dimarts, 16 de juny de 2015

Acord per a formar govern


ACORD PER A FORMAR GOVERN ENTRE EL PSC-CP, PPC I UAM EN L'AJUNTAMENT DE CALAFELL PER AL MANDAT 2015-2019.

Josep Parera Ribell, Teresa González Santiago i Ramón Ferré Solé, caps de llista d'UAM, PPC i PSC-CP a Calafell, respectivament.


EXPOSEN

Que aquestes forces polítiques tenen representació en l'ajuntament de Calafell i manifesten la seva intenció de formar govern i donar estabilitat política durant el mandat 2015-2019.

Por tot això,


ACORDEN

Que UAM y PPC garantiran la investidura com a alcalde del candidat socialista, Ramon Ferré i Solé, i el PSC-CP es compromet a que UAM i PPC formin part del govern municipal durant la legislatura 2015-2019.

Que la Primera Tinença d'alcaldia sigui per a UAM i la Segona Tinença per al PPC. Hi hauran dues Tinences més per al PSC.

Que UAM tindrá responsabilitats polítiques en les regidories de Medi Ambient, Serveis, Seguretat Ciutadana i Personal. PPC tindrà responsabilitats polítiques en Turisme, Esports i Via Pública.


Que es celebrarà un debat anual sobre l'estat del municipi, on la ciutadania podrà participar de la manera que s'acordi entre tots els grups polítics.

Que els plens seran retransmesos per webcam a través d'internet o altres mitjans tecnològics que ho permetin.

Que es modificarà el ROM municipal per a facilitar la presentació de propostes i iniciatives populars.

Que es dotarà el ple municipal de major contingut.

Que ambdós grups polítics acorden prioritzar la reactivació econòmica de Calafell. Per a això,

- Es reduiran les traves burocràtiques i administratives als emprenedors.

- S'establiran polítiques fiscals d'ajuda a la reactivació.

- Es revisaran a la baixa els tipus impositius de l'IBI.

- Es revisaran a la baixa les retribucions dels càrrecs electes.

- Es reduiran al mínim imprescindible els càrrecs de confiança.

- Es facilitarà l'accés dels locals que gestiona l'ajuntament per a nous projectes empresarials, i/o com a dependències municipals evitant el pagament dels lloguers actuals.

- Es revisarà la zona blava vigent, especialment en el Passeig de Segur.

- Es promourà l'acció conjunta per a la supressió dels peatges de la C-32 i l'AP-7.

- Es fomentarà l'activitat esportiva i comercial en el Port de Segur.

- Es garantiran les inversions mínimes per a posar al dia les instal·lacions esportives actuals i les futures (tenint en compte que som seu dels Jocs del Mediterrani del 2017).

- Es prioritzarà el recolzament a l'educació i la inversió en centres escolars.

- S'ampliarà el servei de menjador solidari tot l'any, higiene personal, dutxes i bugaderia per a les persones que ho necessiten.

- Facilitarem i promourem des de Benestar Social programes de voluntariat per a cobrir necessitats (Socials, culturals, etz) d'aquest municipi.

- Es treballarà amb les forces policials i es dotaran dels mitjans necessaris per a desenvolupar la seva funció.

- Invertirem en la millora de les voreres i de l'enllumenat públic, ja que entenem que és una prioritat tant per seguretat i comoditat ciutadana, com per la imatge que es projecta com a municipi, revaloritzant així l'entorn.

- Treballarem per a garantir que els serveis telefònics i digitals (ADSL, TDT, i demés suports) arribin correctament a tots els veïns, i de no ser així canalitzarem les queixes i denúncies a les companyies que incompleixin les seves obligacions.

- S'ampliaran els horaris del transport públic per la tarda-nit i els caps de setmana.ACUERDO PARA FORMAR GOBIERNO ENTRE EL PSC-CP, PPC I UAM EN EL AYUNTAMIENTO DE CALAFELL PARA EL MANDATO 2015-2019.

Josep Parera Ribell, Teresa González Santiago y Ramón Ferré Solé, cabezas de lista de UAM, PPC y PSC-CP en Calafell, respectivamente.


EXPONEN

Que dichas fuerzas políticas tienen representación en el ayuntamiento de Calafell y manifiestan su intención de formar gobierno y dar estabilidad política durante el mandato 2015-2019.

Por todo ello,


ACUERDAN

Que UAM y PPC garantizarán la investidura como alcalde del candidato socialista, Ramón Ferré Solé, y el PSC-CP se compromete a que UAM y PPC formen parte del gobierno municipal durante la legislatura 2015-2019.

Que la Primera Tenencia de alcaldía será para UAM y la Segunda Tenencia para el PPC. Habrán dos Tenencias más para el PSC.

Que UAM tendrá responsabilidades políticas en las concejalías de Medio Ambiente, Servicios, Seguridad Ciudadana y Personal. PPC tendrá responsabilidades políticas en Turismo, Deportes y Vía Pública.

Que los plenos serán transmitidos por webcam a través de internet u otros medios tecnológicos que lo permitan.

Que se modificará el ROM municipal para facilitar la presentación de propuestas e iniciativas populares.

Que se dotará el pleno municipal de mayor contenido.

Que ambos grupos políticos acuerdan priorizar la reactivación económica de Calafell. Para ello,

- Se reducirán las trabas burocráticas y administrativas a los emprendedores.

- Se establecerán políticas fiscales de ayuda a la reactivación.

- Se revisará a la baja los tipos impositivos del IBI.

- Se revisarán a la baja las retribuciones de los cargos electos.

- Se reducirán al mínimo imprescindible los cargos de confianza.

- Se facilitara el acceso de los locales que gestiona el ayuntamiento para nuevos proyectos empresariales, y/o como dependencias municipales evitando el pago de los alquileres actuales

- Se revisará la zona azul vigente, especialmente en el Paseo de Segur.

- Se promoverá la acción conjunta para la supresión de los peajes de la C-32 y la AP-7.

- Se fomentará la actividad deportiva y comercial en el Puerto de Segur.

- Se garantizarán las inversiones mínimas para poner al día las instalaciones deportivas actuales y las futuras (teniendo en cuenta que somos sede de los Juegos del Mediterráneo del 2017).

- Se priorizará el apoyo a la educación y la inversión en centros escolares.

- Se ampliará el servicio de comedor solidario todo el año, aseo personal, duchas y lavandería para las personas que lo necesiten.

- Facilitaremos y promoveremos desde Bienestar Social programas de voluntariado para cubrir necesidades (Sociales, culturales, etc) de este municipio

- Se trabajará con las fuerzas policiales y se les dotará de los medios necesarios para desarrollar su función.

- Invertiremos en la mejora de la aceras y del alumbrado público, ya que entendemos que es una prioridad tanto por seguridad y comodidad ciudadana, como por la imagen que se proyecta como municipio, revalorizando así el entorno.

- Trabajaremos para garantizar que los servicios telefónicos y digitales (ADSL, TDT, y demás soportes) lleguen correctamente a todos los vecinos, y de no ser así canalizaremos las quejas y denuncias a las compañías que incumplan sus obligaciones.

- Se ampliarán los horarios del transporte público por la tarde-noche y los fines de semana.

En Calafell, a 10 de junio de 2015

Josep Parera i Ribell  Teresa González Santiago   Ramón Ferré Solé

Cap comentari:

Publica un comentari