dijous, 6 d’abril de 2017

Resum del Reglament de Participació Ciutadana


L’objecte d’aquest Reglament és la regulació normativa d’allò que té relació amb les formes, els mitjans i els procediments d’informació i de participació de les persones i de les entitats en la gestió municipal, de conformitat amb la legislació vigent sobre règim local.

El Reglament s’articula en 5 grans blocs:

El dret a la informació a la ciutadania

L’Ajuntament de Calafell garanteix a qualsevol persona, física o jurídica, el seu dret a la informació sobre activitats i la gestió de les competències i els serveis municipals, així com les disposicions administratives corresponents.

Els ciutadans podran accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d’informació pública que estableixi el Consistori.

Les sol·licituds d’informació es presentaran al registre de l’Ajuntament i dirigides a l’Alcalde/essa. La resposta s’haurà de donar en el termini màxim de trenta dies, i haurà de passar també pel registre.

Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a ser rebuts pels regidors i les regidores municipals, i pel personal tècnic de la Corporació. Aquest dret s’haurà de fer efectiu com a màxim en trenta dies.

L’Ajuntament té el deure de facilitar l’accés a la informació respecte la situació de la ciutat i respecte les actuacions, programes i serveis que desenvolupa el Consistori, així com d’altra informació d’interès general per als ciutadans.

Per garantir aquestes funcions, l’Ajuntament disposarà d’un espai virtual, dins del lloc web municipal, dedicat específicament a aquestes qüestions. Es garantirà que els equipaments públics municipals de caire cívic disposin de mitjans informàtics connectats a la xarxa i oberts a la ciutadania.

L’Ajuntament de Calafell garanteix, en els seus mitjans de divulgació, l’expressió de l’opinió dels Grups Polítics Municipals representats en la Corporació, i la de les entitats i associacions ciutadanes més rellevants, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, l’accés a la informació rellevant de la gestió municipal, així com aquella que es deriva dels acords adoptats i de les condicions i procediments relatius a la prestació de serveis o actuacions municipals.

L’Ajuntament de Calafell, per tal de tenir paràmetres objectius, ha de fer enquestes de qualitat a les persones usuàries dels serveis municipals, a fi de conèixer les seves valoracions i propostes sobre el servei concret que han rebut, i millorar-los d’acord amb les propostes i fer les campanyes de sensibilització necessàries. Els resultats dels sondejos i enquestes, així com la seva fitxa tècnica, es faran públics, a través dels mitjans i instruments de comunicació referits en aquest Reglament.

El dret a la Participació

Tots els ciutadans i les ciutadanes poden dirigir-se a qualsevol regidor, regidora o òrgan municipal per demanar informació i aclariments d’actuacions municipals. L’Ajuntament donarà resposta al o la peticionària en un termini màxim de 30 dies, i informarà de les mesures que s’han pres a l’efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.

Es regula el dret a proposta, que podran ser debatudes en les comissions informatives.

També es regula la iniciativa veïnal, amb 500 veïns majors de 16 anys o el 5% dels veïns del barri majors de 16 anys. També poden presentar iniciatives veïnals aquelles entitats amb més de 100 socis al corrent de pagament i que les quotes suposin més d’un 10% dels seus ingressos. Les iniciatives es debatran al ple i es votaran, un cop complert el tràmit d’informació pública i els informes tècnics previs.

Finalment, es regula el referèndum i la consulta ciutadana, per a veïns censats i majors de 18 anys. Se n’exceptuen, d’acord amb el que disposa la Llei, aquelles que fan referència a la hisenda local. No poden fer-se més de cinc consultes o referèndums en un any, ni es podrà reiterar una mateixa consulta fins dos anys després de la seva celebració. La consulta veïnal consistirà en una o diverses preguntes tancades, el redactat de les quals serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

L’audiència pública és un acte de lliure concurrència, que es fa amb l’objecte que les entitats i els ciutadans i les ciutadanes puguin rebre oralment de l’equip de govern informació de certes actuacions político-administratives o puguin formular verbalment els seus suggeriments o propostes. Poden demanar-les: 200 veïns majors de 16 anys, un 5% dels veïns d’un barri, les entitats amb més de 100 socis al corrent de pagament o una cinquena part dels regidors. Hi ha un màxim de 5 sessions a l’any.

La Participació de les Entitats Ciutadanes

Es regulen els drets i deures de les Entitats Ciutadanes, no polítiques.

L’ajuntament es compromet a fomentar l’associacionisme i a ajudar les entitats, amb la creació d’una oficina per a promoure el creixement del moviment associatiu i el millor funcionament de les entitats.

De forma puntual, a l'únic efecte de rebre informació detallada i manifestar l'opinió, per aquest reglament es garanteix el dret d'assistir a les comissions informatives, als consells i a les reunions dels organismes autònoms municipals, a les persones representants d'aquelles associacions degudament inscrites al Registre d'Entitats que acreditin ser part interessada d'un expedient concret i així ho manifestin i ho sol·licitin per escrit. El mateix dret s'entén quan l'òrgan municipal en qüestió debati una proposta presentada per una entitat ciutadana.

El Reglament incorpora la regulació del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, assumint el reglament que hi havia al respecte. Les entitats inscrites tenen l’obligació de presentar, durant el primer trimestre de cada exercici, una memòria anual de les seves activitats, el programa de treball, els pressupostos i l’estat de comptes.


Els Consells Municipals de Participació

Els Consells municipals de Participació seran creats en funció de les necessitats participatives de cada una de les regidories del Consistori o àmbits d’actuació.

Els consells poden tenir un àmbit d’actuació sectorial o territorial, i en el cas dels sectorials ésser permanents o temporals. Els consells d’àmbit territorial portaran el nom de Consell de Barri amb el nom del territori a què faci referència; i els sectorials, el nom de Consell Municipal amb la denominació de cada sector d’activitat a què faci referència l’objecte social de les entitats.

Estaran formats per l’alcalde i un representant dels grups polítics que van concórrer a les darreres eleccions, assolint més d’un 3% dels vots, hagin aconseguit representació, o no, en el Consistori. També hi haurà un representant de cadascuna de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives del municipi, així com tres ciutadans escollits a l’atzar, entre aquells que estiguin interessats en formar part del consell. En els Consells de Barri, hi haurà un ciutadà per cada 500 habitants, escollit a l’atzar, amb un màxim de 6 i un mínim de 2.

Els Consells Municipals podran vetllar i fer seguiment pel compliment del Programa d’Actuació Municipal i fer el seguiment de l’execució i liquidació del Pressupost Municipal, i la proposta de modificació d’ordenances, taxes i preus públics en l’àmbit de treball objecte del consell, entre d’altres funcions.

Aquests Consells municipals de Participació tenen un caràcter consultiu i no vinculant, però el Govern municipal es compromet a estudiar-ne les propostes, valorar-les i, en el cas que no siguin acceptades justificar-ne el motiu i donar-ne compte en el si dels consells i en el Ple Municipal. Per tal de poder tenir en compte aquestes propostes els consells podran emetre posicionaments a través de l’acta de la sessió en la qual s’ha tractat el tema específic, o mitjançant resolucions específiques, perquè en quedi constància a l’expedient pertinent.

Es crea també el Consell Ciutadà. És el màxim òrgan de consulta i de participació per a prendre decisions consensuades. Les propostes dels Consells Municipals i dels Consells de Barri hauran de ser aprovades pel Consell Ciutadà. Es reunirà un mínim de 4 cops l’any.

Els membres del Consell Ciutadà seran els que regula el Reglament, però, a més, hi haurà la vicepresidència primera, que recaurà en un representant del moviment associatiu, i la vicepresidència segona, que recaurà en el regidor delegat de participació ciutadana. Els representants de les entitats en el consell ciutadà, serà exercida per dos representants de cada consell sectorial i de barri.

Els principals objectius del Consell Ciutadà són:

- Debatre el Programa d’actuació, les ordenances i els reglaments generals de l’Ajuntament o altres temes d’interès municipal.

- Conèixer i debatre els resultats dels indicadors de la gestió municipal i els grans projectes del poble i els estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l’Ajuntament.

- Consensuar un pla de mandat amb els membres del Consistori, recollint les aportacions ciutadanes i dels Consells de Barri, plantejant processos participatius, si és necessari.

- Proposar modificar les accions del pla de mandat.

- Plantejar una distribució equitativa dels recursos per a inversions municipals i propostes a tractar en els plens municipals, en forma de moció.

Processos de Participació Col·lectiva

En el primer semestre d’un mandat, s’elaborarà el Pla d’Acció Municipal. Els Plans i Programes de mandat aprovats en el Pla d’Acció Municipal es trametran al Consell Ciutadà perquè consideri la possibilitat de desenvolupar-los amb participació ciutadana i en el seu cas en coordini el procés.

Es regulen els Pressupostos Participatius, amb un mínim de l’1% del pressupost municipal, que se sotmetrà a votació popular. També es regulen altres processos participatius, com els Nuclis d’Intervenció Participativa (NIP).

Finalment, a través de l’agenda participativa es coordinaran els processos de participació ciutadana. És el mecanisme mitjançant el qual el Govern podrà definir i ordenar els processos participatius que es portaran a terme a la ciutat durant un mateix mandat.

Cap comentari:

Publica un comentari