dimecres, 4 de gener de 2017

MOCIÓ SOBRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT

El Sr. Miguel Angel Perín Tienda, com a portaveu del grup municipal del PSC de Calafell, 

exposa,
               
La Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) recull les tres regles fiscals d'obligat compliment: estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa.

L'article 11.4 de la LOPESF assenyala que "les corporacions locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari", mentre que l'art 32, referit a la destinació del superàvit, assenyala que "aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament".

La llei 9/2013 de deute comercial, va modificar la llei per permetre als ajuntaments que complissin una sèrie de requisits, destinar el superàvit a inversions financerament sostenibles, una definició d'inversions que va recollir el decret llei 2/2014, de 21 de Febrer en el seu DA 16. Aquestes excepcions en cap cas van donar satisfacció a les demandes municipals ja que les condicions per poder acollir-se a la mesura eren importants: haver registrat superàvit pressupostari i romanent de tresoreria, que haguessin pagat abans els deutes pendents amb proveïdors per complir amb la llei de morositat i destinar el sobrant a amortitzar deute.

Al llarg d'aquests anys aquesta situació ha comportat una paradoxa: els ajuntaments són l'única administració en superàvit, estan sanejats i compleixen els seus objectius però no poden invertir aquest estalvi.

A hores d'ara l'administració local s'han convertit en l'administració més complidora amb els objectius marcats: el deute local ja ha arribat aquest any als objectius del 3% fixats per al 2020, amb quatre anys d'avançament; el superàvit de lasEntidades Locals, aporta al còmput total d'Espanya mig punt del PIB i també compleix amb el sostre de despesa i paga a termini als seus proveïdors.

Per això, és ineludible que el Govern atengui les demandes del conjunt dels ajuntaments, i tal com ha plantejat la FEMP en la reunió de la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) del passat dia 30, els permeti utilitzar el superàvit, que aquest any ronda els 4500 milions d'euros.

Ha arribat l'hora que el Govern escolti, i sigui sensible a les reivindicacions dels ajuntaments, les demandes són justes, raonables i necessàries per seguir posant els interessos dels veïns per davant de qualsevol altre, i continuar duent a terme inversions, desenvolupament i l'enfortiment de l'Estat de Benestar.

Els governs locals són l'administració més propera als ciutadans, i més en aquests moments de crisi, el Govern no ha de posar traves a la seva tasca en la prestació de serveis públics de qualitat.

És per tot això que des del Grup Municipal Socialista proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit en 2017, sense necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d'una autorització legal per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels PGE.

Calafell, 13 de desembre de 2016
Miguel Angel Perín Tienda

Portaveu del grup municipal del PSC de Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari