dimarts, 16 de juny de 2015

El pacte C's-PSC


ACORD ENTRE EL PSC-CP I CIUTADANS PER A LA GOVERNABILITAT DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PEL MANDAT 2015-2019.

Per una part, José Manuel Tejedor González, coordinador de C’s de Calafell. I, per altra part, Ramon Ferré i Solé, candidat a l'alcaldia per PSC-CP de Calafell.

EXPOSEN

Que ambdues forces polítiques tenen representació en l'ajuntament de Calafell i manifesten la seva intenció d'assegurar la governabilitat i l'estabilitat política durant el mandat 2015-2019.

Que estan d'acord amb la necessitat de canviar les polítiques que s'han dut a terme des de l'ajuntament de Calafell, amb anterioritat, sent necessari un canvi en quant a la transparència i la participació ciutadana, a tots els nivells.


Per tot això,

ACORDEN

Que ambdós assumeixen el Compromiso por la Regeneración Democrática per a intentar recuperar la confiança dels ciutadans (anex adjunt).

Que el contingut complet dels acords es farà públic i que el seu compliment serà avaluat periòdicament.

Que C’s garantirà la investidura com a alcalde del candidat socialista, Ramón Ferré Solé, i el PSC-CP es compromet a que C’s tingui preferència en les negociacions per a arribar a acords de les propostes que es discuteixin durant la legislatura 2015-2019.

Que es donarà prioritat a la transparència i la participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos municipals, creant una comissió informativa de Participació i transparència que avaluarà i acordarà els continguts de la web, l'emissora i els mitjans de comunicació local, assegurant la pluralitat informativa i política del municipi. Aquesta comissió serà presidida per un membre electe de C’s.

Que un membre electe de C’s presidirà les meses de contractació que es realitzin durant la legislatura, per a garantir la completa transparència dels processos d'adjudicació.

Que es celebrarà un debat anual sobre l'estat del municipi, on la ciutadania podrà participar de la manera que s'acordi entre tots els grups polítics.

Que els plens seran retransmesos per webcam a través d'internet o altres mitjans tecnològics que ho permetin.

Que es modificarà el ROM municipal per a facilitar la presentació de propostes i iniciatives populars.

Que es dotarà el ple municipal de major contingut.

Que ambdós grups polítics acorden prioritzar la reactivació econòmica de Calafell. Per a això,

- Es reduiran les traves burocràtiques i administratives als emprenedors.

- S'establiran polítiques fiscals d'ajuda a la reactivació.

- Es revisaran a la baixa els tipus impositius de l'IBI.

- Es revisaran a la baixa les retribucions dels càrrecs electes.

- Es reduiran al mínim imprescindible els càrrecs de confiança.

- Es facilitarà l'accés dels locals que gestiona l'ajuntament per a nous projectes empresarials, i/o com a dependències municipals evitant el pagament dels lloguers actuals.

- Es revisarà la zona blava vigent, especialment en el Passeig de Segur.

- Es promourà l'acció conjunta per a la supressió dels peatges de la C-32 i l'AP-7.

- Es fomentarà l'activitat esportiva i comercial en el Port de Segur.

- Es garantiran les inversions mínimes per a posar al dia les instal·lacions esportives actuals i les futures (tenint en compte que som seu dels Jocs del Mediterrani del 2017).

- Es prioritzarà el recolzament a l'educació i la inversió en centres escolars.

- S'ampliarà el servei de menjador solidari tot l'any, higiene personal, dutxes i bugaderia per a les persones que ho necessiten.

- Facilitarem i promourem des de Benestar Social programes de voluntariat per a cobrir necessitats (Socials, culturals, etz) d'aquest municipi.

- Es treballarà amb les forces policials i es dotaran dels mitjans necessaris per a desenvolupar la seva funció.

- Invertirem en la millora de les voreres i de l'enllumenat públic, ja que entenem que és una prioritat tant per seguretat i comoditat ciutadana, com per la imatge que es projecta com a municipi, revaloritzant així l'entorn.

- Treballarem per a garantir que els serveis telefònics i digitals (ADSL, TDT, i demés suports) arribin correctament a tots els veïns, i de no ser així canalitzarem les queixes i denúncies a les companyies que incompleixin les seves obligacions.

- S'ampliaran els horaris del transport públic per la tarde-nit i els caps de setmana.

- Es reduiran les despeses electorals en un 50%, i es farà un enviament conjunt de totes les paperetes a totes les llars, i es marcaran en el municipi zones específiques d'enganxada de cartells de tots els partits.

Que Calafell serà un municipi lleial a La Constitució. Per a això,

- Ens oposarem a tota proposta contrària a la Constitució i als mecanismes democràtics legalment establerts per a l'expressió de la voluntat democràtica dels ciutadans.

- Vetllarem per a que s'utilitzin els símbols constitucionals en tots els edificis públics, prohibint aquells que no tinguin tal caràcter.

- Tota la documentació pública de l'Ajuntament de Calafell, inclosos formularis, instàncies, documentació i informació pública, publicitat institucional, etc. respectarà la cooficialitat lingüística constitucional i estatutària, realitzant i oferint als ciutadans en els dos idiomes cooficials de la nostra comunitat: català i castellà. Així mateix, els serveis municipals rebran la directriu de contestar i respondre a qualsevol sol·licitud, bé sigui oral o per escrit, dels ciutadans en l'idioma en el què es dirigeixin a l'administració municipal.

- L'equip de govern municipal es compromet a garantir la neutralitat ideològica de l'espai públic en el municipi de Calafell. Per a això s'impedirà la utilització del mateix (inclòs el mobiliari urbà) per a la instal·lació o col·locació de símbols ideològics (incloses banderes no oficials).

- L'equip de govern municipal es compromet a no impulsar, recolzar o subscriure la incorporació de Calafell a l'AMI (Associació de Municipis per la Independència) ni col·laborar econòmicament amb ella.

- L'equip de govern municipal es compromet a no impulsar, recolzar o subscriure cap iniciativa política en el ple municipal que tingui com a objecte subvertir l'ordre constitucional ni dividir als ciutadans de Calafell.


ACUERDO ENTRE EL PSC-CP I CIUTADANS PARA LA GOBERNABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CALAFELL PARA EL MANDATO 2015-2019.

Por una parte, José Manuel Tejedor González, coordinador de C’s de Calafell. Y, por otra parte, Ramón Ferré Solé, candidato a la alcaldía por PSC-CP de Calafell.

EXPONEN

Que ambas fuerzas políticas tienen representación en el ayuntamiento de Calafell y manifiestan su intención de asegurar la gobernabilidad y la estabilidad política durante el mandato 2015-2019.

Que están de acuerdo con la necesidad de cambiar las políticas que se han llevado a cabo desde el ayuntamiento de Calafell, con anterioridad, siendo necesario un cambio en cuanto a la transparencia y la participación ciudadana, a todos los niveles.

Por todo ello,

ACUERDAN

Que ambos asumen el Compromiso por la Regeneración Democrática para intentar recuperar la confianza de los ciudadanos (anexo adjunto).

Que el contenido completo de los acuerdos se hará público y su cumplimiento será evaluado periódicamente.

Que C’s garantizará la investidura como alcalde del candidato socialista, Ramón Ferré Solé, y el PSC-CP se compromete a que C’s tenga preferencia en las negociaciones para llegar a acuerdos de las propuestas que se discutan durante la legislatura 2015-2019.

Que se dará prioridad a la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales, creando una comisión informativa de Participación y transparencia que evaluará y acordará los contenidos de la web, la emisora y los medios de comunicación local, asegurando la pluralidad informativa y política del municipio. Esa comisión será presidida por un miembro electo de C’s.

Que un miembro electo de C’s presidirá las mesas de contratación que se realicen durante la legislatura, para garantizar la completa transparencia de los procesos de adjudicación.

Que se celebrará un debate anual sobre el estado del municipio, donde la ciudadanía podrá participar de la manera que se acuerde entre todos los grupos políticos.

Que los plenos serán transmitidos por webcam a través de internet u otros medios tecnológicos que lo permitan.
Que se modificará el ROM municipal para facilitar la presentación de propuestas e iniciativas populares.

Que se dotará el pleno municipal de mayor contenido.

Que ambos grupos políticos acuerdan priorizar la reactivación económica de Calafell. Para ello,

-         Se reducirán las trabas burocráticas y administrativas a los emprendedores.

-         Se establecerán políticas fiscales de ayuda a la reactivación.

-         Se revisará a la baja los tipos impositivos del IBI.

-         Se revisarán a la baja las retribuciones de los cargos electos.

-         Se reducirán al mínimo imprescindible los cargos de confianza.

-         Se facilitara el acceso de los locales que gestiona el ayuntamiento para nuevos proyectos empresariales, y/o como dependencias municipales evitando el pago de los  alquileres actuales

-         Se revisará la zona azul vigente, especialmente en el Paseo de Segur.

-         Se promoverá la acción conjunta para la supresión de los peajes de la C-32 y la AP-7.

-         Se fomentará la actividad deportiva y comercial en el Puerto de Segur.

-         Se garantizarán las inversiones mínimas para poner al día las instalaciones deportivas actuales y las futuras (teniendo en cuenta que somos sede de los Juegos del Mediterráneo del 2017).

-         Se priorizará el apoyo a la educación y la inversión en centros escolares.

-         Se ampliará el servicio de comedor solidario todo el año, aseo personal, duchas y lavandería para las personas que lo necesiten.

-         Facilitaremos y promoveremos desde Bienestar Social programas de voluntariado para cubrir necesidades (Sociales, culturales, etc) de este municipio

-         Se trabajará con las fuerzas policiales y se les dotará de los medios necesarios para desarrollar su función.

-         Invertiremos en la mejora de la aceras y  del alumbrado público, ya que entendemos que es una prioridad tanto por seguridad y comodidad ciudadana, como por la imagen que se proyecta como municipio, revalorizando así el entorno.

-         Trabajaremos para garantizar que los servicios telefónicos y digitales (ADSL, TDT, y demás soportes) lleguen correctamente a todos los vecinos, y de no ser así canalizaremos las quejas y denuncias a las compañías que incumplan sus obligaciones.

-         Se ampliarán los horarios del transporte público por la tarde-noche y los fines de semana.

-         Se reducirán los gastos electorales en un 50%, y se hará  un envío conjunto de todas las papeletas a todos los hogares, y se marcarán en el municipio zonas específicas de pegada de carteles de todos los partidos.

Que Calafell será un municipio leal a La Constitución. Para ello

     -    Nos opondremos a toda propuesta contraria a la Constitución y a los mecanismos democráticos legalmente establecidos para la expresión de la voluntad democrática de los ciudadanos.
      -  Velaremos para que se utilicen los símbolos constitucionales en todos los edificios públicos, prohibiendo aquellos que no tengan tal carácter.
     -    Toda la documentación pública del Ayuntamiento de Calafell, incluidos formularios, instancias, documentación e información pública, publicidad institucional, etc. Respetará la cooficialidad lingüística constitucional y estatutaria, realizándose y ofreciéndose a los ciudadanos en los dos idiomas cooficiales de nuestra comunidad: catalán y castellano. Así mismo, los servicios municipales recibirán la directriz de contestar y responder cualquier solicitud, bien sea oral o por escrito, de los ciudadanos en el idioma en el que se dirijan a la administración municipal.
     -    El equipo de gobierno municipal se compromete a garantizar la neutralidad ideológica del espacio público en el municipio de Calafell. Para ello se impedirá la utilización del mismo (incluido el mobiliario urbano) para la instalación o colocación de símbolos ideológicos (incluidas banderas no oficiales).
     -    El equipo de gobierno municipal  se compromete a no impulsar, apoyar o suscribir la incorporación de Calafell a la AMI (Associació de Municipis per la Independència) ni colaborar económicamente con ella.
    -    El equipo de gobierno municipal se comprometen a no impulsar, apoyar o suscribir ninguna iniciativa política en el pleno municipal que tenga como objeto subvertir el orden constitucional ni dividir a los ciudadanos de Calafell.
ANEXO:  
Compromiso por la Regeneración Democrática


1.     Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial.

2.     Responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos.

3.     Apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.

4.     Prohibir las donaciones por parte de presidentes, consejeros delegados u otros directivos con responsabilidad directa o indirecta en la gestión de contratos con la Administración.

5.     Prohibir las condonaciones de los créditos bancarios a partidos políticos.

6.     Tipificar el delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Código Penal con responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos.

7.     Obligar a los partidos a publicar en su página web sus reglamentos, estatutos, cuentas, ingresos y gastos electorales, presupuestos y procedimientos de control internos.

8.     Exigir a los partidos la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control.

9.     Elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias.

En Calafell, a 10 de junio de 2015

Ramón Ferré Solé                                                 José Manuel Tejedor González

Candidato a la alcaldía del PSC-CP                  Coordinador de C’s de Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari