dimarts, 11 de desembre de 2012

Al·legacions a les ordenances fiscals


El Grup Municipal Socialista ha presentat al·legacions dins del termini d'exposició pública de les ordenances fiscals. Com ja vam comentar fa unes setmanes, l'equip de govern pretén augmentar un 13'31% el clavegueram, l'aigua un 2'9% i  mantenir el 10% de l'increment de l'IBI que va obligar l'Estat enguany, sense cap mena de compensació. Aquestes són les al·legacions que hem presentat:En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,EXPOSA

1. Que l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària del Ple, de data 31 d’octubre de 2012, ha acordat l’aprovació provisional, entre d’altres, dels acords següents:

A) .Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013 les modificacions de part de les Ordenances Generals i de les les Ordenances fiscals reguladores dels impostos municipals.

B) Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013 les modificacions de part de les Ordenances reguladores de les Taxes municipals.2. Que en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP) número 254, de data 03/11/2012, es va publicar la APROVACIÓ INICIAL/PROVISIONAL corresponent a la Modificació d’Ordenances Fiscals i Preus Públics, per l’exercici 2013, de l’Ajuntament de Calafell, amb número d’inserció 2012-11851.

3. Que tal com ja hem manifestat en diverses ocasions, a nivell social, estem patint una situació de crisi global que afecta a tothom. Que aquesta crisi ens continua afectant principalment en temes bàsics com el laboral i l’econòmic. Que aquesta afectació s’ha vist incrementada en forma de retallades dels drets fonamentals dels ciutadans. Que les famílies i ciutadans de Calafell no poden ser considerats aliens a aquesta situació, i que actualment la estan patint molt directament. Que l’ajuntament, com a administració mes propera als ciutadans hauria de vetllar i fer tot el possible per alleujar els efectes d’aquesta crisi.

4. Que l’augment que mostren bona part dels tributs municipals (2,7% en la seva majoria), es justifiquen per les necessitats derivades del Pla d’Ajust confeccionat per l’Ajuntament, sense tenir en compte que aquest Pla no deixa de ser una eina dinàmica, susceptible de ser modificada, pel que no sembla argument suficient per incrementar la pressió fiscal als ciutadans del nostre municipi.

5. Que vistos els acords adoptats per l’Ajuntament de Calafell, descrits anteriorment, on queda palès la manca de sensibilitat vers els seus ciutadans, es creu adient presentar les següents

AL·LEGACIONS

1.-ORDENANÇA FISCAL 0.0. GENERAL DE GESTIÓ , INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

a.-) En MOLTS DELS ARTICLES del redactat, es fa esment a BASE com a administració que gestiona diferents modalitats de recaptació de diversos tributs municipals. Proposem modificar el text de tot l’articulat que faci referència a aquest fet, ja que el conveni amb BASE actualment és temporal, pel que no necessariament serà sempre l’Organisme que realitzi aquesta gestió, i tanmateix potser que en un termini breu de temps es pugui realitzar aquesta gestió directament des de l’Ajuntament. Creiem doncs que fora més adient un redactat com “......Administració gestora del tribut.......” o “....òrgan responsable de la recaptació....”quan es fa esment a BASE en la proposta presentada. Així no es necessitarà modificar el redactat en anys posteriors; i si cal, es podria afegir al final de l’Ordenança un apèndix aclarint que per l’exercici 2013, l’Organisme gestor serà BASE, i així cada any només caldria modificar aquest petit text aclarint qui tindrà aquesta facultat.

b.-) En l’ARTICLE 48, es fa esment a “....comptes obertes en entitats de crèdit....”. Proposem canviar el text en el sentit de fer referència a “....comptes oberts en entitats financeres....”

c.-) En l’ARTICLE 56-9, proposem quedi especificat que les infraccions, no quedaran extingides en cas de mort si la responsabilitat no anava directament contra la persona física si no també subsidiàriament contra qualsevol valor mobiliari o immobiliari.

2.-ORDENANÇA FISCAL 1.1. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

a.-) Per l’exercici 2012, per imposició del Govern Central, aquesta Ordenança va patir un increment del 10% sobre el valor cadastral, deixant a l’arbitri de cada municipi el poder mantenir aquest increment per l’exercici fiscal 2013. La darrera liquidació de l’Ajuntament, i la marxa d’aquest exercici sembla que atorga a l’Ajuntament de Calafell cert recorregut financer, pel que proposem que aquest increment no es porti a terme per l’exercici 2013.

b.-) Cas de ser rebutjada aquesta proposta, proposem que, com a mínim, l’Ajuntament de Calafell redueixi el “tipus” impositiu que te actualment (1,09) en el percentatge suficient per assumir l’augment de la taxa de l’aigua que es reflexa en aquesta proposta d’O.F. per 2013; fet que repercutirà a totes les famílies del nostre municipi.

3.-ORDENANÇA FISCAL 2.1.8. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Aquesta taxa reflecteix un augment del 13,31% sobre la tarifa mitjana vigent. Per 2012 ja va apujar aquesta taxa gairebé el 12%. Proposem que per 2013 aquest servei no representi cap augment que repercuteixi als ciutadans, deixant l’O.F. tal com es contemplava a l’exercici 2012. Pensem que l’augment que es proposa es basa en un estudi proporcionat per l’empresa concessionària del servei, sense obrar a l’expedient cap informe tècnic municipal que justifiqui i doni suport a l’augment proposat. És l’Ajuntament qui te la potestat d’acceptar o no qualsevol augment proposat pels concessionaris per aquest tipus de serveis.

Cas de no acceptar aquesta proposta, proposem es rebaixi la pressió fiscal que observa l’augment de l’IBI, en la quantitat necessària suficient per absorbir l’augment proposat en aquest O.F., compensant així a tots els nostres per les conseqüències derivades de la mateixa.

4.-ORDENANÇA FISCAL 2.1.10. REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGÜES

La proposta contempla un augment d’aquesta taxa en un 2,90% sobre la tarifa mitjana vigent. Per 2012 ja van apujar aquesta taxa gairebé un 8%. Aquest augment es basa en un estudi facilitat per l’empresa SOREA, concessionari del servei. Tots sabem que l’aigua és un be de primera necessitat, si no el que més. Calafell és un municipi que rep pràcticament tot el subministrament d’aigua del mini- tresvasament de l’Ebre, i que no consumeix tot el cabdal a que te dret, pel que estem pagant l’aigua quelcom més cara del que seria necessari si el nostre municipi tingués suficients pous per aquest abastament. Per tant, encara estem en disposició d’obtenir un abastament més gran. Això però ens indica, que apujar aquesta taxa en les èpoques en que estem no sembla del tot adient ni encertat, pel que proposem deixr-la tal com estava al darrer exercici, més si tenim en compte que aquest augment no està recolçat per cap informe tècnic municipal que corrobori les necessitas proposades per l’actual concessionari.

Proposem s’encarregui un estudi de la tarifa de l’aigua en tot el seu àmbit, per tal de decidir amb més criteri quin és el cost que s’ha de revertir al ciutadans en els propers exercicis.

5.- Que no s’apliqui l’augment del 2,7% que observen diverses O.F. d’aquesta proposta, deixant-les igual que a l’exercici 2012. Cal tenir en compte que gairebé totes ja van patir un increment del 3% l’any passat.

6.- Que, d’acord amb el que preveu el POUM ja vigent, es redacti una ordenança per regular la compensació per les cessions de la zona DD (densificació mitjançant actuacions de dotació), que preveu l’article 67 de les NNUU i que diu: “La transformació de cadascuna de les parcel·les comportarà la cessió prèvia del 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de transformació respecte de l’aprofitament urbanístic preexistent i materialitzat, i la reserva de sòl per equipaments i zones verdes establert en l’apartat 4 l’article 100 del TRLU, els quals seran satisfets mitjançant el seu equivalent dinerari, sense necessitat d’aplicar cap sistema ni modalitat d’actuació”.

Per tot això,

SOL·LICITA

Que les presents al·legacions es donin per presentades en temps i forma, i es prenguin en consideració abans de ser aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Calafell, 11 de desembre de 2011
IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada