que va ser contractat de forma interina i especialment per una tasca concreta. Per tant, aquest fet pot ocasionar l’incompliment de les noves normatives en quant a contractació de personal a les AAPP. Pel que demanem es sol·liciti un informe tècnic-especialitzat extern que reafirmi la justificació i legalitat de la nova estructura organitzativa presentada.

 1. Creiem que a la plaça de nova creació, de Responsable de Mobilitat Ciutadana se li assignen unes tasques que actualment poden estar cobertes pel personal de l’Àrea, i tanmateix per la Policia Local.  Degut a aquest fet i el cost que representa aquesta creació, proposem no es creï aquesta nova plaça.

 1. Que l’actual Cap de la Policia Local de la nostra Plantilla, ha tornat de Comissió de Serveis que tenia demanada, i com a conseqüència hauria d’ocupar el seu lloc. Aquest fet comporta la baixa de la persona que fins ara ocupava aquest lloc, tenint en compte que una de les condicions amb les la va ocupar en C.S. era la tornada del titular, i aquest fet no s’ha produït, pel que demanem es doni per finalitzada la C.S. de la persona que ocupava la plaça de Cap de Policia fins a la tornada del titular-. Plaça que ja s’ocupa i que s’ha fet el nomenament a una persona per ocupar-la sense estar aprovada definitivament.

SOL·LICITA

Que les presents reclamacions / al·legacions es donin per presentades en temps i forma , i es prenguin en consideració abans de ser aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.Calafell, 9 de gener de 2013

IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari