diumenge, 9 d’abril de 2017

Resum de l'Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals

Resultado de imagen de tinença d'animals
El 26 de febrer de 2009, l’ajuntament de Calafell va aprovar la modificació de l’ordenança sobre la tinença d’animals de companyia al municipi de Calafell. Vuit anys després de la modificació de l’ordenança es procedeix a  adequar-la  a l’evolució del context social i al marc normatiu i adaptar-la a la declaració “Calafell Ciutat amiga dels animals “ recentment aprovada pel ple de l’ajuntament.

L’esperit que guia aquesta  ordenança és complementar els drets dels animals amb el deures dels seus propietaris tant en relació amb els animals com amb el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. És per això que és responsabilitat de les persones posseïdores d’un animal mantenir-lo d’acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin molestar la resta de la ciutadania.

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la protecció, la tinença, comerç i recollida d’animals de Calafell. I, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics que es troben de manera temporal o permanent a Calafell, amb independència  del lloc de registre de l’animal.

Les finalitats d’aquesta ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals,garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d’animals , fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals , així com la pedagogia sobre el respecte als animals i la importància de l’adopció i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones.

La nova Ordenança té 4 grans blocs:

Intervenció administrativa de la tinença i venda d’animals

L’Ajuntament exerceix les funcions d’intervenció administrativa de la tinença i venda d’animals, sens perjudici de les competències de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions sobre les matèries esmentades, en tot tipus d’establiments i animals salvatges en captivitat.

Règim jurídic de la tinença d’animals

L’ordenança estableix tot tipus de prohibicions per a protegir els animals de les males pràctiques que puguin perjudicar-los i les responsabilitats de les persones posseïdores i propietàries d’animals.

S’estableixen unes normes per a la protecció de la salut pública i de la tranquil·litat i la seguretat de les persones:

a) És prohibida l’entrada d’animals domèstics a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments, piscines publiques, a les àrees de joc infantil, als centres d’assistència sanitària i a les platges des de la Setmana Santa (inclosa) fins al mes d’octubre. És prohibida la circulació o l’estada d’animals domèstics a les platges, llevat dels mesos de novembre a Setmana Santa. En el període autoritzat es senyalitzarà un espai de platja perquè els gossos puguin anar sense lligar . Les persones posseïdores han de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les persones i a altres animals que comparteixin l’espai. Resten fora d’aquesta prohibició els gossos d’assistència.

b)  L’entrada d’animals domèstics als establiments de concurrència pública recreatius, resta condicionat al marge de discrecionalitat de cada establiment. Però sí que d’acord amb el Reglament CE 852/2004, Annex II, Cap. IX, art.4. que considera que els animals domèstics  no poden accedir a llocs on es manipula i /o emmagatzema el menjar (cuina, rebost) cal respectar aquesta restricció. Al menjador  podran entrar si el  propietari de l’establiment autoritza l’entrada i permanència dels animals domèstics. Si és aquest el cas, s’haurà d’exigir la correcta identificació de l’animal i que vagin fermats amb una corretja o cadena, llevat que es disposi d’un espai tancat i específic per a ells. No obstant això, els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar fermats amb corretja o cadena i dur el morrió col·locat. L’establiment s’identifcarà amb un rètol/ pictograma que indiqui que la presència d’animals domèstics està autoritzada.

c) Les persones propietàries dels animals domèstics han de tenir especial cura que no pertorbin la vida dels veïns amb crits, cants, sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a les terrasses, passadissos, escales o patis, en especial des de les 21.00 hores fins a les 8.00 hores.

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligats a identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i a proveir-se d’una cartilla sanitària oficial, de manera prèvia a la seva inscripció en el Registre Censal Municipal.

La inscripció al Registre Censal Municipal s'ha de completar amb el lliurament a la persona propietària o posseïdora d’una placa amb el distintiu censal municipal, la qual s’haurà de col·locar a l’animal de forma visible i permanent. L’expedició d’aquestes plaques merita la taxa corresponent.

També es defineixen les condicions de recollida de l’ajuntament dels animals abandonats i les espècies potencialment perilloses, 14 concretament, inclòs el Presa Canari. En aquest cas, s’estableixen les condicions que han de complir els seus propietaris, entre les que destaca la contractació d’una assegurança que cobreixi 150.000 euros, en cas de danys a persones i a altres animals.

Es determinen les condicions dels espais reservats als animals de companyia i el trasllat d’animals domèstics en transport públic. Es regulen també les colònies de gats i l’alimentació dels animals en els espais públics.

Règim jurídic de la venda d’animals

Es regulen les condicions dels establiments habilitats per a la venda, cura i protecció dels animals.

Disciplina de la protecció, la tinença i la venda d’animals

Regula les infraccions administratives i les sancions.

Cap comentari:

Publica un comentari