diumenge, 15 de desembre de 2013

Al·legacions a les ordenances fiscals pel 2014


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària del Ple, de data 31 d’octubre de 2013, ha acordat l’aprovació provisional, entre d’altres, dels acords següents:

A) Aprovar provisionalment de la modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2014.

B) Aprovació Bases específiques per a l’atorgament de diferents línies d’ajuts econòmics pel 2014.

Que aquestes s’han publicat en el BOPT i s’han exposat al públic durant 30 dies hàbils des de la seva publicació per a fer les oportunes al·legacions.

Aquestes ordenances es van aprovar en Ple un dia després de la publicació en el BOE de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, on es prorroga dos anys més l’augment del 10% de l’IBI, en el cas de Calafell, que el govern central va decretar pels anys 2012 i 2013. Per tant, el govern municipal no tenia previst poder comptar amb aquest augment de cara als pressupostos pel 2014, ja que, en comissió informativa celebrada el dilluns 28 d’octubre, no s’havia comptat amb la pròrroga del 10% de l’IBI.

Així mateix, les bases aprovades són excessivament exigents i dificulten el compliment dels requisits per part dels contribuents per a poder accedir-hi. No hi ha cap estudi de les persones que poden beneficiar-se d’aquests ajuts. Tampoc sabem quants dels ajuts aprovats anteriorment, en altres anys, s’han fet efectius i si continuen sent vàlids en la realitat del municipi.

Per aquest motiu, el grup municipal del PSC presenta les següents

AL·LEGACIONS

1.- Demanem que es rebaixi el tipus de l’IBI un 10% per a compensar la pujada prorrogada pel govern central i que l’equip de govern no havia tingut en compte de cara a l’aprovació inicial d’aquestes ordenances.

2.- Que es modifiquin les bases d’ajuts aprovades per a que augmenti el nombre de ciutadans que s’hi puguin acollir i, realment, ho necessitin.

Per tot això,

SOL·LICITA

Que les presents al·legacions es donin per presentades en temps i forma, i es prenguin en consideració abans de ser aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Calafell, 11 de desembre de 2013
IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari