divendres, 9 d’agost de 2013

Moció transaccionada de suport a les entitats esportives davant l'acció de l'inspecció de treball


MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC-PM I UAM A L’AJUNTAMENT DE CALAFELL DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DAVANT DE L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Exposició de motius

Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent:

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.

En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són del tot inassolibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.

Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional, fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim especial per les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.

Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida.

Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat en les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.

Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció de Treball i la Segureta Social per motius de poca claredat en la normativa aplicable.

Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consejo Superior de Deportes, als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats esportives del municipi.

Calafell, 24 de juliol de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari