dimarts, 29 de gener de 2013

Moció per aturar els desnonaments a Calafell

 

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Calafell ha presentat una moció per solidaritzar-se amb els veïns que pateixen els desnonaments bancaris al nostre municipi i per a donar suport a l'Associació d'Afectats per la Hipoteca (APH). No hi ha dubte que el fenomen dels desnonaments no passa desapercebut, tampoc, a Calafell. Molts veïns es veuen immersos en processos d'aquesta mena i han de deixar de viure a la seva casa. L'atur, la crisi i la reducció d'ingressos en les famílies porta a aquestes conseqüències. Per això, volem manifestar que estem d'acord amb la moció que ens planteja l'APH i volem que sigui el punt de partida per a més propostes i accions que es puguin fer des del nostre ajuntament.


MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER SOLIDARITZAR-SE AMB LES FAMÍLIES AFECTADES PELS DENONAMENTS AL NOSTRE MUNICIPI.

En Ramon Ferré Solé, portaveu del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Calafell, en representació d’aquest grup,

EXPOSA:

Atès que al conjunt de l’Estat es van registrar 517 desnonaments al dia durant el primer trimestre del 2012, el 40% dels quals als Països Catalans, i les xifres de cada any demostren que la situació lluny d’aturar-se, va en augment (any 2010, 150 diaris, any 2011, 260 i any 2012 516 desallotjaments diaris).

Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no solament és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes que ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules “terra”, swaps o assegurances laborals entre d’altres.

Atès que considerem inadmissible i talment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis actuals.

Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments i consells comarcals en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a recerca d’ajuda.

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la Constitució Espanyola. Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió)

Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’Estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4 – que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat- i l’Observació General número 7- que defineix els desnonaments forçosos com una de las principals vulneracions del dret a l’habitatge.

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal i comarcal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments i consells es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajut de les persones i famílies empobrides.Considerant que la situació d’aquestes famílies es esdevinguda per la pèrdua dels seus llocs de treball i que la situació del món laboral no millorarà ni a curts ni a mig termini ja que son més dels 8 milions de llocs de treball destruïts a recuperar, 5.700.000 desempleats que consten a les llistes més els 3 milions de places ocupades en cursos de formació per desempleats que no consten a les llistes.

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Calafell els següents

ACORDS:

- Manifestar el rebuig als desallotjaments/desnonaments i la solidaritat amb les famílies afectades i declarar Calafell vila activa en la prevenció dels desallotjaments i en l’atenció després de la realització d’aquest.

- Demanar a Ofideute, afegir al conveni subscrit que les línies a treballar en la mediació en els casos de possibilitats de continuació de pagaments reduïts siguin: les carències en l’amortització i/o una quita sobre el total del deute. I en els casos d’impossibilitat de pagament les línies a treballar siguin la dació o condonació amb el lloguer social per 5 anys com a mínim i/o opció a recompra del propi habitatge.

- Citació conjunta amb el Consell Comarcal als directors de les entitats que treballen al municipi per a que posin a disposició de forma urgent a través dels seus superiors, part dels milers de vivendes tancades i que amb un lloguer adequat als ingressos o subvencionat per a les famílies sense ingressos per a un temps no menor de 5 anys i amb revisions en casos, siguin destinades exclusivament als casos de les famílies desallotjades / desnonandes que no han arribat a cap acord amb l’entitat i que per tant, han fet que aquestes famílies passin a l’exclusió social i ha ocupar les llistes d’espera dels ja saturats serveis socials (municipals) que no disposen de vivendes socials disponibles per a atendre aquestes famílies. Hem d’evitar la imatge dels pisos “patera” contra la que tan hem lluitat.

- Instar a l’oficina de la Generalitat d’Ofideute que inclogui les línies d’actuació que inclou aquesta moció i que les prengui com apropies tan en convenis amb altres entitats com al seu normal funcionament.

- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a Ofideute, al Consell Comarcal del Baix Penedès, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipals i a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya


Proposta que es trasllada al Ple de l’Ajuntament de Calafell per a la seva aprovació.

Calafell, 29 de gener de 2013.
A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari