dimarts, 9 de juliol de 2013

Moció del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Calafell de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció de Inspecció de Treball


En Ramon Ferré Solé, portaveu del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Calafell, en representació d’aquest grup,

EXPOSA:

Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents federacions i clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran preocupació i inquietud en el conjunt d'aquest sector, ja que moltes d'elles s'han tancat amb sancions, que en certs casos, han estat molt elevades fruit d’interpretacions estrictes de la llei.

En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el Secretari General de l'Esport, juntament amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar una circular a tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l'acord a què s'ha arribat amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social d'obertura d'un període de regularització voluntària fins al 30 de setembre per als clubs i les entitats esportives.

Aquest acord ha generat una extraordinària alarma en el món associatiu esportiu, i suposa l'acceptació per part del Govern de la Generalitat i de la UFEC de les actuacions inspectores practicades fins ara, que deixen les entitats actualment en procés sense cap suport institucional, i l'acceptació de la interpretació rigorosíssima, per part de la Inspecció de treball de la Generalitat de Catalunya, de l'existència de relació laboral ordinària en la pràctica totalitat de les relacions entre les entitats i els seus col·laboradors.


En la gran majoria dels casos, les entitats esportives no tenen capacitat per si soles, sense suport i acompanyament, per complir les obligacions laborals, fiscals, mediambientals, de prevenció de riscos laborals, protecció de dades, etc. Les lleis estan pensades per a empreses mercantils i no tenen en compte la manca de mitjans de les entitats sense ànim de lucre.

En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu s'adapti a la realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna compliment estricte a la normativa en matèria de seguretat social serà la fi de l'esport català, perquè l'estructura esportiva a casa nostra es sustenta gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de l'esport en el nostre país.

El futur de l’esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un sistema viable de foment de la pràctica esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió social.

Per tot això, des dels Ajuntaments ens posicionem al costat de les nostres entitats esportives en defensa del nostre sistema esportiu i exigim al Govern de la Generalitat l’adopció de mesures urgents per afrontar la greu situació en la que estan immerses.

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Calafell els següents

Acords:

1.- Exigir a la Conselleria d’Empresa i Treball la suspensió temporal de les actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés d’inspecció.

2.- Exigir a la Conselleria d’Empresa i treball la creació d’una taula de treball amb la representació de la Secretaria de l’Esport, les entitats municipalistes (FMC i AMC), la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya, i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), per cercar formules per regular el voluntariat esportiu.
 

3.- Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern de l'estat d'una modificació de la legislació, que afecta a tot l’Estat , en matèria de cotització i liquidació dels drets de la seguretat social en l'esport amateur i el voluntariat esportiu.
 

4.- Donar trasllat al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes (ACM i FMC) , a la UCEC i UFEC dels acords.
 


Proposta que es trasllada al Ple de l’Ajuntament de Calafell per a la seva aprovació.

Calafell, 9 de juliol de 2013.
A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada